78 - An-Naba ()

|

(1) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߡߊ߬ ߓߏ߲߰؟.

(2) ߐ߲߬ߤߐ߲߯ ߸ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߰.

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(4) ߒ߬ߞߊ߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(5) ߏ߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(6) ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.

(7) ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(8) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(9) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߞߍ߫ ߘߤߊ ߘߌ߫.

(10) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߛߘߌ߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߘߌ߫.

(11) ߊ߲ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߓߊߟߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫.

(12) ߊ߲ ߞߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫.

(13) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߕߌ߬ߣߊ߲߬ ߡߍߣߍ߲ߠߊ ߞߍ߫ ( ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ).

(14) ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐߟߊ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ( ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ) ߘߐߓߌߘߌ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(15) ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.

(16) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ( ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ) ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(17) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(18) ߓߘߎ ߝߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߓߎߦߌ߯.

(19) ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߔߏ߲ߕߏ߲ߔߊ߲ߕߊ߲߫.

(20) ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߊ߯ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߙߍߙߍ ߘߌ߫.

(21) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(22) ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬.

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߛߌ߫ ߣߍߣߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

(25) ߝߏ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߕߏߟߌ.

(26) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋߙߎ߫.

(27) ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ( ߞߏ ) ߟߊ߫.

(28) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫.

(29) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫.

(30) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍ߫.

(31) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(32) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߛߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߝߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(33) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߯ߝߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬.

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲߫ ߓߙߍߛߍ ߟߎ߬.

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߰ߣߊ߰ ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(36) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߐߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(37) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ‹ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ › ߕߍ߫ ߘߊ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߣߊ߫.

(38) ߛߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߖߎ߬ߟߎߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(39) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߬ߢߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߦߌߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߬.

(40) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߐ߱ ߢߊ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫.