7 - Al-A'raaf ()

|

(1) ߊ ߟ ߡ ߛ߫

(2) ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߜߍ߲߬ߘߍ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߌ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߟߌߓߌߟߊߟߊ߲ ߘߌ߫

(3) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߦߊ߯ ߘߐ߯

(4) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߕߟߋ߬-ߘߐ߬-ߛߎߣߐ߮ ߘߐ߫

(5) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߜߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߖߘߍ߬ ) ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(6) ߞߋߟߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߘߐߢߌ߲߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߯

(7) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߞߐߓߊ߯ ߘߌ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫ )

(8) ߏ߬ ߟߏ߲ ( ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ) ߖߌߘߊ߲ߕߊߞߏ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ( ߢߌ߬ߡߊ ) ߖߌߘߊ߲߫ ߕߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(9) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ( ߖߎ߯ߡߊ߲ ) ߖߌߘߊ߲߫ ߕߊ߬ߕߊ ߠߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߘߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߐ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(10) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߞߏ ߦߊ߯ ߘߐ߯ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(11) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߘߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(12) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߐߛߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߒ ߣߵߌ ߟߐ߬ ߟߊ؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߫ ߓߏ߬، ߓߊ ߌ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߘߊ߲߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߋ ߘߊ߲߫ ߓߐ߱ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(13) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬، ߓߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߌ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߦߊ߲߬، ߓߐ߫ ߔߋߎ߫، ߌ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬

(14) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ( ߛߦߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ) ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߛߌ߰ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫

(15) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(16) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߓߘߊ߫ ߒߠߋ ߟߊߝߟߌ߬ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(17) ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߎߡߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬، ߌ ߕߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫

(18) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ ߣߌ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߝߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߐߘߍ߫

(19) ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߘߡߊ߫߸ ߌߟߋ ߣߴߌ ߝߘߎߡߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߦߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߙߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(20) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߛߎ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߘߊ ߟߊ߫ )߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߦߙߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ( ߦߊ߲߬ ).

(21) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(22) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߦߙߌ ߣߍߣߍ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߊߞߐ ߝߌߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߙߐߡߙߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߦߙߌ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ( ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ )، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߒ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(24) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ( ߓߍ߯ ߦߋ߫ ) ߖߌ߰ ߸ ߊߟߎ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫

(25) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߣߊߡߦߊߕߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫

(26) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ( ߟߊߘߊ߲ߢߊ ) ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߎ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬، ( ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫

(27) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߐ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߬ ߥߊߙߊ߲ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ ߕߴߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(28) ߡߍ߲ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟

(29) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(30) ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߞߙߎ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬

(31) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߲߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߯ߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(32) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(33) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬-ߘߐ߬-ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫

(34) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߕߊ߫ ߟߋ߬، ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ ߛߕߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߢߍ߫

(35) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫

(36) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬

(37) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߊߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߖߋߎ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(38) ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߡߊ߲ߕߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߴߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߥߍ߫، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߐߒߠߊ ߘߊ߲ߞߊ߫ ( ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ )، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߞߎ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߐߘߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߏߣߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߒ߬ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߓߊߟߌߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬

(39) ߊ߬ߟߎ߬ ߖߏߣߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬، ( ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ) ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬

(40) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫، ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(41) ߕߊ ߟߊߝߋ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߍ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(42) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ )߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߬ߙߍ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬

(43) ߓߊ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߋߎ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߴߌߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ( ߢߌߡߊ߫ ) ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(44) ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߒ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߥߐ߫. ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ ߘߌ߫ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߋ߮ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߱

(45) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߬

(46) ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ )، ߝߣߊ߫ ߸ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߕߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߊ߫

(47) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(48) ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߓߦߊ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

(49) ߘߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߊ߫؟ ( ߊ߬ ߝߐ ߦߴߌߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߟߋ߫، ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫

(50) ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫، ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߲߬ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߞߟߋ߫ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫

(51) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߘߌ߫، ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(52) ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߕߍ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲ ߓߴߌߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫)؟ ߊ߬ ߞߏߟߊߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫؟، ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߲߭ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(54) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬، ߊ߰ ߛߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫، ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟، ߊߟߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ

(55) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߘߡߊߞߊߛߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߱ ߘߐ߫ ߓߊߏ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫

(56) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߣߕߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(57) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߢߍߕߐ߫، ߤߊ߲߯ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߴߏ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߎ߰ ߖߊߙߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߛߊ߲ߖߌ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߲ ߘߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߴߏ߬ ߘߐ߫

(58) ߘߎ߰ ߘߌߡߊ߲ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ߬، ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߜߏߡߊ߲߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ( ߕߊ ) ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ ߓߍ߯ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(59) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߓߏ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫، ߒߠߋ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(60) ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(61) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(62) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߌ߫، ߓߊ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫

(63) ߊߟߎ߫ ߞߓߊߞߏߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߛߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫

(64) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߛߐ߬ߛߐ߬، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߎߦߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(65) ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫، ߊߟߎ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(66) ߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߣߊߟߏ߲ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߋ-ߋ-ߝߋ߫ ߸ ߊ߲ ߜߎ ߦߴߌ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(67) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߣߊߟߏ߲ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(68) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߌߓߊ߯ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(69) ߊߟߎ߫ ߞߓߊߞߏߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߟߊߖߌ߰ ߓߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ( ߝߊ߲߬ߞߊ ) ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߜߛߏߜߛߏ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(70) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߖߋ߬ߓߌ߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߊ߲ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߞߊߡߊ߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(71) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߛߐ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߋ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(72) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(73) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߛߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߡߊߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(74) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߕߛߊߞߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߛߍ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(75) ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߞߋߟߦߊߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߟߊߠߍ߲߫ ߊ߬ ߞߋߟߦߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫

(76) ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫

(77) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߜߐ߲߬ߝߛߊ ߕߍ߰ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߜߊߘߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߛߌߦߊߘߐߕߍ߰، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߛߌ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߵߏ߬ ߘߴߊ߲ ߞߊߡߊ߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߘߌ߫

(78) ߦߙߍߦߙߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߜߌߚߌ߫، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߲߬ߛߏ߬ߘߌ߲߬ߣߍ߲ ( ߛߊ߬ߣߍ߲ ) ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߢߊ߲ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫

(79) ߏ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐߜߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬

(80) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߎߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߞߏߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߫؟ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߐ߲߰ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߝߟߐ߫

(81) ߊߟߎ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߌߟߍ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬؟ ߤߊ߲߫߸ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(82) ߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ ߢߍߢߌ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫)

(83) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(84) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߜߏߓߌ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(85) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߔߊߞߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߝߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(86) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ( ߡߐ߰ ) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߛߌߟߊ߫ ) ߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߓߊ߫߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲ߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(87) ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ ߞߋߟߦߊߞߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߟߓߊߟߌ ߕߏ߫ ( ߏ߬ ߞߊߣߵߌ ߕߙߐ߫ )߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߒ߬ ߕߍ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߕߌߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(88) ߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߴߌߟߋ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߣߴߌ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߋ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߦߋ߫؟

(89) ߊ߲ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߲ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߊ߲ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߕߌ߫ ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(90) ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ )߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(91) ߦߙߍߦߙߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߜߌߚߌ߫، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߲߬ߛߏ߬ߘߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲ߓߋߙߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߢߊ߲ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫

(92) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(93) ߏ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐߜߍ߫ ( ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߕߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ) ߡߊ߬ ߘߌ߬؟

(94) ߊ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߞߊ߬ߛߌ߬

(95) ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߦߙߐ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߙߐߦߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߲ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߕߐ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫

(96) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ) ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ (ߛߊ߲ߖߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ( ߝߍߘߍ߲ߕߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ )، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(97) ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߎ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎߛߌ߫ ߕߎߡߊ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫؟

(98) ߥߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߟߊ߫؟

(99) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߊ߬؟ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲

(100) ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߜߋߘߋ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫؟

(101) ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߱ ߞߊ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߢߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߜߋߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(102) ߊ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߞߋߟߋ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(103) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߢߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫߸ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(104) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߓߏ߬

(105) ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߞߌ߫ ߒߠߋ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ، ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߝߍ߬

(106) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ( ߘߐ߬ߜߍ߫ ) ߘߌ߫ ߸ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(107) ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ߞߌ߲ߣߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߌߞߘߐ߫

(108) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ ( ߕߎ߬ߓߊ߬ ) ߜߍߣߍ߲߫ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫

(109) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߐߐ߰ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߞߎߛߊ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(110) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ (ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ )، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߞߏ ) ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ( ߕߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ) ߏ߬ ߘߐ߫؟

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߝߟߐ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ( ߛߋߒߞߏߟߊ ߟߎ߫ ) ߡߊ߬

(112) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߌ߲߬ߞߌ߲߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬

(113) ( ߛߎߓߊ߯ ) ߞߌ߲߬ߞߌ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߍ߬ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(114) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߥߐ߫ ߞߍ߰، ߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߊ߲߭ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(115) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߌ ( ߝߟߐ߫ ) ߦߴߌ ߕߊ ߝߌ߬ߟߌ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ( ߝߟߐ߫ ) ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊ ߝߟߌ߬؟

(116) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ( ߝߟߐ߫ ) ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲߫߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ( ߥߊ߬ߦߌ߬ߡߦߊ߬ߞߏ߬ ) ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(117) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߒ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߛߊ߫، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫ ߞߌߚߌ߫

(118) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߕߌߢߍ߫

(119) ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߞߏ߬ߋߞߏ߬ߋ ߘߐ߫

(120) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ߓߋ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌ߫

(121) ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬

(122) ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(123) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟، ߖߊ߰ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߜߊߣߊ߲ߧߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ( ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ )، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߍ߲

(124) ߓߊ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߛߐ߲߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߐߘߍ߫

(125) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߏߏ߰ ߸ ߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߗߐ߫

(126) ߓߊ ߌ ߕߍ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲߫ ߠߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊ߲ ߡߊ߬، ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊߓߐ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫

(127) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߤߋߦߌ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߌߟߋ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫߸ ߓߊ ߊ߲ ߛߋߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫

(128) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫

(129) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߕߙߐ߫ ߌ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߣߊ߭ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߬، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߕߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(130) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߭ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߎ߰ߛߌ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(131) ߣߌ߫ ߤߙߊ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߒ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ߬ ߟߏ߬ߟߏ ߡߊ߬ )، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߙߐ ߞߎ߲߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߙߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(132) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߝߍ߬ߙߍ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߦߴߊ߲ ߛߘߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫

(133) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߐ߬ߝߐ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲߭ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(134) ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߋ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫، ߓߊ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߝߍ߬ ߘߏߦߌ߲߫

(135) ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߏ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߊߣߌ߬ ߞߐߟߊߣߍ߲߫ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫

(136) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߓߊߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬

(137) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߣߍ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߏߦߌ߲߫، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ) ߞߊ߲߫ ߢߌߡߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ( ߓߏ߲߫ ߖߊ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫

(138) ߊ߲ ߣߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ ߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ( ߓߊ߬ߕߏ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߟߋ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߔߊߞߌ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ( ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ) ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫

(139) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ( ߣߌ߲߬ ) ߏ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(140) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ( ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ) ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫

(141) ( ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߡߙߌ߫ ) ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫، ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬

(142) ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߓߌߛߓߊ߬ ( ߢߐ߲߯ߦߋ ) ߡߊ߬، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߕߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬ ( ߊ߬ ߕߊ߯ߕߐ ) ߞߏ߫ ߒ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߕߎ߲߰ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(143) ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫ ߒ ߧߴߌ ߦߋ߫، ߏ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߌ ߕߍߣߊ߬ ( ߛߋ߫ ߟߊ߫ ) ߒ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߫، ߣߴߏ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߣߊ߬ ߒ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ ߞߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߍ߫ ( ߘߎ߱ ߟߊ߫ )، ߡߎߛߊ߫ ߝߣߊ߫ ( ߞߌ߬ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ) ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߡߊ߬ ߟߋߎ߫، ߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߌ ߦߋ߫ ߸ ( ߐ߲߬ߐ߲߬ߐ߲߫ ) ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫

(144) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫߸ ߒߠߋ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߡߐ߱ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߣߌ߫ ߒ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߌ ߝߍ߬ ( ߜߍ ߘߐ߫ )، ߒ߬ߓߊ߬ ߤߍ߲߫ ߌ ߛߐߝߋ߲ ߒ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(145) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߥߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬-ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫

(146) ߒ ߘߌߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߦߋߣߍ߲ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߔߋߎ߫

(147) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߊ߭ ߟߊ߫ )، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ( ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(148) ߡߎߛߊ߫ ߥߊߣߍ߲ ߞߐ ( ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߊ߫ )߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߐ߰ߙߊ߲߬ ( ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ) ߖߌ߰ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲߫ ߝߊߘߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ( ߞߊ߲ ߓߐ߫ ) ߟߊ߫ ( ߝߢߐ ߕߍ߰ߕߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߥߏ߭ ߟߎ߫ ߝߍ߬)، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߡߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(149) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ( ߢߊߘߐߜߍ ) ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ) ߞߊ߬ ߒ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(150) ߡߎߛߊ߫ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߐߟߊߝߐ߫ ߒ ߞߐߝߍ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߟߋ߫߹ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߞߙߐߕߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߵߌߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߕߵߊ߬ ߞߎ߲߬ (ߛߌ) ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߋ߫ ߒ ߣߊߘߋ߲߫ ( ߘߐ߯ߣߍ߲)߸ ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߖߐ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߒ ߝߊ߰، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(151) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߣߊߘߋ߲ߡߊ߫ (ߞߘߐ) ߞߍ ߡߊߞߕߏ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫

(152) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(153) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫)߸ ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫

(154) ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߡߊߛߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߴߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫

(155) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊ߫ ߕߎߡߊ ( ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ) ߞߊߡߊ߬، ߦߙߍߦߙߍ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߘߴߊ߲ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߊ߲ ߘߐ߫ ߣߊߟߏ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߞߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫، ߌߟߋ ߟߵߊ߲ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߲ ߡߊߞߕߏ߫ ߞߊ߬ ߤߌߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(156) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߘߌߦߊ߫، ߒ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߒ ߓߍߣߵߏ߬ ߛߓߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(157) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ( ߡߊ߲߬ߞߕߎ ) ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(158) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫

(159) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬

(160) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ( ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߞߓߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߞߐ߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߎ߬ߦߌ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߡߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߟߐ߲߫ ߌߞߘߐ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߘߌߞߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߘߎߟߋ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߋ߲߬ߕߙߋ߬ߟߋ߲߬ ( ߛߓߏ ) ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ( ߏ߬ ߡߊߕߌߢߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ )߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(161) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ) ߟߊ߬ߓߋ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߫ ߦߝߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ( ߕߊ) ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬

(162) ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߵߏ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߟߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߝߍ߬

(163) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߛߏ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߡߊ߬ ߓߊ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߊ-ߘߊ ߟߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߏߢߊ ߘߐ߫، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߯، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߖߍ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬

(164) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(165) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬

(166) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌߞߏ ߛߌߦߊ ߘߐߕߍ߰ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ( ߣߌ ߟߎ߬ ) ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߦߌߟߡߊߖߊ߲߯ߧߊ ߘߐ߫ ) ߥߎߟߊߟߊ߫

(167) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫

(168) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬

(169) ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫، ߣߴߏ ߢߐ߲߰ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߰ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߲߯، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߍ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(170) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬، ߊ߲ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(171) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߘߌߞߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߴߏ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߒ ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߣߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(172) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߕߋ߲߬ ߝߊ߯ߛߌ߫߹ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫

(173) ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߏߡߦߊ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߝߎ߯ߝߊ߰ߝߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫؟

(174) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬

(175) ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߥߟߴߏ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߍ ߜߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߰ߘߴߊ߬ ߣߐ߬ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(176) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ( ߜߎ߲߬ߘߎ ) ߏ߬ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߒߡߊ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߟߊߒߡߊ߸ ߌ ߓߴߌ ߝߍ߫ ߊ߬ ߞߊߡߵߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߍ߲߭ ߠߊߓߐ߫، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߍ߲߭ ߠߊߓߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߖߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߘߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫

(177) ߟߊߒߡߊ߫ ߖߎ߯ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(178) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(179) ߊ߲ ߣߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ( ߘߏ߲߬ ) ߞߊߡߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ( ߣߴߊ߬ ) ߞߘߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߢߊ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߕߟߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߝߟߌ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(180) ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߝߘߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߯ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(181) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬

(182) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫

(183) ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫، ߓߊ ߒ ߝߍ߬ߙߍ ߥߙߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬

(184) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߞߐ߫

(185) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟

(186) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߗߏ߫

(187) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ ) ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߞߴߏ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߎߟߎ߲ ߓߍߟߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ (ߢߊߘߐߜߍ) ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ، ߊ߬ ( ߞߏߢߊ ) ߖߌߘߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߌߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫

(188) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߙߐߞߏ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߣߌ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(189) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ( ߛߎ߮ ) ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߝߊ߫ ߏ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߵߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ ߏ ߞߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߍߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ ߢߣߍߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ( ߓߊ߲߬ߘߊ ߕߎ߬ߡߊ)߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߛߐ߫ ( ߘߋ߲߫ ) ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(190) ߊ߲ ߠߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߫ ߟߊ ( ߘߋ߲߫ ) ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬

(191) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߙߊ߬ ( ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ )߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟

(192) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫؟

(193) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߬߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(194) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(195) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ߥߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫؟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ߥߟߊߡߊ߫ ߕߟߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߫ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߠߋ߬

(196) ߒߠߋ ߢߌ߲߭ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߢߌ߲߬ߦߊ ߟߊ߫

(197) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫

(198) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߥߛߎߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߟߴߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(199) ߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ( ߓߐߞߊ߬ߕߘߍ) ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(200) ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߞߵߌ ߘߐߛߎ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫

(201) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲߫ ߞߏߣߍ߲߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ ߟߊ߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ )

(202) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ( ߜߍ߬ߘߍ ) ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߊߘߋ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ) ߟߊ߫

(203) ߣߴߌ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߕߎ߲߰ ߠߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߟߊߞߊߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(204) ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߌߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߎ߲߬ ߸ ߛߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫

(205) ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߌ ߣߌߘߐ߫ ߘߡߊߞߊߛߌ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߴߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߝߋߎ߫

(206) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ )߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫