59 - Al-Hashr ()

|

(1) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(2) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߖߌ߰ ߝߋߎ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߠߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߢߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߊߟߎ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߟߊ߬ ߦߋߟߌ ߕߌ߱ ߟߎ߬

(3) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߏߕߊߟߌ ( ߞߣߍߓߌߟߊ ) ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫

(4) ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߥߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(5) ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ߛߎ߲߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߌߟߌ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫

(6) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߕߣߐ ߡߍ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߛߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫

(7) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߕߣߐ ߡߍ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߘߎ߰ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߕߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ، ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߊߟߎ߯ ߝߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(8) ߝߎ߲ߘߌߓߊ߯ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ( ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ) ߛߏ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐߝߋ߲ ߠߊ߫ ، ( ߍ߲߬ߍ߲߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߤߊߟߌ߫ ߘߐ߱ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ( ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߢߍ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߐߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫

(11) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߟߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ( ߡߊ߬ߝߊ߲ ) ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬

(12) ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫

(13) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߥߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ) ߛߏ߫ ߖߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߏߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߞߟߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫

(15) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ) ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(16) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ) ߦߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߓߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߗߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ

(17) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߘߌ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫

(18) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(19) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(20) ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߸ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(21) ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߎ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߌ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߛߍ߲ߞߍߕߐ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍߢߍߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߡߙߌ߫

(22) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬.

(23) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߍ߬ߛߍ ߟߋ߬ ߸ ߝߍ߬ߒߕߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߯ߣߊ ߟߋ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(24) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߸ ߛߌ߲ߞߐ߲ߦߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߕߐ߯ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫