96 - Al-Alaq ()

|

(1) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ( ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫

(2) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(3) ߊ߬ ( ߕߐ߮ ) ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߓߊ ߘߌ߫

(4) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫

(5) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫

(6) ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(7) ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߫

(8) ߞߐߛߊߦߌ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬

(9) ߌ ߞߵߊ߬ ( ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ) ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

(10) ( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ) ߖߐ߲߭ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ

(11) ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬؟

(12) ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟

(13) ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬؟

(14) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߫؟

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߲ߛߌ ߡߊ߬ ( ߕߊߦߌ߲߫ )

(16) ߕߋ߲ߛߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(17) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߙߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ( ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ) ߝߛߊߦߌ߫

(18) ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫

(19) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߌ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߌ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫