96 - Al-Alaq ()

|

(1) ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫.

(2) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ( ߟߋ߬ ) ߘߐ߫.

(3) ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ( ߘߋ߬ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߢߍߕߊ ߘߌ߫.

(4) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫.

(5) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(6) ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(7) ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߦߊ߫.

(8) ߞߐߛߊߦߌ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬.

(9) ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(10) ( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ) ߖߐ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫.

(11) ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬؟.

(12) ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟.

(13) ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬؟.

(14) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊ߬ ߕߌ߲ߛߌ ߡߊ߬.

(16) ߕߌ߲ߛߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(17) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߙߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫.

(18) ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫.

(19) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߌ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߦߴߌ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߜߐߞߎ߫.