98 - Al-Bayyina ()

|

(1) ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߔߊߞߌ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(2) ߞߋߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫

(3) ߞߕߌߦߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫

(4) ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߔߊߞߌ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(5) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫߸، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫

(6) ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(8) ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߎߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫