89 - Al-Fajr ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߕߍ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߕߊ߲ ߕߍ߫.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߊߓߍ߲ ߕߍ߫ ، ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߦߙߋߞߋ ߕߍ߫.

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߊ߯ߕߐ ߕߍ߫.

(5) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.

(6) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.

(7) ߌߙߊߡߎ߲߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫.

(8) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߓߊ ߡߊߟߛߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫.

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߓߟߐ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߌ߮.

(11) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(12) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊߛߌߦߊߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(13) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߢߍ ߟߊߓߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(14) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߣߍߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߥߍ߫.

(16) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߘߐߓߐ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߛߌ߬ߕߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊߝߍߦߊ߫ ߥߍ߫.

(17) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫.

(18) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐߛߎ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬.

(19) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߗߍ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߊߥߎ߫.

(20) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߥߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(21) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߡߐߢߐ߲ߞߐ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߓߘߎߓߘߍ߫ ߓߘߎߓߘߍ߫.

(22) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߝߙߍߕߍߕߍ߫.

(23) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߦߟߌߓߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߣߝߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߛߊ߫؟.

(24) ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫߹ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߢߍߛߌ߯ ߟߊߘߊ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫.

(25) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬.

(26) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߘߌ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߛߘߌ߬ ߢߊ ߡߊ߬.

(27) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߣߌ߫ ߡߝߊߣߍ߲.

(28) ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍߣߴߌ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬.

(29) ߒ߬ߓߊ߬ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ( ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ) ߘߐ߫.

(30) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫.