29 - Al-Ankaboot ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ( ߊߟߌ߯ߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߊ߰ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫؟

(3) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(4) ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߥߍ߫߹.

(5) ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(6) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߸ ߏ߰ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(7) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ( ߘߐ߫ ) ߢߌ߬ߡߊ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫.

(8) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊߛߊ߬ߙߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ( ߓߍ߯ ) ߘߐ߫.

(9) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(10) ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߏ߬ ߕߙߐ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ( ߞߏ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟.

(11) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(12) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(13) ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߊ߬ ) ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ( ߕߊ߬ ) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߫.

(14) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ( ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߊ߲߬ ߠߊ߫. ) ߥߊߡߍ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߖߘߍ߬ ߕߐߢߍ߮ ߟߊ߫.

(15) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ‹ ߞߎߟߎ߲ › ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(16) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߝߣߊ߫ ( ߗߋ߫ ߘߊ߫ ) ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(17) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ( ߟߎ߫ ) ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(18) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߞߐ߫.

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߕߎ߲߯؟ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(20) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(21) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߤߌߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(22) ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߟߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߢߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫.

(23) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(24) ‹ ߌ ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ › ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߰ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߛߌ߫ ߕߊ ߡߊ߬ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(25) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߘߐ߬ߘߌߦߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߘߊ߲ߞߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(26) ߟߎ߯ߕߌ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ( ߏ߬ ߢߍ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߝߎ߲ߘߌߕߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(27) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(28) ߟߎ߯ߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ( ߗߋ߫ ߘߊ߫ ) ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߡߙߎߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߐ߲߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(29) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߤߌߟߍ ߘߌ߫ )؟ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍߙߍ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߴߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(30) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(31) ߊ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(32) ‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ( ߓߍ߯ ߘߌ߫ ) ، ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(33) ߊ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߜߍ߲߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߋ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߘߴߌ ߣߴߌ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߏ߫ ߌ ߡߏ߬ߛߏ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(34) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߝߍ߬.

(35) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(36) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߛߌ߰ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐߕߌߢߍ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(37) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ، ߦߙߍߦߙߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ( ߟߎ߬ ) ߞߣߐ߫.

(38) ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߢߊߘߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߢߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫߹.

(39) ߞߊߙߎߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߔߊߦߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ ߞߍ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(40) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߍ߯ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߙߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߝߢߐ ߗߋ߫ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌߚߌ߫ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰.

(41) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ، ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߗߙߐߞߐߣߍ߲ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(42) ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲ߣߍ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(43) ߛߊ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬.

(44) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(45) ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߓߊ ߛߊߟߌ ߟߋ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߋ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߞߏ ) ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(46) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߛߐ߬ߛߐ߬ ( ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ( ߟߍߙߊ ) ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߟߏߣߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫.

(47) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ( ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ) ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߡߊ߬ ، ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߝߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬.

(48) ߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߌ ߓߟߏ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߬ߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߌߞߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(49) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬.

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(51) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲؟ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߤߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(52) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߒߠߋ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌߟߋ ߝߍ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߛߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(54) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ، ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(55) ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ( ߓߌ߲߬ߓߊߏ ) ߡߊߜߙߏ߬ ߛߊ߫.

(56) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߒߠߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.

(57) ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍߣߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(58) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ( ߣߍߡߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(59) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(60) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߯ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߊߟߏ ߕߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߣߴߊߟߎ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(61) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(62) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߬ߕߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(63) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߥߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫.

(64) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߥߍ߲ߖߍ߫ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(65) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߘߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߟߊ߬ߘߊ߲ߘߌ߫.

(66) ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(67) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߫ ߟߊߕߏߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߍ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ )؟ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߕߏ߫ ߟߊ߫ ) ߖߊ߬ߛߏ߲ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߡߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫؟.

(68) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߏ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߓߊ߬؟.

(69) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߖߊ ߞߍ߫ ߒ߬ ( ߠߊ߫ ߞߏ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬.