108 - Al-Kawthar ()

|

(1) ߊ߲ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫.

(2) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߛߊߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ( ߌ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߦߊ߲ ߠߊ߫ ).

(3) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߞߐߣߌ߲ߧߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߐ ߟߊߜߊ߬ߣߊ߲߬ߕߐ߫.