52 - At-Tur ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߕߍ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߕߍ߫.

(3) ߛߓߍߜߟߏ߫ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬.

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫.

(5) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߟߌ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫.

(6) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫.

(7) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(8) ߘߐ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ ߊ߬ ߟߊ߫.

(9) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߝߌߚߌ߫.

(10) ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߛߐߍ߫.

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(12) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ( ߡߣߊ߬ߡߣߊ ) ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫.

(13) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߘߐ߫ ߔߏߦߌ߫.

(14) ߞߏ߫ ߕߊ ( ߛߏ ) ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(15) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(16) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߫ ) ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(17) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(18) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ( ߡߍ߲ ߞߍ߫ ) ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(19) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߕߐߟߍ߯ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬.

(20) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߜߡߍ߬ ߛߝߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߏ߲ߞߊ߲߫ ߢߊ߫ ߥߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߰ߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫.

(22) ߊ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߦߌ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߐ߫.

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߏ߫ ߜߊߘߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬ ، ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ( ߡߌ߲߭ ) ߘߐ߫ ߸ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߓߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߡߊߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(25) ( ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫.

(26) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(27) ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(28) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߢߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(29) ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߘߌ߫.

(30) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߏߘߐߦߟߍߡߊ߲ ߠߊ߫؟.

(31) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬.

(32) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(33) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(34) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(35) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߐ߬ ߕߍ߫؟ ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(36) ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߓߊ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(37) ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ، ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(38) ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊ߫؟ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫.

(39) ߥߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(40) ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߞߏ ߓߟߏ߫؟.

(41) ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫؟.

(42) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(43) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫؟ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߏ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(44) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߋ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(45) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(46) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬.

(47) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(48) ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߢߍ߫ ߖߐ߫ ، ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ߌ ߥߟߌ߬ ߕߎߡߊ.

(49) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫.