109 - Al-Kaafiroon ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬

(2) ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(3) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(4) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(5) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(6) ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫