40 - Al-Ghaafir ()

|

(1) ߤ߭. ߡ. ( ߤ߭ߊ߯ߎ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(3) ߜߌߡߊ ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ، ߣߍߡߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(4) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ( ߊ߬ ߘߐ߫ ) ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߵߌ ߡߊߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߘߋ߬.

(5) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊ ߞߍ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߏ߲߬ߓߐ߰ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߒ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߥߊߡߌ߲߫ ، ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬؟.

(6) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(7) ( ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ، ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ، ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(8) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ( ߓߊߏ߬ ) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(9) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(10) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ߕߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߜߏߦߊߢߍ ߞߊ߲߬ ، ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߌ߫.

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߲ ߛߊ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߵߊ߲ ߠߊߣߌߡߦߊ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߊ߲ ߟߐ߬ ߒ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐߟߌ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(12) ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߞߟߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ، ߣߌ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߕߌߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(13) ߊ߬ߟߋ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߓߊ߮.

(14) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߤߊߟߵߏ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(15) ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߸ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(16) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬؟ ߊߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߞߍ߰.

(17) ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߸ ߣߌߺ(ߺߡߊ) ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ، ߕߐ߬ߢߍ߰ ߕߍ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(18) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߥߐߙߐ߲ߞߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߜߘߎ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊߛߎߘߎ߲߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(19) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.

(20) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߘߌ߫.

(21) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ ߠߊ߬ߘߊ߲ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ، ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(22) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߗߊߎ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߓߍߡߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(23) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(24) ߞߊߕߙߍ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߏ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(25) ߏ ߣߊ߭ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(26) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߝߊ߰ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ( ߒ ߞߊ߲ߡߊ߬ ) ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

(27) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߏ߲ ߡߊ߬.

(28) ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߝߊ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫؟ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߋ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(29) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬؟ ، ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߢߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߌ߲߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߛߌߟߊ.

(30) ߊ߬ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(31) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߢߐ߲߰ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(32) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߯ ߞߟߌ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(33) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߥߊߘߌߥߊߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.

(34) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߛߌߞߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߏ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ߫ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߘߌ߫.

(35) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ( ߞߏߢߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߊߜߏߦߊߢߍ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߰ߣߦߊ߬ߟߊ ߘߊ߬ߡߊ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(36) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߸ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߒ ߧߋ߫ ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(37) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߡߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫.

(38) ߊ߬ߟߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߫ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߛߌߟߊ ߡߊ߬.

(39) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߘߊ߬ ߝߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ߝߊ ߛߏ ߘߌ߫.

(40) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߴߏ߬ ߢߐ߲߱ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫.

(41) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߞߛߌ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߕߊ ߡߊ߬؟.

(42) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߊ߬ߙߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ).

(43) ߥߎߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߟߌߟߌ߫ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(44) ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋߓߊ߮ ߘߌ߫.

(45) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߐߙߍ ߞߊ߲߬.

(46) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߐߙߍ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲ ߘߐ߫.

(47) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߲߬؟.

(48) ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

(49) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐ߫.

(50) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߐ߫.

(51) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫.

(52) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ߟߊ߫ ، ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߖߎ߮ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(53) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ( ߟߊ߫ ) ߟߍߙߊ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(54) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(55) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߟߊ߫.

(56) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ( ߞߏߢߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߥߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫.

(57) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߠߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(58) ߝߋߎ߫ ߸ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(59) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߟߐ߬ߓߊ ߥߊ߯ߕߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߌߞߊ߫ ( ߛߌ߫ ) ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(60) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒ ߞߟߌ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߘߐ߯ߦߊߒߡߊ ߘߌ߫.

(61) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ߫ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(62) ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(63) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫.

(64) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߍ߫ ߓߟߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(65) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߘߌ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߘߊ߫ ، ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(66) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫.

(67) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߋߙߌ߲ ߠߊߓߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ( ߞߐ߬ߘߐ ) ߢߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(68) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫.

(69) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ( ߞߏߢߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(70) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ( ߞߏ ) ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(71) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏߙߏ߲߫ ߸

(72) ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ ߛߎ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(73) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫؟.

(74) ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(75) ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(76) ( ߒ߬ߓߊ߬ ) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(77) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߞߵߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫.

(78) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߘߏ߫ ( ߟߎ߫ ) ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ، ߘߏ߫ ( ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ( ߟߎ߫ ) ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߥߊߟߌߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߬ߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߣߐ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߘߐ߫.

(79) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲߫.

(80) ߣߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߌߛߌ߫ ߘߐ߫ ߡߊߞߏ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ( ߠߎ߬ ) ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫.

(81) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(82) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(83) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߰ߙߍ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߞߏ߫ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫.

(84) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(85) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߦߋߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߲߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.