87 - Al-A'laa ()

|

(1) ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.

(2) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߕߍ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߍߥߎߟߍ ߟߊߓߐ߫.

(5) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߰ߛߊ߬ ߖߊߙߊ߲߫ ߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(6) ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߌ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߏ߫ ߌ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ( ߝߋ߲߫ ߞߐ߫ ).

(7) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.

(8) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ ( ߜߎ ) ߟߊ߫.

(9) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߏߢߊ߬.

(10) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߞߎ߬ߘߎ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(11) ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎ߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߓߊ ߘߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(12) ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߓߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߐ߫.

(13) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫.

(14) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(15) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ߫.

(16) ߌ ߟߐ߬ ߓߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫؟.

(17) ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.

(18) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(19) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.