15 - Al-Hijr ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߙ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߙߊ߯. ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߋ߬.

(2) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߣߊ߬ߕߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(3) ߌߟߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߓߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߕߊ߬ ( ߘߐ߬ߛߌ߮ ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊߜߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(4) ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߣߌ߫ ߛߕߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(5) ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߛߕߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߞߐ߫ ).

(6) ‹ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߌߟߋ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߊ߬ߕߐ ߖߍ߬ߘߍ ߟߵߌ ߘߌ߫.

(7) ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(8) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߛߓߍ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ( ߖߊ߲߰ߞߕߊ ) ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(9) ߒ߬ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(10) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬߹.

(11) ߒ߬ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߡߊߦߟߍ߫.

(12) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ،

(13) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߟߋ߫.

(14) ߤߟߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬.

(15) ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߌߟߏߣߍ߲߫ ، ߞߏ߫ ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߊߜߊ߫ ߸ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫.

(16) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߟߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫.

(17) ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ) ߞߵߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬.

(18) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߕߟߏߡߊߟߐ ߛߏ߲߬ߧߊ߫ ، ( ߟߏ߬ߟߏ߬ ) ߕߟߊߡߊߟߐ߯ ߕߡߊ߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߢߊߢߊߢߊ߫.

(19) ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋ߲ߜߋ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߌ-ߝߟߌ߬ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߖߊ߬ ߟߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߖߋߞߎ߫.

(20) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߟߏߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(21) ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߕߴߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬.

(22) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߖߌ߫ ( ߛߊ߲ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ) ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߕߴߏ ߡߣߐ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(23) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߛߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(24) ߛߋߚߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߍߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(26) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ ߓߊ߲ߞߎ߫ ߞߊ߲߫ ߓߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߰ ߘߐߕߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߕߊ ߘߐ߫.

(27) ߒ߬ߓߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߛߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߟߐ߫ ߘߊ߲߫ ߢߍ ߘߐ߫ ߕߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫.

(28) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߍߣߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ ߓߊ߲ߞߎ߫ ߞߊ߲߫ ߓߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߰ ߘߐߕߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߕߊ ߘߐ߫.

(29) ߒ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߋ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌ߫.

(30) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ( ߏ߬ ) ߞߍ߫ ߞߐߘߍ߫.

(31) ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫.

(32) ‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߟߊ߫ ߣߴߌ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬؟

(33) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߒ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ ߓߊ߲ߞߎ߫ ߞߊ߲߫ ߓߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߰ ߘߐߕߐ߬ߞߎ߬ߟߐ߬ߕߊ ߘߐ߫.

(34) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߘߌ߫.

(35) ߘߊ߲ߞߊ ߟߵߌ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(36) ‹ ߓߙߌ߬ߛߌ߬ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ( ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫.

(37) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫.

(38) ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫.

(39) ‹ ߓߙߌ߬ߛߌ߬ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߣߊ߬ ߒߠߋ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߐߘߍ߫.

(40) ߝߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(41) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߡߊ߬.

(42) ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ( ߓߘߍ ) ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߴߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

(43) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߯ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫ ߕߊߦߌ߫.

(44) ߘߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ‹ ߔߊߦߌߔߊߦߌ › ߟߊ߫ ، ߦߋ߲߬ ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߘߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߕߊ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ-ߞߋߟߋ߲߫.

(45) ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(46) ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߖߐ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫.

(47) ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.

(48) ߛߍ߰ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(49) ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(50) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(51) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫.

(52) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ ( ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߥߍ߫߹.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ( ߛߐ߬ߘߐ߲) ߠߊ߫.

(54) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߟߊߝߎߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߕߋ߲߬؟.

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(56) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍ߫؟.

(57) ߊ߬ ( ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ) ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߌ߫؟

(58) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߣߌ߲߬.

(59) ߝߏ߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߐߘߍ߫.

(60) ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ، ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߒ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(61) ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߟߎ߯ߕߌ߫ ( ߣߴߊ߬ ) ߞߐߙߍ ߡߊ߬.

(62) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߡߐ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(63) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(64) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯.

(65) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߌ ߞߐߙߍ ߘߌ߫ ߛߎ ߕߐ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(66) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߥߊߟߌߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߏߕߍ߰ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߦߟߍߦߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(67) ( ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ) ߸ ߘߎ߰ ߘߏ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߛߍߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫.

(68) ‹ ߟߎ߯ߕߌ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߎ߲߬ߘߐߕߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߘߋ߬.

(69) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ߫ ߘߋ߬.

(70) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊߣߵߌ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(71) ‹ ߟߎ߯ߕߌ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫.

(72) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߰ ߒ ߣߴߌ ߛߌ߭ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߎߦߋ߲ߕߐߟߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌߟߏߕߐߦߊ ߘߐ߫.

(73) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߞߎߟߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ ߖߎߞߘߎ ߡߊ߬.

(74) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ( ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ) ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ ߓߙߍ߬ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(75) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(76) ( ߛߏ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߓߎ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(77) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(78) ߣߌ߫ ߛߓߋ߬ߕߎ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸

(79) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫ ، ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߬ ߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(80) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߤߌߖߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬.

(81) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߏ߲߫.

(82) ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߛߍ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ) .

(83) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߦߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(84) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(85) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߐ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߏߘߐߞߏߦߊߕߏ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߊ߫.

(86) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߎߛߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(87) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߌ ߛߐ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫.

(88) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߢߊߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߴߊ߬ߺ(ߺߟߋ߬ ߡߐ߱) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߦߴߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߡߊߖߌ߰ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(89) ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫.

(90) ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ( ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ ) ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߠߊߖߌ߰ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߍ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(91) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(92) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(93) ( ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ) ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(94) ߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫.

(95) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߌ ߥߛߊ߬ ߦߟߍߓߐߒߘߐߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(96) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(97) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߦߴߌ ߛߌߛߌ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫.

(98) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(99) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬.