56 - Al-Waaqia ()

|

(1) ߟߏ߲߫ ߞߍߕߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(2) ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߍ ߟߊ߫.

(3) ߡߊ߬ߖߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(4) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߦߙߍߦߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߜߙߌߜߙߌ߫.

(5) ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߎߋ߯.

(6) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎߙߎ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߎߙߍ߫.

(7) ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫.

(8) ߛߌ߰ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(9) ߛߌ߰ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ߓߟߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ߓߟߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(10) ߛߌ߱ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߧߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߧߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(11) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ( ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ) ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸

(12) ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(13) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(14) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߜߋ߫ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(15) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߜߡߍ߬ ߘߊ߲߫ ߞߏߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

(17) ߤߊߓߎߕߊߦߌ߫ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸

(18) ߞߙߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߬ߙߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߍߓߙߍ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߖߐ߯ߞߐߞߐ ߟߊ߫.

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌߟߏ߫ ߟߊ߫.

(20) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ( ߛߎ߮ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.

(21) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ ߛߓߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߋ߬ߦߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(22) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߲ߞߊ߲߫ ߢߊߥߟߎߞߎ ߟߎ߬.

(23) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߟߓߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߡߊߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬.

(24) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(26) ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫: ߖߐ ، ߖߐ.

(27) ߒ߬ߓߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(28) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߡߐߙߐ߲߫ ߣߎ߲ߞߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(29) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߙߊ߲ߛߊ߲ߛߎ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߟߎ߬.

(30) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎߟߋ߲߫ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߝߌ߰ߝߊ߮ ߟߎ߬.

(31) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߟߎ߬.

(32) ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲߫ ( ߛߎ߯ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸

(33) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫.

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߊ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(35) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߡߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫.

(36) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߞߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(37) ߗߍ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(38) ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸

(39) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(40) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(41) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(42) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߢߐ߫ ߞߊߟߊ߲ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(43) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߝߌ߲ ߘߎߟߋ߲ ߞߘߐ߫.

(44) ߊ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߗߋ߲߰ ߕߍ߫.

(45) ߏ߬ ( ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ) ߟߎ߬ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(46) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(47) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߠߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟.

(48) ߥߟߴߊ߲ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߬؟.

(49) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߸

(50) ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬.

(51) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸

(52) ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߘߎ߬ߡߐ߬ ߦߙߌ ߘߐ߫.

(53) ߞߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ) ߞߣߐ ߟߎ߬ ߟߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ( ߞߐߟߌߞߐߟߌ߫ ).

(54) ߞߊ߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߏ߫ ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫.

(55) ߞߵߏ߬ ߡߌ߲߬ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߌ߲߬ߟߐ߰ߕߐ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߊ ߡߊ߬.

(56) ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߘߐ߫.

(57) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫.

(58) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߖߌ ߡߍ߲ ߟߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߸

(59) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ ߟߴߏ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(60) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߍߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸

(61) ߊߟߎ߫ ߛߎ߮ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(62) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߟߐ ߢߊߟߐ߲߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫ ( ߏ߬ ߡߊ߬ ).

(63) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߸

(64) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ ߟߴߏ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(65) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߬ߝߏ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐߞߓߊ߫ ߟߊ߫.

(66) ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߖߎ߬ߟߎ ߓߘߊ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫.

(67) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߊ߬ߖߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(68) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ ߡߍ߲ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫.

(69) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ ߟߴߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ( ߛߊ߲ߖߌ߫ ) ߟߊߖߌ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(70) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߡߊ ߘߌ߫ ߖߊ߲ ، ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߞߏߢߌ߲ߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫߹.

(71) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ ߡߍ߲ ߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸

(72) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߦߙߌ ߘߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(73) ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߘߊ ߘߌ߫.

(74) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(75) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(76) ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(77) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(78) ߟߍߙߊ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

(79) ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬.

(80) ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(81) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߞߎߡߊ ߡߊߡߣߎ߬ߡߣߍ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߬؟.

(82) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ( ߓߊߙߌߞߊ߫ ߓߌߟߊ ) ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߘߌ߫.

(83) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ( ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߕߐ ) ߣߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߥߐߙߐ߲ߞߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸

(84) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߥߛߎߣߍ߲߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(85) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(86) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߟߊߞߌߙߊ߫ ) ߸

(87) ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ( ߣߌ ) ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(88) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ‹ ߛߊ߬ߓߊ߮ › ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸

(89) ߢߐߢߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߦߟߌߡߍ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ.

(90) ߣߌ߫ ‹ ߛߊ߬ߓߊ߮ › ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸

(91) ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(92) ߣߌ߫ ‹ ߛߊ߬ߓߊ߮ › ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸

(93) ߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(94) ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫.

(95) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(96) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.