7 - Al-A'raaf ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ߛ߫. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ. ߛ߫ߊ߯ߘ )

(2) ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߜߍ߲߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߌ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(3) ߊߟߎ߯ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬.

(4) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߹؟ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߛߎߣߐ߮ ߘߐ߫.

(5) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ (ߖߘߍ߬) ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߯.

(6) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߘߐߢߌ߲߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.

(7) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ߫ ߖߐ߲߫ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߛߍߛߍߛߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬.

(8) ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߞߏ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߜߟߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(9) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߐ߬ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(10) ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(11) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߙߎߡߎ߲ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(12) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߡߊ߬ ߒ ߣߵߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊ ߌ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߘߊ߲߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߫ ߓߐ߱ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(13) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ ، ߓߊ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߴߌ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߦߊ߲߬ ، ߓߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬.

(14) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(15) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(16) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߓߘߊ߫ ߒߠߋ ߟߊߝߟߌ߬ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(17) ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߎߡߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ߞߍ߫ ߌ ߕߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(18) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߏߕߊ߬ ߦߊ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߣߌ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߊߘߡߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߝߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߍ߲߫.

(19) ‹ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ › ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߸ ߌ ߣߴߌ ߝߘߎߡߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߙߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(20) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߘߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߦߙߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߡߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(21) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(22) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߗߌߙߏ߲߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߦߙߌ ߣߍߣߍ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߝߌߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߙߐߡߙߐ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߦߙߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߯ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(24) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߌ߰ ߸ ߊߟߎ߬ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ، ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߛߊ߬ߣߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(25) ߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫.

(26) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ( ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ) ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߎ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(27) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߐ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߬ ߥߊߙߊ߲ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(28) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟.

(29) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(30) ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߖߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(31) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊ߯ߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(32) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(33) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(34) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߕߊ߫ ߟߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߕߊ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߢߍ߫.

(35) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ( ߗߋ߫ ) ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(36) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(37) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߴߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(38) ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߘߊ߲ߞߊ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߞߎ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߒ߬ ߠߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߊߟߌߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߊ ߓߊߟߌߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲߫.

(39) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬.

(40) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߲ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߕߏ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(41) ߕߊ ߟߊߝߋ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߎ߬ߕߙߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(42) ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߬ߙߍ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(43) ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߌߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߗߏ߮ ߝߍ߬.

(44) ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߒ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߝߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ ߘߌ߫ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߋ߮ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߱.

(45) ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߕߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.

(46) ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ( ߣߊߞߐ ߣߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ߸ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ( ߡߐ߱ ) ߓߍ߯ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ( ߣߊߞߐ ) ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߡߊ߬ߦߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(47) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߕߟߌߡߌ߲߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߵߊ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(48) ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߢߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(49) ߦߊ߯ߟߊ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߣߍ߲ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ( ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ، ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(50) ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߌ ߘߏ߫ ߟߛߊߙߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߓߊߟߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(51) ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߝߎ߯. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(52) ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ( ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ) ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߕߍ߫؟ ، ߊ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ) ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫؟ ، ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ( ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ) ߓߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߘߐ ߘߌ߫؟ ، ߏ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(54) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ، ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ، ߊߟߊ߫ ߓߙߊߞߊߣߍ߲߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.

(55) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߲߱ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲ߘߴߊ߬ ߦߋ߫.

(56) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(57) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ( ߛߊ߲ߖߌ ) ߢߍ߫ ، ߝߢߐ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߢߎ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ߜߟߌߡߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߞߐߞߐ߫ ، ߊ߲ ߘߴߏ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߎ߰ ߖߊߙߊ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߖߌ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߲ ߘߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(58) ߘߎ߰ ߘߌߡߊ߲ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߐߟߍ߯ ، ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߜߏߡߊ߲߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ( ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ) ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ( ߓߟߏ ߡߊ߬ ) ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(59) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(60) ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(61) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߟߌ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(62) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(63) ߊߟߎ߫ ߞߓߊߞߏߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߟߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(64) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߎߦߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(65) ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߋ߫ ) ߓߊ߬؟.

(66) ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߣߊߟߏ߲ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߜߎ ߌ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(67) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߣߊߟߏ߲ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(68) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߟߌߓߊ߯ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(69) ߊߟߎ߫ ߞߓߊߞߏߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߟߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌߡߊ߫ ߓߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߜߛߏߜߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(70) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߌ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(71) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߛߐ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߋ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߒߠߋ ߘߊߘߐߖߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(72) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(73) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߛߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߡߊߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(74) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌߡߊ߫ ߓߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߛߊߞߙߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߛߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(75) ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߞߋߟߦߊߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫؟ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߛߋߚߋ߫.

(76) ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߲߫.

(77) ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߛߏ ߜߐ߲߬ߝߛߊ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߛߋߞߎ߬ߘߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߊߟߌߤߎ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߵߏ߬ ߘߴߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(78) ߦߙߍߦߙߍ ( ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

(79) ߏ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߰ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(80) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߎߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ، ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߞߏߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ).

(81) ߓߊ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߌߟߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(82) ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߍߦߌ߲߫ ߠߊ߫ ( ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ).

(83) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߕߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(84) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(85) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߝߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(86) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߎߡߊ߲ߘߌ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߕߌ߲ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߓߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲ߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(87) ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߒ߬ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߕߌߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(88) ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߴߌߟߋ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߣߴߌ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߋ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߊ߬ ߜߏߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߲ ߦߋ߫؟.

(89) ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߲ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬. ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߴߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ( ߏ߬ ) ߟߋ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߕߌ߫ ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߕߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(90) ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.

(91) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߦߙߍߦߙߍ ( ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲ߡߋߙߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

(92) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߌ߰ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(93) ߏ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߕߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ ) ߡߊ߬ ߘߌ߬؟.

(94) ߊ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬.

(95) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߦߙߐ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(96) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߙߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߊ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫.

(97) ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫؟.

(98) ߥߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߟߊ߫؟.

(99) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߡߊ߬؟ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(100) ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߔߋ߲߫؟ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫؟.

(101) ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߱ ߞߊ߲߬ ߌ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(102) ߊ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߕߌ߯ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(103) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ( ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߲߫ ، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(104) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(105) ߊ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߝߍ߬.

(106) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(107) ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߊ߲߬ߞߊ߲ߘߌ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫.

(108) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߍߡߊ߲߫ ߔߋߔߋ ߘߌ߫ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫.

(109) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߞߎߛߊ߲ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(110) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟.

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߝߟߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(112) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ ߞߎߛߊ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬.

(113) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߍ߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(114) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ، ߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߊ߲߭ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(115) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߌߟߋ ( ߝߟߐ߫ ) ߘߴߌ ߕߊ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ( ߝߟߐ߫ ) ߟߋ߫ ߒ߬ ߕߊ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫؟.

(116) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ( ߝߟߐ߫ ) ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(117) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ( ߞߊ߲ ߞߍ߫ ) ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߛߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫߸ ߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߌߚߌ߫ ߞߌߚߌ߫.

(118) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫.

(119) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߌߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫.

(120) ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌ߫.

(121) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(122) ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(123) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ، ߖߊ߰ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߣߊߡߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߍ߲.

(124) ߓߊ ߒ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߞߐߘߍ߫.

(125) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫.

(126) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߴߌ ߕߍ߰ߡߊߛߌ߰ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊߓߐ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߝߊߕߏ߫ ߞߵߊ߲ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߕߘߍ߬.

(127) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߘߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߌߟߋ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߜߟߊߞߏ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ߸ ߓߊ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ ߟߊ߫.

(128) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߙߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(129) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߡߎߛߊ߫ ߦߋ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߲ ߕߙߐ߫ ߌ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߕߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(130) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߐ߯ߟߐ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߎ߰ߛߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(131) ߒ߬ߞߊ߬ ߤߙߊ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߕߋ ߞߎ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߕߋ ߏ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(132) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߊ߲ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫.

(133) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߐ߬ߝߐ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲߭ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߘߌ߫.

(134) ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ، ߣߴߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߴߌ ߝߍ߬.

(135) ߊ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߏ߬ ߕߊ߲ߓߏ߲ ߕߏ߫.

(136) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߓߊߞߎߣߊ߲ ߞߣߐ߫ ߕߋߜߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬.

(137) ߖߐ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߓߙߊߞߊߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ) ߞߊ߲߫ ߢߌߡߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ( ߟߐ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲߬ ߖߊ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫.

(138) ߊ߲ ߣߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ ߖߌ߫ ߡߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߊ߫ ߕߎߙߍߕߎߙߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߟߋ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߎ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ، ( ߡߎߛߊ߫ ) ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߒ߬ߕߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(139) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߝߎ߮ ߘߌ߫.

(140) ߊ߬ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(141) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߜߊ߰ߢߊ߬ߜߊ߯ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߘߐߓߐߟߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬.

(142) ߊ߲ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߓߌߛߓߊ߬ ( ߢߐ߲߯ߦߋ ) ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߊ߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.

(143) ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߒ߬ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߞߎߡߊ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫ ߒ ߧߴߌ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߍߣߊ߬ ( ߛߋ߫ ߟߊ߫ ) ߒߠߋ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ، ߣߴߏ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߒ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߣߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ ߞߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߘߎߓߘߍ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋߎ߫ ، ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌߟߋ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߊߣߌ߲ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫.

(144) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߒ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߡߐ߱ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߣߌ߫ ߒ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߒ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(145) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߥߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߊ߲߬ ، ߒ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߐ߬ ߊ߬ ( ߖߡߊ߬ߙߌ ) ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߒ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(146) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߊ߬ߟߎ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߔߏ߲߫.

(147) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߔߛߐߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(148) ߡߎߛߊ߫ ߥߊߣߍ߲ ߞߐ ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߐ߰ߙߊ߲߬ ( ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ) ߟߊߘߊ߲߫ ߕߎߙߊߣߍ߲߫ ߝߊߘߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߟߊ߫ ، ( ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ) ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(149) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߺ(ߺߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ ) ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߣߡߌߛߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ) ߞߊ߬ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(150) ߡߎߛߊ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲ߓߊ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߐߟߊߝߐ߫ ߒ ߞߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߥߍ߫߹ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߌߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫؟ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߔߌߚߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߕߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ( ߛߌ ) ߡߊ߬ ߗߊߎ߫ ߸ ߞߵߏ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߊ߫ ߘߋ߲ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߐ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߝߊ߰ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(151) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߦߝߊ߬ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(152) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߙߌ ߣߌ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(153) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ).

(154) ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߴߏ߬ ߛߓߍߟߌ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߛߌ߬ߡߛߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫.

(155) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߦߙߍߦߙߍ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߘߴߊ߲ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߊ߲ ߘߐ߫ ߣߊߟߏ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫؟ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ، ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߌߟߋ ߟߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(156) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߌ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߘߌߦߊ߫ ، ߒ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߲߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߧߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(157) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(158) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(159) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ( ߟߋ߫ ) ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫.

(160) ߊ߲ ߞߊ߬ ‹ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ › ߟߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߝߘߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߞߐ߬ߢߊ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ߸ ߓߊߓߏ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߡߌ߲߬ ߦߙߐ ߟߐ߲߫ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ߧߊ߫ ߓߘߌߞߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߋ߲߬ߕߙߋ߬ߟߋ߲߬ ( ߛߓߏ ) ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ( ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߕߌߢߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(161) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߛߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ ߧߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߠߊ߬ߓߋ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ( ߖߌ߲߬ ) ߘߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߫ ߦߝߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫.

(162) ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߵߏ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߝߍ߬.

(163) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߛߏ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߓߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߘߊ ߞߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ( ߛߓߌߕߌ ) ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߘߐ߫ ߜߘߏߜߊߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ߡߊ߫ ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߍ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬.

(164) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߞߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(165) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߯ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬.

(166) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߛߋߞߎ߬ߘߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߦߌߟߡߊߖߊ߲߯ߧߊ ߘߐ߫ ) ߥߟߋߥߟߋ߫.

(167) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߐ߰ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߰ߢߊ߬ߜߊ߯ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߞߊߟߌ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߖߊ߯ߕߋ ߘߌ߫.

(168) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.

(169) ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߮ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌߣߊ߬ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߣߴߏ ߢߐ߲߰ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߯ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߎߡߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(170) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(171) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߓߘߌߞߊ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߴߏ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߒ ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(172) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬߹ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫.

(173) ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߏߡߦߊ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߬ߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫؟.

(174) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.

(175) ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߯ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߗߎߗߎߗߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(176) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߒߡߊ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߟߊߒߡߊ: ߌ ߓߴߌ ߝߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߍ߲߭ ߠߊߓߐ߫ ، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߍ߲߭ ߠߊߓߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߒߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߲߬ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫.

(177) ߟߊߒߡߊ߫ ߖߎ߯ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(178) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(179) ߊ߲ ߣߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߦߋ߫ ߸ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߢߊ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߕߟߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫.

(180) ߕߐ߯ ߢߌߡߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߝߘߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߛߋߚߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(181) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫.

(182) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߘߎ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߌ߲߯ߜߙߐ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(183) ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(184) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߞߐ߫.

(185) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟.

(186) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߔߍߘߍ߲ߞߍ߲ߛߍ߲߫.

(187) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ ) ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߎߟߎ߲ ߓߍߟߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߢߊߘߐߜߍ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ، ߊ߬ ߞߏߢߊ ߖߌߘߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߌߟߋ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߦߏ߫ ߌߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(188) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߣߌ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(189) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߏ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ ߸ ߏ ߞߊ߬ ߞߣߐߣߍ߲߫ ߝߍߡߊ߲߫ ߕߊ߬ ߢߍߣߍ߲ߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ ( ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ) ߣߊ߬ߣߍ߲ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߛߐ߫ ( ߘߋ߲߫ ) ߢߣߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(190) ߊ߲ ߠߵߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߛߐ߫ ߟߊ ( ߘߋ߲߫ ) ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(191) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߙߊ߬ ( ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫؟

(192) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫؟.

(193) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(194) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(195) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ، ߥߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ، ߥߟߊ߫ ߕߟߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߫ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߫.

(196) ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫.

(197) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(198) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߥߛߎߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߟߴߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(199) ߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(200) ߣߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߵߌ ߘߐߛߎ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(201) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ( ߡߐߣߍ ߘߐ߫ ) ߘߌߡߌ߲߫ ߞߏߣߍ߲߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߛߐ߫.

(202) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(203) ߣߴߌ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(204) ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߌߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߎ߲߬ ߖߙߌ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(205) ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߌ ߣߌߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߌߣߌ߲ߞߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߴߌ ߘߊߞߘߐ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(206) ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫.