110 - An-Nasr ()

|

(1) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(2) ߊ߬ ߣߴߌ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߌ߯

(3) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫