114 - An-Naas ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫

(2) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫

(3) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(4) ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐߗߍߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߡߊ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬

(5) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߘߐߗߍ߫ ߟߊ߫

(6) ߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫