18 - Al-Kahf ()

|

(1) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(2) ߞߵߊ߬ ߕߋߟߋ߲߫ ߖߐ߲ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ߕߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫.

(4) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫.

(5) ߏ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߞߎߡߓߊ߫ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߔߘߊߞߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߞߐ߫.

(6) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߌ ߦߴߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߎ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬؟.

(7) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߜߍ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫.

(8) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߋ߬ ( ߘߎ߱ ) ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߜߙߋߞߙߋ ߘߌ߫ ߜߟߋߞߎ߫.

(9) ߌ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߥߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߓߊߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(10) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߛߐ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫.

(11) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߐ߰) ߝߊߟߊ߲ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߘߐ߫.

(12) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫.

(13) ߊ߲ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ، ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ( ߓߘߍߞߍ߭ ).

(14) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߕߍߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(15) ߊ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߞߣߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟.

(16) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫.

(17) ߌ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ߕߐ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊߟߊ߲ ߡߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߓߋ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߏ߯ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(18) ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߎ߬ߣߐ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߌߣߌ߲߫ ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲߫ ߝߊ߲ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߊߕߍ߯ߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߞߐߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߌ ߘߏ߲߬ ( ߖߎ߬ߛߎ ) ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߊ߫.

(19) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊ߲ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ، ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫. ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߘߌ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߢߌߡߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߊ߰ ߣߊ߬ ߓߊߟߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߐ߯ߡߐ߯ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(20) ߓߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߛߍߞߘߎ߫.

(21) ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ) ߟߊߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ( ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ) ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌߣߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(22) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ( ߡߐ߰ ) ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ( ߡߐ߰ ) ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߡߊߝߊ߲߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ( ߡߐ߰ ) ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߦߌ߲ߣߊ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߎ ߘߌ߫. ߌߟߋ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߛߐߛߐߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

(23) ߊ߬ ߣߴߌ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߴߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߛߌߣߌ߲߫.

(24) ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߙߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߣߴߌ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߌ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߥߊ߬ߓߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫.

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߖߘߌ߫ ߘߊ߫ ( ߛߊ߲߬ ) ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ ߟߊ߫.

(26) ߌߟߋ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߌ ߢߊ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߦߴߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߘߐ߫.

(27) ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ، ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫.

(28) ߌ ߦߴߌ ߣߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߌ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߣߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߊ߲ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߢߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߲ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߞߏ߫ ) ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(29) ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߣߐ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ ߘߊ߬ߣߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌߦߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߕߟߎ߫ ߥߙߌ߬ߣߍ߲߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߐߕߐߕߐ߫ ، ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߖߎ߯ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

(30) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، .. ߊ߲ߠߎ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊߢߊ߬.

(31) ( ߒ߬ߓߊ߬ ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߌ߬ߘߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߝߙߌߛߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߕߣߐߣߐ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

(32) ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ، ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

(33) ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߘߌ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߘߛߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߢߊ ߟߊߝߎ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫.

(34) ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߌ ߢߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߧߴߌ ߢߍ߫ ߖߡߊ߬ ߟߊ߫.

(35) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߜߊ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫.

(36) ߒ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߒ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊߟߋ߲ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ( ߦߋ߲߬ ) ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫.

(37) ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ‹ߡߊ߰ߙߌ› ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߌ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫؟ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߌߣߍ߲߫ ߣߙߐߘߐߖߎ߮ ߘߐ߫؟ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߞߢߊ߫ ߗߍ߭ ߘߌ߫؟.

(38) ߒ߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߙߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(39) ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߌ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ( ߡߍ߲ ߦߋ߫ ) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫. ߣߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߦߋ߫ ߸ ߒߠߋ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߌ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫.

(40) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߒ ߛߐ߫ ߤߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߵߌ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߙߋߞߙߋ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߜߟߋߞߎ߬.

(41) ߥߟߴߊ߬ ߖߌ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߜߍ߯ߙߍ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߟߊߣߐ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(42) ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬ ، ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߍ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ ߘߌ߫ ߣߡߌߛߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ( ߟߊ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߡߵߊ߬) ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߙߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߲߬.

(43) ߞߙߎߞߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(44) ߏ߬ ߦߌߟߊ߫ ߛߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫.

(45) ߌ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߌ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߘߎ߱ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߯ߡߎ߯ ߞߊ߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲߫ ߝߢߐ ߓߟߏ߫ ߛߎߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(46) ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏߕߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߐ߫.

(47) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߛߊߞߙߊ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߍ߯ ) ߟߊߘߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(48) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫ ߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߝߟߍ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(49) ( ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ) ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫߹ ߡߋ߬ߘߋ ߟߍߙߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ( ߞߏ ) ߘߐ߰ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߍ ߘߐ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(50) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߕߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟ ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߟߋ߫.

(51) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߛߌ߫ ߘߊ߲ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ ߕߎ߰ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(52) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߍ߯ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߝߏߟߏ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߔߙߊߎ߫.

(53) ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ ߊ߬ ߡߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(54) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(55) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫ ، ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(56) ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ( ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ) ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊߘߐߜߟߍߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ( ߘߊߟߎ ߟߎ߫ ) ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫.

(57) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߞߐ߫؟ ߊ߲ ߣߐ߬ ߕߎ߲߯ߟߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߋߘߋ߲ߟߊ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߵߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊ߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߛߍߞߘߎ߫.

(58) ߌ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߤߌߣߊ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫. ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߞߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ߫ ߟߋ߬ ( ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߏ߲߰ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ ߞߘߐ߫.

(59) ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ ߡߍ߲ߞߍ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߛߊ ߟߊ߫.

(60) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ ( ߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߫ ) ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߦߌߟߊ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ( ߦߋ߲߬ ߠߊ߫ ) ߞߛߐߞߛߐ߫.

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߦߌߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߖߍ߮ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ ߘߐ߫ ߛߍߓߍ߲ߎ߲߬.

(62) ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߵߊ߲ ߘߊߓߐ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߍ߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(63) ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫: ߏ߯ ߐ߲߬ߤߐ߲߯ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߡߊߞߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߘߊߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߍ߮ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߒ ߠߊߢߌ߬ߣߴߊ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߞߏ߫ ߒ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߖߍ߮ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊ ߘߐ߫ ߘߟߊ߬ߖߊ߬ ߞߏ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߌ߫.

(64) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߟߊ߫.

(65) ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߭ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߛߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(66) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߥߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟.

(67) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌߟߋ ߕߍߣߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߝߍ߬ ߘߋ߬.

(68) ߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬؟

(69) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߒ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(70) ‹ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߓߊ߯ ߞߎߡߴߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߏߝߐ ߞߊ߲߬.

(71) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ‹ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ › ߞߵߏ߬ ߛߐ߰ ߔߙߎ߫ ، ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߵߢߌ߲߬ ߛߐ߰ ߟߋ߬ ߞߍ߬ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫؟ ߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬.

(72) ‹ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߕߍߣߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߝߍ߬؟.

(73) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߒ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߒ ߞߘߊߡߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫.

(74) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߋ߲ߞߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߵߏ ߝߊ߰ ߔߌߘߏ߫ ، ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߌ ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߝߊ߰ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߌ߫؟ ߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(75) ‹ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߕߍߣߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߝߍ߬؟.

(76) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫.

(77) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ ߘߏ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߘߊ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߬ ، ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߞߵߏ ߟߐ߬ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߌ߲߬ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫.

(78) ‹ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߕߍ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߍߣߵߌ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊߣߐ߬.

(79) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ، ߒ ߣߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߝߍ߭ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ( ߢߌߡߊ ) ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫.

(80) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫.

(81) ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߲߭ ߘߐ߫.

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲߬ߘߊ߲ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍߣߍ߲߫ ߝߊߙߌߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߓߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ( ߘߊ߲߬ߘߊ߲ ) ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ ߖߊ߬ߕߋ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߤߌߣߊ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫. ߒߠߋ ߡߊ߫ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߒ ( ߖߘߍ߬ ) ߕߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊߣߐ߬.

(83) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߋߝߌߟߊߕߌ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߵߏ߬ ߞߏߝߐ ߘߏ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߲.

(84) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߝߍ߬ߙߍ ߟߊ߫.

(85) ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߎߚߎ߫.

(86) ߝߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ ߦߌߟߊ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߰ ߝߌ߲ ߞߐ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߒ ߞߏ߫ ߌߟߋ߬ ߞߙߋߝߌߟߊߕߌ߮ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߌ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(87) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߴߏ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫.

(88) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߥߊߟߌߢߊ ) ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫.

(89) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߎߚߎ߫.

(90) ߝߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߦߌߟߊ ، ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫.

(91) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߝߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(92) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߎߚߎ߫.

(93) ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߏ ߝߌ߬ߟߊ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬.

(94) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߙߋߝߌߟߊߕߌ߮ ߸ ߦߊߖߎ߯ߖߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߖߎ߯ߖߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߛߙߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ( ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ) ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫؟.

(95) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ( ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ) ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ( ߕߏ߬ ) ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

(96) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߣߍ߰ߛߏ߲߬ߞߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߬ ߒ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߟߊߞߢߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߬ߢߊ߲߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߟߊߓߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߜߟߋߞߎ߬.

(97) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߣߐ߬ ߛߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐ߫.

(98) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߢߌ߲߬ ߠߊߞߢߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߛߊߞߙߊ ߘߌ߫ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(99) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ( ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߓߘߎ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߖߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

(100) ߊ߲ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߥߛߊߞߙߊ߫.

(101) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߞߏߝߐ ( ߦߋ ) ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫.

(102) ߊ߰ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߕߏ߫؟ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߘߌ߫.

(103) ߊ߬ ߝߐ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(104) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߢߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ( ߏ߬ ߘߌ߫ ).

(105) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬ ߗߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߔߛߐߞߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߖߊ߭ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߛߍߞߘߎ߫.

(106) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߞߍߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫.

(107) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߘߌ߫.

(108) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬.

(109) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߓߊ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫ ߘߛߍ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߢߍ߫ ، ߤߊߟߵߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߌ߫.

(110) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫.