98 - Al-Bayyina ()

|

(1) ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߔߊߞߌ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(2) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫.

(3) ߞߕߌߦߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

(4) ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߔߊߞߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(5) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ( ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ) ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫.

(6) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(8) ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫.