40 - Al-Ghaafir ()

|

(1) ߤ߭ ߡ

(2) ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(3) ߞߎ߲߬ߞߏ ߡߊߞߕߏߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ، ߣߍߡߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(4) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ( ߊ߬ ߘߐ߫ )، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ ߞߊߣߵߌ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߘߋ߬

(5) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߝߎ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬؟

(6) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(7) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߦߙߌߥߊ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(8) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߌߟߋ߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߵ ߌ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(9) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߌ ߓߘߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫

(10) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߕߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߎ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊ߬ ߥߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߓߘߴߊ߲ ߛߊ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߵߊ߲ ߠߊߣߌߡߦߊ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߲ ߟߐ߬ ߒ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߓߐߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟

(12) ߏ߰ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߞߟߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߣߌ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬

(13) ߊ߬ߟߋ ߟߴߊ߬ ( ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫

(14) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߤߊߟߴߏ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(15) ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߠߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߟߏ߲ ߠߊ߫

(16) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊߓߟߏߡߊ߬ ߓߌ߬؟ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߟߋ߬

(17) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߣߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߕߍ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(18) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߟߏ߲߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ( ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ) ߞߊ߲ߘߎ߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫ ߜߋ߲ ߸ ߞߏߝߌ߬ߟߊ ߓߊߘߋ߲ߡߊߛߎߘߎ߲߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬

(19) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫

(20) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߦߋߟߌߟߊ ߟߋ߬

(21) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ ( ߠߊ߬ߘߊ߲ ) ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬

(22) ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(23) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(24) ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߏ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(25) ߏ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ( ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߊߞߘߐ߫ )߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(26) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߝߊ߰ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫

(27) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ ߸ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߏ߲ ߠߊ߫

(28) ߗߍ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߝߙߊߥߺߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߗߍ߬ ߝߊ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫؟ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߋ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫

(29) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬؟، ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߒ ߢߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߛߌߟߊ

(30) ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(31) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߊ߯ߢߊ ߢߐ߲߰ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊߢߌߣߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫

(32) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(33) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫

(34) ߦߛߎߝߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߞߎߛߎ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫ ߜߘߍߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߒߕߋ ߘߌ߫

(35) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߫ ߘߋ߲߬ߘߋ߬ߙߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(36) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߸ ߛߊ߲ߜߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߒ ߧߋ߫ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(37) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߖߎ߮ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲

(38) ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬

(39) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߛߏ ߘߌ߫ ߖߙߌ߫

(40) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߱ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫

(41) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߛߌ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬؟

(42) ߊߟߎ߯ ߒߠߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߊ߬ߙߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ( ߊߟߊ߫ ) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(43) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߫ ߸ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߟߌߟߌ߫ ( ߟߊߡߌߘߊ߫ ) ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߎߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(44) ߊ߬ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߒ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߘߌߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋߓߊ߮ ߘߌ߫

(45) ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ ( ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ) ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߐߙߍ ߞߊ߲߬

(46) ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߐߙߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲ ߘߐ߫

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߊߘߊ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟

(48) ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫

(49) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߟߋ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐߝߍߦߴߊ߲ ߞߊ߲߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫

(50) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߐ߫

(51) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫

(52) ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ ߢߊ߬ߕߣߐ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߘߊ߲ߞߊ ߝߊ߲߭ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߖߎ߮ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(53) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ) ߟߍߙߊ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(54) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(55) ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߬ ߗߐ߫ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ߸ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫

(56) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߦߋߟߌߟߊ ߟߋ߬

(57) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߠߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߔߊߎ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(58) ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߯

(59) ߟߐ߬ߓߊ ߕߎ߬ߡߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

(60) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߒ ߞߟߌ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫

(61) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(62) ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟

(63) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫

(64) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߝߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߍ߫ ߓߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(65) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߎ߰ߓߎ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(66) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߊ߬ ߸ ߒ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫

(67) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߋߙߌ߲ ߠߊߓߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ، ߡߐ߰ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ( ߞߐ߮ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߢߍ߫ ) ߖߏߣߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ (ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ߬ߢߊ) ߏ߬ ߢߊߦߋ߫

(68) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫

(69) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟

(70) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߝߣߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫

(71) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫

(72) ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߍߣߍ߲߫

(73) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߙߊ߬ ߟߊ߫؟

(74) ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(75) ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(76) ߊߟߎ߯ ߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߥߍ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(77) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߧߴߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(78) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ( ߜߘߍ߫ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߦߙߐ ߟߋ߬

(79) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫

(80) ߢߊ߬ߕߣߐ߬ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ( ߡߊ߬ ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߬ ߦߙߐ ߘߐ߫ ) ߡߍ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫

(81) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߠߌ߲ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟

(82) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߓߍ߯ ߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ ߕߊ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(83) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߰ߙߍ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ، ߝߋ߲߫ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫

(84) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

(85) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߲߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫