114 - An-Naas ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(2) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫.

(3) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫.

(4) ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐߗߍߟߊ߫ ߖߎ߯ ߡߊ߬ߕߡߊ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߡߊ߬.

(5) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߙߌ ߘߐߗߍ߫ ߟߊ߫ ߸

(6) ߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߴߊ߬ ߘߐ߫.