95 - At-Tin ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߙߏ ߕߍ߫ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߕߍ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߣߊߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߕߍ߫.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫.

(4) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߐ߫.

(5) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫.

(6) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߰ ߕߴߌߟߋ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

(8) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟.