93 - Ad-Dhuhaa ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲߬ߕߟߋ ߕߍ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(3) ߝߍ߯ߛߌ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߌ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߌ ߞߐ߲߫.

(4) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߌ߫.

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߵߌ ߛߐ߫ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬.

(6) ߊ߬ ߡߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߞߵߌ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬؟.

(7) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߞߊ߲ߘߊ߫؟.

(8) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫؟.

(9) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߋ߬.

(10) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬.

(11) ߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߐ߫ ( ߛߐ߲߬ ).