87 - Al-A'laa ()

|

(1) ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫

(2) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ( ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߢߊ߬ߞߏ߫ ) ߟߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߏ ߡߊ߬ )

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߍߥߎߟߍ ߟߊߓߐ߫

(5) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߰ߛߊ߬ ߖߊߙߊ߲߫ ߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫

(6) ߊ߲ ߘߌߣߵߌ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ( ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߌ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬

(7) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ( ߞߐߢߌ߬ߣߊ ) ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫

(8) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌߣߵߌ ߓߍ߲߬ ߌ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫

(9) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߦߟߌߟߊߓߌߟߊ ߞߍ߫ ߗߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߦߟߌߟߊߓߌߟߊ ߞߊ߬ ߞߏߢߊ߬

(10) ( ߊߟߊߞߏ ) ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ( ߊ߬ ߟߊ߫ )

(11) ߞߎ߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߓߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(12) ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߕߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߐ߫

(13) ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫

(14) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(15) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫

(16) ߤߋߦߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(17) ߟߊ߬ߓߊ߲ ( ߛߏ ) ߕߊ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬

(18) ( ߞߎߡߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫

(19) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߕߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫