52 - At-Tur ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߕߍ߫

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߕߍ߫

(3) ߛߓߍߜߟߏ߫ ߘߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ߬ߕߊ ߘߌ߫

(5) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߟߌ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫

(6) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫

(7) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(8) ߘߐ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(9) ߛߊ߲ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߙߌߞߙߌ߫

(10) ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߕߏ߰ߝߏ߫ ߕߏ߯ߝߏߕߊ߯ߝߊ߫

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(12) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߘߐ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊ߫

(13) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߜߏߎ߫

(14) ߞߏ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫

(15) ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟

(16) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(17) ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(18) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬ ߡߍߞߍ߭

(19) ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߥߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߕߐߟߍ߯ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(20) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߜߡߍ߬ ߝߙߍߕߍߕߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߏ߲ߞߊ߲߫ ߢߊ߫ ߥߟߎߞߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߘߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬

(21) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊߒߠߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߒ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫

(22) ߒ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ( ߛߐ ) ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߏ߫ ߓߙߍߛߍ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ( ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ) ߦߋ߲߬ ߸ ߣߊ߰ߣߊ߰ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ( ߡߌ߲߭ ) ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(24) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߓߎߟߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߓߊ߬ߞߐߣߐ߲߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߟߋ߬

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫

(26) ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬

(27) ߊߟߊ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬

(28) ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(29) ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߣߎ߬ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߌ ߕߍ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߘߌ߫

(30) ߓߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߟߊ߫؟

(31) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬

(32) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟

(33) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬

(34) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߞߎߡߊ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(35) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߐ߬ ߕߍ߫؟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(36) ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(37) ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(38) ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫

(39) ߥߟߴߊ߬ߟߋ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ ߕߊ ߘߌ߫؟

(40) ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߢߍ߫؟

(41) ߥߟߊ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫؟

(42) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(43) ߥߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫

(44) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߓߋ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲߫ ߜߏ߲ߘߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(45) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(46) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫

(47) ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(48) ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߜߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߝߐ ߟߊ߫ ߌ ߥߟߌ߬ ߕߎߡߊ

(49) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߘߐ ߌ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫