56 - Al-Waaqia ()

|

(1) ߣߌ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲߫ ) ߞߍߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(2) ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߍ ߟߊ߫

(3) ߡߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬

(4) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߙߌߜߙߌ߫

(5) ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߜߘߊߟߊ߫ ߓߙߌ߫

(6) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎߙߎ߲ ߘߌ߫ ߞߎߙߍ߫

(7) ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߟߊ߫ ߛߌ߰ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫

(8) ߓߟߏߓߘߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߟߏߓߘߍ߫ ߡߊ߬

(9) ߓߟߏߖߎ߯ߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߟߏߖߎ߯ ߡߊ߬

(10) ߞߐ߲߰ߒ߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߐ߲߰ߒ߬ߧߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(11) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(12) ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(13) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(14) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߜߋ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(15) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߡߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬

(17) ߞߎߘߊߌ߫ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫

(18) ߞߙߏ ߣߌ߫ ߛߋ߬ߙߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߓߙߍ߫ ߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ( ߘߐ߬ߟߐ߫ ) ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߢߌߡߊ ߘߐ߫

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌߟߏ߫ ߟߊ߫

(20) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫

(21) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ ߛߓߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߋ߬ߦߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(22) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߲ߞߊ߲߫ ߢߊߥߟߎߞߎ ߟߎ߬

(23) ߏ߬ ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߓߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߢߡߊߘߏ߲߰ߣߍ߲

(24) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬

(26) ߝߏ߫ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߞߎߡߊ

(27) ߓߟߏߓߘߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߓߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(28) ߕߡߐߙߐ߲߫ ߣߎ߲ߞߎ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫

(29) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߙߊ߲ߛߊ߲ߛߎ߲߫ ߝߙߍߕߍߕߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫

(30) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߟߋ߲߫ ߝߌ߰ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫

(31) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(32) ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫

(33) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ( ߘߌ ) ߕߍ߫ ߘߐߛߊ߬ ߟߊ߫

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߊ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬

(35) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߦߊ ߟߊ߫

(36) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(37) ߗߍ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߝߌߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(38) ߓߟߏߓߘߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(39) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(40) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(41) ߓߟߏߖߎ߯ߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߖߎ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬

(42) ߝߢߐ߫ ߞߊߟߊ߲ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߞߊ߲߬

(43) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߝߌ߲߬ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߎߟߋ߲ ߞߘߐ߫

(44) ߞߏߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ( ߞߊ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ) ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߕߍ߫ ( ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ )

(45) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫

(46) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

(47) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬؟

(48) ߥߟߴߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬؟

(49) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߏ߱

(50) ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫

(51) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬

(52) ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߝߙߎ߬ߡߐ߬ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߋ߬ ߖߐ߫

(53) ߞߊ߬ ߞߣߐߓߘߊ ߟߎ߬ ߞߐߟߌߦߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(54) ߞߊ߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߏ߫ ߡߌ߲߬ ߏ ߞߊ߲߬

(55) ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߌ߲߬ߟߐ߰ߕߐ ߕߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬

(56) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߘߐ߫

(57) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫

(58) ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߖߌ ߡߍ߲ ߠߊߞߎߌ߫ ߟߊ߫

(59) ߊߟߎ ߟߴߏ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(60) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(61) ߊߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎ߯ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(62) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߟߐ ߟߐ߲߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫ ( ߏ߬ ߡߊ߬ )

(63) ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫

(64) ߊߟߎ ߟߴߏ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(65) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߫ ߏ ( ߓߐ߬ߣߐ ) ߘߐߞߓߊ߫ ߟߊ߫

(66) ߞߏ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ( ߝߘߏ߬ߓߋ ߛߍ߱ ߞߐ߫ )

(67) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ ( ߕߐ߬ߣߐ ) ߟߊ߫

(68) ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ ߡߍ߲ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫

(69) ߊߟߎ ߟߴߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(70) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ( ߞߐ߰ߡߊ߫ ) ߛߞߊߞߊ ߘߌ߫ ، ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߏ߬ ( ߞߍߓߊߟߌߦߊ ) ߞߏߢߌ߲ߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫

(71) ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ ߡߍ߲ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫

(72) ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߦߙߌ ߘߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(73) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߰ߘߊ߬-ߟߊ߬-ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߢߊ߬ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(74) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫

(75) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(76) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(77) ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(78) ߟߍߙߊ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫

(79) ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬

(80) ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(81) ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߞߎߡߊ ߡߊߟߍ߬ߟߍ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬؟

(82) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ( ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ) ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߘߌ߫

(83) ߣߌ߫ ߣߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߥߐߙߐ߲ߞߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(84) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߕߐ ߡߊ߬

(85) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(86) ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߛߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(87) ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ( ߣߌ ) ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߍ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(88) ߣߌ߫ ‹ ߛߊ߬ߓߊ߮ › ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(89) ߢߐߢߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ

(90) ߣߌ߫ ‹ ߌߟߋ ߛߊ߬ߓߊ߮ › ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߓߘߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(91) ߝߏ߬ߟߌ ߟߵߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߓߟߏߓߘߍߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(92) ߣߌ߫ ‹ ߛߊ߬ߓߊ߮ › ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(93) ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(94) ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫

(95) ߡߍ߲ ( ߝߐ߫ ߞߊ߲߫ ) ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߔߊߞߌߛߊ ߟߋ߬

(96) ߌߟߋ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߕߐ߮ ߟߊߜߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬