16 - An-Nahl ()

|

(1) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߙߐߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(2) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(3) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(4) ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬

(5) ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߏߟߊ߫ ، ߣߍߣߍ-ߜߍߝߋ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߊ߫

(6) ߗߋ߲߬ߧߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߎ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߣߌ ߟߎ߫ ߛߍ߰ ߞߐߝߌ ߞߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(8) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߭ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫

(9) ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߘߍ߫

(10) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߡߌ߲߬ߖߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

(11) ߊ߰ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ، ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߡߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(12) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(13) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߎ߯ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(14) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߟߏ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߓߏ߬ ߞߍ߲ߘߍߞߍ߲ߘߍ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫

(15) ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߕߊ߯ ߦߙߐ ߡߊ߬ )

(16) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ( ߜߘߍ߫ ) ߟߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬

(17) ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(18) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߡߊߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߓߙߍ߬ߦߊ߬ ߟߐ߲߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(19) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߐ߫ ߊߟߎ߯ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫

(20) ߊߟߎ ߦߋ߫ ( ߖߏ߭ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬

(21) ߣߌߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߕߎߡߊ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬

(22) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߦߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߊ߬

(23) ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߟߋ߫

(24) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߟߊߖߌ߰؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬

(25) ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߕߊ߬ ߞߟߋ߫

(26) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߟߌ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫

(27) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏߘߐ߫؟ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬

(28) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߐߡߌ߲ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(29) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߜߏߦߊ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫، ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫

(30) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߟߊߖߌ߰؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ، ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(31) ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(32) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(33) ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(34) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߍߓߐߒߘߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ( ߜߊ߬ߟߏ ) ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

(35) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߏߡߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߣߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߕߍ߫؟

(36) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߊ߫ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(37) ߌ ߓߴߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߞߏ ߞߊ߲߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߋߎ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ( ߛߎ߮ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫

(38) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ . ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(39) ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ( ߛߞߊ߬ߞߎ߬ߣߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ )

(40) ߊ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫

(41) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߊߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(42) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(43) ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫

(44) ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߖߌ߰ ߌߟߋ ߡߊ߬߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(45) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߟߊߝߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟

(46) ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(47) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(48) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߣߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߯ߦߊ ߘߌ߫

(49) ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫

(51) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߢߍ߫

(52) ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߞߘߊߎ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫؟

(53) ߣߍߡߊ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(54) ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߌߞߘߐ߫

(55) ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐߝߋ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫

(56) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(57) ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲ߕߊ ( ߗߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ) ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߘߌ߫

(58) ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ( ߡߏߦߌߞߏ ) ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߢߘߊ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ( ߢߊߞߘߐߛߘߌ ߘߌ߫ ) ߕߌߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ߓߊ ߕߏ߫

(59) ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߊ߬ ߘߟߊߝߎߝߋ߲ ߏ߬ ߟߊߜߏߦߊߢߍ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߙߌ߬ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫؟ ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߌߟߢߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߬ ߘߋ߬؟

(60) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߓߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(61) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߢߍ߫ ߝߣߊ߫

(62) ߡߍ߲ ߜߏߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߕߊ ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߘߏ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬

(63) ߊ߰ ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(64) ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߰ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(65) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߠߎ߬ ߦߋ߫

(66) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߘߐ߫ ߣߐߣߐ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ߮ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(67) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߟߏ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߡߊߟߌߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(68) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߞߌߛߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߝߊ߲ߝߊ߲ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߘߐ߫ ( ߓߏ߲ ߘߌ߫ )߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߜߏ߲߬ߞߊ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫

(69) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߐ߯ߟߌߡߐ߯ߟߌ߫ ، ߡߌ߲߬ߕߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬، ߓߊߛߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߡߙߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(70) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߌ߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ( ߞߓߐߞߓߐߦߊ ) ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(71) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߞߢߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(72) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߡߊ߬؟

(73) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߫ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬

(74) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(75) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߴߛߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߊ߰ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟. ߕߊ߲߬ߘߏ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(76) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬ : ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߓߏߓߏ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߘߐ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬؟

(77) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߟߐ߬ߓߊ ߞߏߢߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߢߊ߫ ߞߐߡߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(78) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫

(79) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(80) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߜߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߍ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߊ߯ߡߊߞߍ߫ ߟߏ߲ ( ߛߋ߲߬ߘߟߐ߬ ߕߎߡߊ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߝߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߦߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߥߊ߯ߕߌ߫

(81) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߝߊ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߬ߛߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߛߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߵߌߟߋ ߡߊ߬

(83) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(84) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬

(85) ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬

(86) ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ( ߡߊߙߌ ) ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߵߊ߲ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߌߟߋ ߕߏ߫، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߥߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(87) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(88) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߝߍ߬

(89) ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߙߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߥߌ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫، ߊ߲ ߘߌߣߵߌߟߋ ߘߌ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊߡߊ߬، ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߞߣߍߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(90) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(91) ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߝߊ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߭ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(92) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߟߋ ߥߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߥߟߍߟߍ߫ ߊ߬ ߔߙߊߕߊߣߍ߲߫ ߞߏߢߌߡߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߌ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߥߍ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߯

(93) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(94) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ، ߛߋ߲߬ߝߘߍ ߘߌ߫ ߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊߜߏ߬ߙߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫

(95) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(96) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߛߎߋ߫

(97) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(98) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߌ ߦߴߌ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߡߊ߬

(99) ߓߊ ߣߐ߬ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(100) ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬

(101) ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߘߏ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫

(102) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߋ߫ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(103) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߞߊ߲߫ ( ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲ ) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫، ߘߏ ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(104) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫

(105) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(106) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߟߊߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߘߊߡߊߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߎ߲ߤߎ߲߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫

(107) ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߡߊ߬ ، ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(108) ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ، ߝߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(109) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(110) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(111) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߣߌߡߊ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߗߋߥߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(112) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߞߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬

(113) ߞߋߟߊ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߯ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߬

(114) ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(115) ߊ߬ ߣߊ߬ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߏ߬ߦߏ߲߬ ߛߓߏ ߟߋ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(116) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ ߣߌ߲߬ ߘߤߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ، ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬

(117) ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(118) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߝߟߐ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߌ ߦߋ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬

(119) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(120) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫

(121) ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(122) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(123) ߊ߲ ߞߵߌߟߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(124) ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ߞߏ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߯

(125) ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߟߌ߬ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫

(126) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ) ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ( ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߡߊ߬ ) ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(127) ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬

(128) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫