108 - Al-Kawthar ()

|

(1) ߒ߬ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬

(2) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߛߊߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߟߌ ߞߍ߫

(3) ߌ ߞߐߣߌ߲ߧߊߓߊ߮ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐ ߟߊߜߊ߬ߣߊ߲߬ߕߐ߫ ߘߋ߬