36 - Yaseen ()

|

(1) ߦߊߛߌߣ ߠߋ߬ ߸

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫.

(3) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(4) ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(5) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬.

(6) ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߔߏ߲߫.

(7) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ) ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(8) ߊ߲ ߣߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ( ߊ߬ߟߎ߫ ) ߓߏ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ( ߞߘߐߟߊ ) ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߞߍ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߛߊ߫.

(9) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߔߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫.

(10) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߕߍ߫.

(11) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ( ߟߊ߫ ) ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ( ߞߊ߲ ) ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߢߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߊ߫.

(12) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ، ߓߊߏ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߞߣߐ߫ ߞߐߘߍ߫.

(13) ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ ߘߏ߲ߞߏ ( ߢߌ߲߬ ) ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(14) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ( ߡߐ߰ ) ߝߌ߬ߟߊ߬ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߗߋߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬.

(15) ‹ ߘߎ߰ ߡߐ߮ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߖߌ߰ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐ (ߘߊߘߐߓߍ߲).

(16) ‹ ߞߋߟߊߞߋߟߊ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(17) ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߞߐ߫.

(18) ‹ ߘߎ߰ ߡߐ߮ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߙߐ߬ ߖߎ߮ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫.

(19) ‹ ߞߋߟߊߞߋߟߊ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߙߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ( ߜߊ߲ߛߊ߲ ) ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߎ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(20) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ ߞߎ߲߭ ߘߐ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߫߹.

(21) ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(22) ߡߋ߬ߘߋ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߕߍ߫ ‹ ߡߊ߰ߙߌ߫ › ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߛߌ߲ߘߌ߫؟ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬؟.

(23) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫؟ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ ߠߊߞߛߌ߫.

(24) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߍ߬؟.

(25) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊߡߍ߲߫.

(26) ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߬ (ߡߍ߲ߘߌߦߊ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫߹

(27) ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(28) ߏ߬ ( ߛߊ߭ ) ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߖߘߍ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߟߋ߬.

(29) ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߝߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋߎ߫.

(30) ߒ߬ߓߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߊ߬ߟߐ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߡߊߦߟߍ߫.

(31) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(32) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߣߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(33) ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬߹ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫.

(34) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ( ߘߎ߱ ) ߞߊ߲߬ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬.

(35) ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߏ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟.

(36) ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߊߝߍߘߍ߲ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫.

(37) ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߓߏ߬ߛߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

(38) ߕߋ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(39) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߝߣߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ߫ ߛߌ߬ߛߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߏ߫ ߕߡߊߙߏ߫ ߛߌ߲ߞߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.

(40) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ، ߛߎ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߢߍ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫.

(41) ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߍ߬߹.

(42) ߊ߲ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(43) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߞߛߌ߫.

(44) ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ( ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ) ߠߊ߫ ߛߊ߬ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(45) ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߏ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߤߌߣߊ߫.

(46) ߟߝߊߙߌ߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫.

(47) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌߣߍ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ߫.

(48) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(49) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߘߊߘߛߐߛߐ ߟߊ߫.

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߣߐ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(51) ߏ߬ ߞߐ߫ ߓߘߎ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ( ߞߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ) ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߊߕߍ߬ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(52) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫߹ ߖߍߣߍ߲ ߣߵߊ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߦߌߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫؟ ( ߞߏ߫ ) ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߞߍ߫ ، ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫ ߥߍ߫.

(53) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߣߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߞߐߘߍ߫.

(54) ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߣߌߡߊ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(55) ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߛߏ߰ߟߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(56) ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(57) ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫.

(58) ߖߐ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫.

(59) ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߏߟߊ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬.

(60) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(61) ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(62) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(63) ߒ߬ߓߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(64) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(65) ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬.

(66) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬؟.

(67) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.

(68) ߊ߲ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߛߌ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߬ߡߊ߬ߛߊߦߌ߲߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫؟.

(69) ߊ߲ ߡߊ߫ ‹ ߞߋߟߊ › ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߞߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲.

(70) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ) ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(71) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫؟.

(72) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߍߞߎߓߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߕߊ ( ߟߎ߬ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ( ߟߎ߬ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(73) ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟

(74) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬.

(75) ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߟߊߣߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ( ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫ ).

(76) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫.

(77) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߛߖߌߣߍ߲߫ ߣߙߐߘߐߖߎ߮ ߘߐ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬؟.

(78) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߰ߡߎ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫؟.

(79) ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ( ߞߍߢߊ ) ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(80) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߌ߫ ( ߘߏ߲ߓߏ߫ ) ߝߙߌߛߌߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫.

(81) ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ ߢߐ߲߰ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(82) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯߹.

(83) ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ) ߸ ߞߏ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.