59 - Al-Hashr ()

|

(1) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(2) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ ߡߴߊ߬ ߖߌ߰ ߝߋߎ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߕߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߢߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫ ( ߏ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ) ߊߟߎ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߟߊ߬ ߦߋߟߌ ߕߌ߱ ߟߎ߬.

(3) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫.

(4) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߍߜߟߍߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(5) ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߕߡߊߙߏ߫ ߛߎ߲߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߌߟߌ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߯ߦߊߒߡߊ ߟߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(6) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ ߕߣߐ ߡߍ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߛߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߙߊߕߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(7) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ ߕߣߐ ߡߍ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߘߎ߰ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߕߏ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(8) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐߝߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߘߐ߱ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߛߎߛߋߒߕߊ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߘߎ߬ߥߊ߬ߎ ߘߐ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߢߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߐߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(11) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ( ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ) ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(12) ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(13) ߊߟߎ ߟߋ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߝߋߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߏ߫ ߖߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߞߟߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(16) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߲߬ ، ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

(17) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(18) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(19) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(20) ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ، ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(21) ߣߴߊ߲ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߎ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߢߍ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߓߟߏ߫ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߡߙߌ߫.

(22) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߘߏ߲߰ߕߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(23) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ، ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߋ߬ ، ߝߍ߬ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ، ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ߛߊ߯ߣߊ ߟߋ߬ ، ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(24) ߊ߬ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ، ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߸ ߛߊߥߎߙߊߟߌߟߊ ߟߋ߬ ، ߕߐ߯ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.