64 - At-Taghaabun ()

|

(1) ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߟߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(2) ߊߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(3) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߦߙߐߕߐߕߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(4) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫

(5) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(6) ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߛߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߘߊ߫ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(7) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߕߍߟߍ߲ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬

(8) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(9) ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߟߏ߲ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߣߐߓߐ߬ߣߐ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫

(10) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫

(11) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߣߊ߬ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߴߏ ߛߣߐ߬ߡߍ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫

(12) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߌ߫

(13) ߊߟߊ߫߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(14) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(15) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߛߙߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫

(16) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߛߋߞߏ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(17) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(18) ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬