67 - Al-Mulk ()

|

(1) ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ( ߛߊߣߌ߲ߧߊ ) ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(2) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߲߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߘߓߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(3) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ( ߘߏ߲߬ ) ߕߍ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ، ߌ ߢߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߓߊ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߥߏ߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.

(4) ߓߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߡߊ߬ ߛߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߬ߍ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߝߌ߫.

(5) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߛߊ߲ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߕߊߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߓߏ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߌߖߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

(6) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߥߍ߫.

(7) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߥߏߙߏ߲ߥߏߙߏ߲߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߙߌ߬ ߟߊ߫.

(8) ߊ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߡߐߣߍ ߓߟߏ߫ ، ߖߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(9) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߏ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߖߌ߰ ، ( ߒ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߝߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ.

(10) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߖߌߖߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊߖߊ߲߯ߧߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌߖߌ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(12) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫ ߸ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(13) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ، ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫؟ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(15) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ‹ߊߟߊ߫› ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐ߫ ، ߥߌ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߌߚߌ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߰ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߟߊ߫؟.

(17) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߡߊ߰ߙߌ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߓߙߍ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߝߢߐ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬؟ ߸ ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߢߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(18) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(19) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ) ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߛߐ߫؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߢߊ߯ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(20) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߡߊ߬؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ ߞߐ߫.

(21) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߖߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߓߏ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߜߛߋߞߘߎ ߣߌ߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫.

(22) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߞߊ߲߬؟.

(23) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ‹ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ › ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(24) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߎ߯ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߊ߰ߟߊ߫.

(25) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߡߊߕߎߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟

(26) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(27) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߜߐߞߎ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߘߍ߲ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫.

(28) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߛߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬؟.

(29) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.

(30) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߜߛߍߛߍ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߫ ߖߐ߯ߞߐߞߐ ߘߌ߫؟.