48 - Al-Fath ()

|

(1) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߊ߫.

(2) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߕߡߊߣߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߊ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߊ߫.

(4) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(5) ( ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߖߌ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߐߝߟߌ ( ߞߏ߰ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߔߘߋߞߎ ) ߘߏ߲߬ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(7) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(8) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߵߌ ߗߋ߫ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(9) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫.

(10) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߕߊ߲߬ߓߊ߬ ߕߘߎ ) ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߐ߬ߢߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ‹ ߟߊ߬ߤߘߌ › ߕߌߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߝߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(11) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߯ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߟߊ߫ ( ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߮ ߡߊ߬ ) ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߊߟߎ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߞߍ ߡߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ߥߟߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߣߝߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(12) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߓߏ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߏߒߘߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(13) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߌߖߌ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬.

(14) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(15) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߟߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߵߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊߝߊ߬ߝߋ߲߬ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ( ߓߊߏ߬ ) ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.

(16) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߯ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߞߟߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߋߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߞߊ߬ ) ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(17) ( ߞߟߍ߬ߘߐ߬ߕߊ߰ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߣߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߡߊ߬ ߸ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(18) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߊ߫.

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(20) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲߫ ߡߌ߬ߘߕߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߞߌߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߘߐߡߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(21) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬ ( ߡߎߣߎ߲߬ ) ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߔߘߋߞߎ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(22) ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(23) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ( ߢߊ߫ ) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫.

(24) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߞߊ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߌ߰ߡߊ߬ߝߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫.

(25) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ( ߓߌߦߊ߲߫ ) ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߛߕߊ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߞߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ، ߣߌ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(26) ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߲ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ߸ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ( ߕߎ߬ߡߊ ) ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߖߊߙߋߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(27) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߓߏ ߟߊߛߙߋߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߊߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(28) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫.

(29) ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߘߏߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߰ ߤߌߣߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߠߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߣߐ߭ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߛߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߞߣߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߛߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߋ߭ ߟߊߓߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߏߙߏ߲ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߴ ߊ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߗߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߟߊ߫. ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫.