47 - Muhammad ()

|

(1) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߔߛߐߞߐ߫.

(2) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ‹ ߊߟߊ߫ › ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߢߊ߬.

(3) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(4) ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߞߟߍ߬ߘߊ ߘߐ߫ ) ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߛߘߌ߬ ) ߖߟߎ ߟߎ߬ ߘߐߖߊ߬ ߜߋ߲߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ) ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߞߍ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߍ߬ߟߍ ߦߴߊ߬ ߕߏ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߝߊ߰ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߝߋߎ߫.

(5) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬.

(6) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ (ߡߍ߲ߘߌߦߊ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(7) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫.

(8) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߓߋ߬ߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߓߙߌ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫.

(9) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߲߫ ، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫.

(10) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍߙߍ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߐ߲߱ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(11) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߞߏߕߌ߯ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(12) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫.

(13) ߛߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߏ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߵߌ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(14) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߊߞߌ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߴߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬؟.

(15) ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߯ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߙߏ߫ ߟߊ߫ ، ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߐߣߐ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߣߍߦߊ ߕߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߯ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߞߐ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߯ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߛߎߋߛߎߋ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ( ߛߎ߯ߦߊ ) ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߖߌ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߏ߱ ߟߎ߬ ߘߐߕߍ߰ߕߍ߰؟.

(16) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߌ ߓߘߊ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߍ߲ ߓߏ߲߰؟ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

(17) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߢߊ ߟߊ߫.

(18) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߍ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߞߣߊ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߏ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߡߌߘߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟.

(19) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߦߙߐ ( ߟߎ߬ ) ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬.

(20) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߎ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ، ߝߐߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߏߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߝߌߟߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߝߟߍߟߌ߫ ߢߊ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸

(21) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߜߍ. ߣߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߙߊ߫ ߘߌ߫.

(22) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߫ ߕߍ߰؟.

(23) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ ߜߋߘߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫.

(24) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߜߏ߯ߙߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(25) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߡߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߬ߕߡߊ߬ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫.

(26) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߟߊߜߏߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(27) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߝߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫؟.

(28) ߏ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊߡߐߣߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߝߣߊ߫ ߞߐ߲߫ ، ߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(29) ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߖߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫؟.

(30) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߘߊߞߵߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߜߎ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(31) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߞߘߐߛߏ߯ߙߋ߫.

(32) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߐ߬ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊߟߊ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߍߕߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.

(33) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߘߋ߬.

(34) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߫ ߦߝߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(35) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߖߐ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋߕߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(36) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(37) ߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐߖߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫.

(38) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.