109 - Al-Kaafiroon ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬.

(2) ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߫ ( ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ).

(3) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߫ ( ߢߌ߬ߣߊ߲߫ ).

(4) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ( ߛߊ߲߬ߘߐ߫ ).

(5) ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ( ߛߊ߲߬ߘߐ߫ ).

(6) ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫.