48 - Al-Fath ()

|

(1) ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(2) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߌ ߡߊߞߕߏ߫ ߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߕߊߡߣߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߊ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫

(4) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߎ߯ ߟߊߒߠߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(5) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ( ߣߊߞߐ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߖߌ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߏ߰ߙߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ( ߔߘߋߞߎ߬ )، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(7) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(8) ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫

(9) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬

(10) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߕߘߎ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߕߘߎ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߐ߬ߢߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߲߫ ( ߌ ߝߍ߬ ) ߟߋ߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ‹ ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߕߘߎ߬ߞߊ߲ › ߕߌߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߌߣߍ߲ ߝߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍߣߵߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(11) ( ߞߍ߬ߟߍ ) ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ-ߘߐ-ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏߞߘߐߜߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ߣߍ߲߫ ߛߋ߫ ߓߍ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߤߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(12) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߏߒߘߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(13) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߌߖߌ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(14) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(15) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߒ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊߝߊ߬ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߲ߞߏ-ߞߣߐ-ߡߐ߯ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߟߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(17) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߣߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߡߊ߬ ߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬ ( ߕߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ )، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ( ߣߊߞߐ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(18) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߕߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߦߙߌߛߎ߲ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߊ߫

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(20) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߐߡߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(21) ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ) ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬ ߝߟߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(22) ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬

(23) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߊ߫

(24) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߞߊ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(25) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߓߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ ߦߙߐ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ( ߡߍ߲ ) ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(26) ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߝߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ) ߟߊ߬ߝߛߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߬ߝߛߊ ߗߏ߯ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߞߎߡߊ ߛߌ߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߣߴߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(27) ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߌߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ، ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ( ߞߍ ) ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(28) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫

(29) ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߘߏߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߯ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߠߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߘߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߡߊߕߋ߭ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߴߊ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߞߍߢߊ ) ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫