113 - Al-Falaq ()

|

(1) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(2) ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߫ ߟߊߞߏߓߊ߯ ߖߎ߯ ߘߓߌ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߡߊ߬.

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊߖߌ߫ ߕߎߓߊ߯ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߕߊ߬ߝߏ ߘߐ߫.

(5) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߡߊ߬.