113 - Al-Falaq ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(2) ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎߞߏ߭ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߘߍ߲߫

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊߖߌ-ߕߎߓߊ߮ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߊ߬ߝߏ ߘߐ߫

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐߣߌ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߟߊ߫