93 - Ad-Dhuhaa ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߕߍ߫

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(3) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߌ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߌ ߞߐ߲߫ ߝߛߍߞߘߎ߫

(4) ( ߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ) ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߌ ߟߴߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫

(5) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ߣߵߌ ߛߐ߫ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬

(6) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߞߵߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬؟

(7) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߞߊ߲ߘߊ߫؟

(8) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫؟

(9) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲ ߞߘߊߡߊ߫

(10) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬

(11) ߌ ߦߴߌ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ( ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ) ߠߋ߬ ߟߊ߫