34 - Saba ()

|

(1) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ( ߓߊ ) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(2) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(3) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߍߣߊ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎߋ߯ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ( ߢߐ߲߰ ) ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߞߣߐ߫.

(4) ( ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߒ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߰ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(6) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(7) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߐ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎߋ߯؟.

(8) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߊ߭ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߔߏ߲߫.

(9) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߘߊ߬ߡߊ ߢߍ߫.

(10) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߬ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߦߋ߫.

(11) ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ( ߊ߬ ߘߐ߫ ) ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲ߕߐߟߊ ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߒߠߋ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(12) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߞߟߏ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ߡߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ ߥߎ߬ߙߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߢߊ߲߬ ߝߌ߲ ߞߐ߬ߢߊ ߟߊߛߣߍߣߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ، ߘߏ߫ ( ߟߎ߯ ) ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߝߘߏ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߖߌߖߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(13) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫: ߛߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߣߊ߲߫ ߘߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߡߊ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߊߟߎ߬ ߘߊߎߘߊߟߞߊ ߟߎ߬ ، ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߘߏ߲߬ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(14) ߊ߲ ߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߘߎ߱ ߓߊ߯ߓߊ߮ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߢߌߡߌ߲߫ ߠߊ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߸ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫.

(15) ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫߹.

(16) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߓߊ ߖߌ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߞߎߣߊ߲ߡߊ߲߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߎߞߎߓߐ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߕߡߐߙߐ߲ߛߎ߲߫ ߕߜߋ߫.

(17) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߖߍߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߕߋ߲߬ ߣߌ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ ߕߍ߫؟.

(18) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߎ߫ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲ ، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫.

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ ߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߥߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߎ߯ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߎߋ߯ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ߬ߓߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߓߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫.

(20) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߓߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߝߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫.

(21) ߣߐ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߍ߲߬ߞߣߝߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߟߐ߲߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(22) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲ߕߐߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߕߌ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(23) ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߝߐ߫ ߓߏ߲߰؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߞߍ߰. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߘߌ߫.

(24) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߰ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߥߟߴߊߟߎ ، ߛߋߚߋ߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.

(25) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߏ߫ ߘߐߕߍ߯ ߣߐ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬.

(26) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߵߊ߲ ߠߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߋ ߟߋ߬ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(27) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(28) ߊ߲ߠߎ߬ ߡߴߌ ߞߋߟߦߊ߫ ߕߋ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߫.

(29) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(30) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߘߊߒߞߊ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߢߍ߫.

(31) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ( ߟߎ߬ ) ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(32) ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߋ߫߹ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(33) ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߞߍ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߡߌߛߊ ߘߏ߲߰ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߙߌߟߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(34) ߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߋߟߦߊߒߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫.

(35) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߕߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(36) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߕߌ߬ ߝߣߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(37) ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߜߐߞߎ߫ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߙߊ߬ߖߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ( ߟߋ߬ ߡߊߞߍߕߐ߫ ) ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(38) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫.

(39) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߝߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߐ߫ ߸ ( ߊߟߊ߫ ) ߘߴߏ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(40) ߊ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(41) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߌߟߋ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߊߣߌ߲ ، ߌߟߋ ߟߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(42) ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(43) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߗߍ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߘߏ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ، ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ.

(44) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߡߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(45) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߕߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߕߊ߲ߢߐ߲߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߥߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߡߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(46) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߙߌ߫ ( ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ) ߞߏ߫ ߝߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ( ߣߊ߭ ) ߢߍ߫.

(47) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߕߙߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߵߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫.

(48) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߎ߰ߓߎ߰ߡߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߘߌ߫.

(49) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߫ ߖߎ߬ߓߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(50) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߣߌ߫ ߒ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߒ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(51) ߣߴߌ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬.

(52) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߙߐ߫ ߖߊ߲ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟.

(53) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߊ߲ ߘߌ߫ ( ߖߌ߰ߟߌ ߟߊ߫ ) ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߖߊ߲ ߘߐ߫.

(54) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎߞߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫.