16 - An-Nahl ()

|

(1) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߜߍ߬ߘߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(2) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(3) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(4) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߖߌߣߍ߲߫ ( ߣߙߐߘߐߖߎ߮ ) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬.

(5) ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߊ߫ ، ߣߍߣߍ߫ ߜߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲ ߠߎ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(6) ߗߋ߲߰ߧߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߎ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߕߙߐ ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(8) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ( ߡߎߣߎ߲߬ ).

(9) ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߘߏ߫ ( ߟߎ߫ ) ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߐ߲ߕߌ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫.

(10) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߌ߲߬ߖߌ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(11) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߍ߬ߣߍ ( ߢߐ߭ ) ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߕߐ߬ߡߊ ، ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߡߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(12) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(13) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߎ߯ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߦߟߌߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(14) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߓߏ߬ ߞߍ߲ߘߍߞߍ߲ߘߍ ߘߊߥߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬. ߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(15) ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌߝߟߌ߬ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ).

(16) ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬.

(17) ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(18) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߡߊߘߊ߲߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߐ߲߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(19) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫.

(20) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߏ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(21) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(22) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(23) ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫.

(24) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߟߊߖߌ߰؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲߫ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߫ ߞߍ߬.

(25) ( ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ) ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߕߊ߬ ߞߟߋ߫.

(26) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(27) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߦߌ߬ߘߊ߬ ( ߞߊ߲ ߞߍ߫ ) ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ( ߘߋ߬ ).

(28) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߐߡߌ߲߫ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(29) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ، ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ( ߏ߬ ) ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߟߋ߫.

(30) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߟߊߖߌ߰؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ ߞߍ߰ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ، ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(31) ߏ߬ ߟߋ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(32) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬.

(33) ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬.

(34) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߍߓߐߒߘߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ( ߜߊ߬ߟߏ ) ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(35) ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߣߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ، ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߕߍ߫؟.

(36) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߊ߫ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(37) ߌ ߓߊ߯ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߋߎ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ ( ߡߐ߰ ߛߎ߮ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(38) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߮ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(39) ( ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(40) ߊ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߏ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫.

(41) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(42) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(43) ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ( ߞߘߐ) ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(44) ( ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ) ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌ ߘߴߏ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(45) ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߊߡߙߊ ߘߐߛߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌߚߌ߫؟ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟.

(46) ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(47) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(48) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߯ߦߊ ߟߊ߫؟.

(49) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ( ߠߎ߬ ) ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ( ߠߎ߬ ) ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫.

(50) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ).

(51) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬.

(52) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫؟.

(53) ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(54) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫).

(55) ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(56) ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(57) ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߘߌ߫ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ).

(58) ߘߟߊߝߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ( ߡߏߦߌ߫ ߞߏ ) ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߢߊߞߘߐߛߌ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߌߡߌ߲ ߓߟߏ߫ ߡߐߚߐ߫.

(59) ߘߟߊߝߎ߫ ߞߍߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߊߜߏߦߊߢߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ( ߊ߬ ) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߗߙߎ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߙߌ߬ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫؟ ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬؟.

(60) ߟߊߒߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߖߎ߮ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(61) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ( ߏ߬ ߟߋ ) ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߫ ( ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ).

(62) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߏߦߊߣߍ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߛߌߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߐ߲߰ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬.

(63) ߊ߰ ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(64) ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߍߙߊ ߗߋ߫ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(65) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߟߏߡߊߣߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(66) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߏ߬ ߢߊ߮ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߐߣߐ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(67) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߟߏ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߕߡߊߙߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߡߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(68) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߟߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߜߏ߲߬ߞߊ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫.

(69) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ( ߕߌ߲ߡߊ߲߫ ) ߠߋ߬ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߟߊ߬ߞߍ߲߬ߘߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ( ߓߊߛߌ߫ ) ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߡߙߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(70) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ( ߞߐ߬ߘߐ ߓߟߏ߫ ) ߛߌ߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߊ߰ߙߊ߲߬ߞߋ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫.

(71) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(72) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߡߊ߬؟

(73) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߫ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߴߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߋ߬.

(74) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫.

(75) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߤߙߐ߫ ) ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟. ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(76) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬: ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߏߓߏ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߘߐ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬؟.

(77) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߞߏߢߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߢߊ߫ ߞߐߡߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(78) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(79) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(80) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߜߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߍ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߊ߯ߡߊߞߍ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߦߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ( ߝߋ߲ ߠߎ߬ ) ߘߌ߫ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(81) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߟߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߛߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߛߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ( ߊߟߊ߫ ) ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫.

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߌ߫.

(83) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(84) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߘߌ߬ߢߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ) ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(85) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ( ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ).

(86) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߵߊ߲ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߌߟߋ ߕߏ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߬ ߝߎ߯ߝߊߕߌ߫.

(87) ‹ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ › ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߋߎ߲߫.

(88) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߝߍ߬.

(89) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߌߣߵߌߟߋ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߞߣߍߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(90) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊߡߙߎߦߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(91) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ߟߋ߬ ، ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߭ ߞߐ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(92) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߥߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߊߙߌ ߓߙߐߕߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߎߟߋ߲ߝߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߔߙߊߕߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߛߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐߜߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.

(93) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬.

(94) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ، ( ߊߟߎ߫ ) ߛߋ߲߬ߝߘߍ ߘߌ߫ ߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߐ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊߜߙߏ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ( ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ) ߊߟߎ߫ ߢߍ߫.

(95) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(96) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬.

(97) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬.

(98) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߡߊ߬.

(99) ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(100) ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬.

(101) ߊ߲ ߓߊ߯ ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫.

(102) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߋ߫ ߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ( ߊ߬ ߟߊ߫ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(103) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߟߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߞߎߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(104) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(105) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(106) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، .. ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߘߊߡߊߣߍ߲߫ ߘߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(107) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(108) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(109) ߛߌߞߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(110) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(111) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߕߐ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߋߎ߫.

(112) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬.

(113) ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߛߐ߬ߛߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߬.

(114) ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.

(115) ߊ߬ ߣߊ߬ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߙߎߕߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߘߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(116) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ( ߝߋ߲ ) ߣߌ߲߬ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ، ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(117) ( ߘߎߢߊ߫ ) ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ( ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(118) ߊ߲ ߞߊ߬ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬.

(119) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(120) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ، ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(121) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(122) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ( ߞߏ߫ ) ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(123) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߵߌߟߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߸ ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(124) ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲߫ ( ߛߓߌߕߌ߫ ) ߞߏ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫.

(125) ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߟߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(126) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ( ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ) ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ߫ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߟߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(127) ߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬.

(128) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.