95 - At-Tin ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߙߏ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߣߊߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߕߍ߫

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫

(4) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(5) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫

(6) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߎ߲߬ ߘߴߌ ߟߐ߬ ߛߊ߬ߞߐ߬ߞߎߣߎ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫

(8) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟