28 - Al-Qasas ()

|

(1) ߕ߭. ߛ. ߡ. ( ߕ߭ߊ߯ߘ. ߛߌ߯ߣ. ߡߌ߯ߡ ).

(2) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫.

(4) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ( ߘߎ߱ ) ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߱ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߕߏ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(5) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߖߐ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(7) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ، ߣߴߌ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߟߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(8) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߵߊ߬ ߛߌߘߌ߲߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(9) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ، ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ، ߥߟߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(10) ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߏߦߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߕߘߍ߬ ߡߴߊ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߘߐߡߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(11) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߖߍ߬ߘߍ ߞߘߐ߬ߡߛߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߋ߲ ߣߐ߭ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߐߜߍ ߘߌ߫ ߞߍ߲߬ߞߍ߲ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(12) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊߡߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߞߘߐ߬ߡߛߏ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߓߏ߲߫ ߘߏ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ ߜߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫؟

(13) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߏ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߎߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(14) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(15) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߘߎ߰ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ، ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ( ߖߎ߮ ) ߏ߬ ߞߘߎ߬ ߜߌ߫ ، ߞߵߏ ߝߊ߰ ߘߏߦߌ߲߫ ، ‹ ߡߎߛߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(16) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߣߌ߲߬ ߥߍ߫߹ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬.

(17) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߏߘߐߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫.

(18) ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߛߌߟߊ߲ ߘߐ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲߬ ߸ ߏ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߌߟߋ ߟߊ߬ߗߌ߬ߙߏ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(19) ߒ߬ߞߵߊ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߎ߮ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߝߊ߰ ߦߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߎߣߎ߲߬؟ ߌߟߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߞߵߌ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߰ߣߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߐߓߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(20) ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫ ߸ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߏ߯ ߘߎ߱ ߞߎ߲߬ ߘߐ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߴߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߘߋ߬߹ ߒߠߋ ߦߴߌ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(21) ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߠߊߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(22) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߠߊ ߡߊߘߌߦߣߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(23) ߊ߬ ߛߋ ߡߊߘߌߦߣߊ߫ ߖߌ߫ ߕߊ߫ ߦߌߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߦߋ߫ ߘߌ߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߜߍ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ، ߓߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(24) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߣߴߌ ߓߍ߫ ߤߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߬߹.

(25) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߬ ߕߊ߰ߡߊ߬ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߞߊ߲߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߌ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߴߊ߲ ߧߋ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߓߊ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(26) ߡߏ߬ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ߛߙߊ߬ߕߊ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߘߌ߫.

(27) ‹ ߊ߬ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߘߎ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߊ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߞߘߐ߫ ، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߕߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߓߐ߫ ߟߴߌ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߛߌ߫ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(28) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߕߍ߫ ، ߣߌ߫ ߒ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߲ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫.

(29) ߡߎߛߊ߫ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߛߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߘߍ߫ ، ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ( ߛߌߟߊ߫ ߞߏ ) ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߟߊߡߊߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߖߊ߬.

(30) ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߭ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(31) ߒ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߣߌ߲߬ߞߌ߲ߣߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߜߘߍߞߍ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߣߊ߬ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(32) ߌ ߓߟߏ ߟߊߘߏ߲߬ ߌ ߖߎߝߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߘߙߍ߬ ߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߐ߫ ، ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌߣߍ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(33) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߣߊ߬ ߣߌ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߝߊ߰.

(34) ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߣߍ߲߭ ߠߊ߫ ، ߌ ߦߴߏ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߒ ߝߍ߬ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߒߠߋ ߜߎ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(35) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߵߌ ߕߎ߬ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߌ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(36) ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߴߢߌ߲߬ ߞߏߡߍ߲߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ( ߕߋ߬ߟߋ ) ߘߐ߫.

(37) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ ߟߊߓߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬.

(38) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ، ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߸ ߓߐ߱ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߕߏ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ، ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫.

(39) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫ ( ߕߎ߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ) ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(40) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ߞߎߜߋ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(41) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(42) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(43) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ، ( ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ) ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ) ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(44) ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߕߍ߰ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(45) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߛߌ߱ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ) ߗߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(46) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߝߎ߬ߘߎ ߝߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(47) ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ) ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߣߊ߬ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(48) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߴߏ ߕߘߍ߬ ߛߐ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫߹ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߎߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߫ ߝߍ߬.

(49) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߧߴߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(50) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߌ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊߥߏ߫ ߟߊߓߊߕߏߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(51) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(52) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫.

(53) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯ ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(54) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫.

(55) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، (ߘߊ߰ߣߍ߲߫-ߥߋ߬ߘߋߥߋ߬ߘߋ߫߹) ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(56) ߌߟߋ ߕߍ߫ ߛߴߌ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߡߐ߮ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߟߐ߲߫.

(57) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߋ߫ ߹ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊߣߊ߬ ߡߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߘߍ߫؟ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(58) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߦߟߌߡߊ ߔߕߊ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߰ߙߊ߬ߞߙߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߛߌ߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(59) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߲ ߜߎ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(60) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߛߐ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(61) ߦߊ߯ߟߴߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߛߋߚߋ߫ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߟߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ( ߞߕߌߘߊ ߘߐ߫ )؟.

(62) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟.

(63) ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ) ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߌ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(64) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߓߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߍ߯ ߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(65) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߘߌ߫؟.

(66) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߝߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ( ߛߋ߫ ) ߢߐ߲߮ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(67) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ( ߓߌ߬ ) ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(68) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ، ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ ߓߟߏ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߞߟߋ߫ ).

(69) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߛߌ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫.

(70) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ، ߞߕߌߦߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(71) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߘߊߎ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߣߍߦߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(72) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߘߊߎ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(73) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ).

(74) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟.

(75) ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫.

(76) ߞߊߙߎߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ ߓߊ߰ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߎ߯ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߘߍ߬ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊߕߌ߫ ، ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߌ ߞߣߊ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߍ߰ߙߍ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(77) ߊߟߊ߫ ߞߵߌ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߣߌ߭ ( ߘߌߦߊߓߐ ) ߞߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߴߌ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(78) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߐߣߍ߲߫ ( ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ) ߒ ߠߊ߫ ߞߏߟߐ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߋ߫ ߹ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫.

(79) ‹ ߞߊߙߎߣߊ߫ › ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߊߞߘߐ߫ ߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߯ߟߊ߲߫ ߹ ߞߊ߬ ߞߊߙߎߣߊ߫ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫ ، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹.

(80) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߞߏߟߐ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߕߊ߫ ߓߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߹ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ ߟߋ߬ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߝߏ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬.

(81) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߟߐ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌߚߌ߫ ، ߖߡߊ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(82) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߌ߲߬ ߢߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߝߍ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߕߌ߬ ߝߣߊ߫߹ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߌ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߌߚߌ߫ ، ߖߊ߰ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫؟.

(83) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߛߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(84) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(85) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߌ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.

(86) ߌߟߋ ߦߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߝߟߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(87) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(88) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߓߊ߲ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߝߴߏ߬ ߞߏߟߘߊ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.