68 - Al-Qalam ()

|

(1) ߣ. ( ߣߎ߯ߣ. ) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.

(2) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߫ ߘߌ߫.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫.

(4) ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߤߏߞߌ߬ ߌ ߦߋ߫ ߖߏ߯ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߟߋ߫.

(5) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߌߟߋ ߘߌߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߦߋ߫.

(6) ߝߊ߭ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫.

(7) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(8) ߌ ߞߣߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬.

(9) ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߎߛߟߊߤߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߌ ߡߎߛߟߊߤߊ߫.

(10) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߝߎ߯ߝߊ߰ߝߎ ߘߊ߬ߡߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߋߎ߫.

(11) ߢߣߊ߫ ߟߋ߯ߓߎߟߓߊ߫ ߡߍ߲߬ߘߍ߬ߦߊ߬ߕߊ߰ߡߟߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(12) ߓߐߣߎߡߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߟߋ߬.

(13) ߡߐ߰ ߘߌߜߊ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߝߊߕߎ ߟߋ߬.

(14) ( ߌ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ) ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߌ߰ ߘߌ߫.

(15) ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.

(16) ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߴߊ߬ ߛߏ߲ߜߊ߲ ߞߊ߲߬.

(17) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊߞߐߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߊߞߐ ߦߙߌߘߋ߲ ߕߍ߰ ߟߊ߫.

(18) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫.

(19) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߊ߬ߡߣߌ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߐ߫.

(20) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߜߊ߲߭ ߠߋ߬.

(21) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫.

(22) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ (ߦߙߌߘߋ߲) ߕߍ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(23) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸

(24) ߞߏ߫ ߘߐ߰ߕߐ߫ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߘߋ߬.

(25) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߟߊ߫.

(26) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߣߴߊ߬ ( ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ) ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߋߚߋ߫.

(27) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߊ߬ߖߊ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

(28) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߎߡߊ ߝߐ߫؟.

(29) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ( ߖߘߍ߬ ) ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(30) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߖߙߊߞߌ ߘߌ߫.

(31) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߯߹.

(32) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ( ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ).

(33) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(34) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(35) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬؟.

(36) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(37) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟.

(38) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߎߋ߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.

(39) ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߕߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟.

(40) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߏ߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫؟.

(41) ߥߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(42) ߒ߬ߓߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߡߊߞߊ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫.

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߛߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߣߐ߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ߫ ߜߍ ߦߋ߫.

(44) ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߕߏ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ، ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߲߬ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߠߊߞߘߎ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߛߌ߲߯ߜߙߐ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(45) ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߘߓߊ߬ߙߌ ߝߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(46) ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߟߌߦߊߣߍ߲߫ ߏ ߖߎ߬ߟߎ ߓߟߏ߫؟.

(47) ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ( ߟߐ߲ߠߌ߲ ) ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫؟.

(48) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߖߍ߯ ߕߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫.

(49) ߣߌ߫ ߣߍߡߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߘߋߦߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߌ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߏ߲ߞߏ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(50) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(51) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߞߵߌ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ߫ ( ߥߎߟߎ߲ ) ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߡߍ߲߫ ߠߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߕߐ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫.

(52) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ( ߘߏ߲߬ߞߏ ) ߟߎ߬ ߦߋ߫.