35 - Faatir ()

|

(1) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ، ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫: ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(2) ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ ߡߍ߲ ߘߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(3) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫؟ ، ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(4) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߋߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(5) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߓߊ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(6) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߌߖߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(7) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(8) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߴߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ( ߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟) ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߣߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߊ߯ ߣߡߌߛߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߘߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߝߋߎ߫.

(9) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߣߐ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߭ ߞߐ߫ ( ߕߟߋ߬ߡߊ ߓߟߏ߫ ) ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎ߬ ߟߊ߬ߞߎߣߎ߲ ߞߍߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(10) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߜߟߌߦߊ ߝߍ߬ ߸ ߜߟߌߦߊ ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߋߥߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߴߏ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߏ ߘߏ߲߬ ߗߌߙߏ߲ߕߐ߫ ߟߋ߬.

(11) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐߕߊ߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߛߌ߬ߡߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߛߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(12) ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫: ߘߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߫ ߘߌߡߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍߚߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߌ߲߭ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐ߱ ߘߌ߫ ߞߙߊߕߊߕߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߓߏ߬ ߡߊ߲߮ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߎ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ ߝߙߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(13) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ( ߞߍߓߊ߮ ) ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߡߊߙߏ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫.

(14) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߍ߲߫ ، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ، ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߌ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߐ߫.

(15) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(16) ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߛߐߍ߫ ، ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

(17) ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߘߌ߫.

(18) ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߘߋ߬ ، ߣߌ߫ ߢߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߕߵߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ، ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߰ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߟߊߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(19) ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫.

(20) ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫.

(21) ߘߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߞߟߊߦߊ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫.

(22) ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

(23) ߌߟߋ ߕߍ߫ ( ߘߏ߫ ) ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߞߐ߫.

(24) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ، ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(25) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߡߊ ߘߌ߫.

(26) ߒ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟.

(27) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ( ߞߟߐ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫: ߕߍ߰ߘߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲߬ ߞߘߌߞߘߌ ߟߎ߬.

(28) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߖߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(29) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ( ߞߙߊߖߊߥߏ߫ ) ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍߣߊ߫ ߜߟߊ߬ ߟߊ߫.

(30) ߛߊ߫ ( ߊߟߊ߫ ) ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(31) ߊ߲ ߣߵߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߦߋߟߌߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(32) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߍߡߞߊߒߞߋ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߲߰ߓߊ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ( ߞߍ ) ߡߵ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(33) ߏ߬ ߟߋ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߛߊߣߌ߲߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߓߊ߬ ߞߐߣߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߖߟߐߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(34) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߓߍ߯ ߡߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(35) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊߖߌ߰ߦߊ߬ ߘߊ߯ߡߊߞߍ ߛߏ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ، ߛߍ߰ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߘߐ߬ߞߎߡߎ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(36) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߟߊ߬ߕߍ߯ ߕߍ߫ ߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ، ߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߟߋ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ( ߥߊ߫ ) ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߲ ߞߍߕߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߋ߫ ߹ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߌ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߓߊ߮ ߘߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫؟ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(38) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(39) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߎ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߣߐ߬.

(40) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ( ߟߊ߫ ) ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ( ߓߊ߯ ߞߍ߫ ) ߝߊ߲߭ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫ ، ߥߟߊ߫ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߘߊ߲ ߘߐ߫؟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߦߊ߯ߟߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߞߣߐ߫؟ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߌ߫.

(41) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߊ߫ ߔߙߏ߬ߞߕߏ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߔߙߏ߬ߞߕߏ߬ ߘߊ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ( ߊߟߊ߫ ) ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߦߝߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(42) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ، ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߮ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ.

(43) ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߙߊ߫ ߖߎ߮ ߘߐߛߘߊ ߡߊ߬ ، ߣߊߡߙߊ߫ ߖߎ߮ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߛߌߟߊߞߎ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫.

(44) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߊ߯ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߏߦߌ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫.

(45) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ( ߞߐ߫ ) ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.