110 - An-Nasr ()

|

(1) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(2) ߊ߬ ߣߴߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߌ߯.

(3) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬.