39 - Az-Zumar ()

|

(1) ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(2) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߘߊ߫.

(3) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ‹ ߊߟߊ߫ › ߕߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߐߞߎ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߕߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߴߏ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߝߋߎ߫.

(4) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߘߌ߫.

(5) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߛߎ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߸ ߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟.

(6) ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߣߌߺ(ߺߡߊ߫) ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߝߘߎߡߊ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ( ߖߍ߬ߘߍ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߘߐߣߍ߲ߘߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ) ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߐ߫ ߸ ߘߌ߬ߓߌ߫ ߛߓߊ߬ ( ߘߝߊߣߍ߲ ) ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(7) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ) ، ߓߊ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬.

(8) ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߏ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏ ߞߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ( ߏ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߌ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߖߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(9) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫؟ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫.

(10) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߢߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(11) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߘߊ߫.

(12) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(13) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ ߘߐ߫ ߸ ߟߏ߲ߓߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(14) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫.

(15) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߐ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߍ߫ ߓߣߐ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟.

(16) ߕߊ ߓߘߌߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߘߌߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߋ߯ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߬߹.

(17) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߟߊߝߎߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߛߊߦߌ߫.

(18) ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(19) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ߧߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߌߟߋ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߛߌ߫؟.

(20) ߒ߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߲ߞߊߛߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫.

(21) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߎ߬ߦߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߫ ߞߟߐ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ ߥߦߊߎ߲߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߟߛߊߥߎߛߊߥߎߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߊ߬ ߞߊߘߌߞߊߘߌߕߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߌߡߊߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(22) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌߛߌ ߦߙߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ( ߏ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬ ) ߜߊ߬ߟߏ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߫ ߖߊ߭ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߡߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.

(23) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߍߙߊ߫ ߡߎߣߎ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ( ߟߍߙߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߰ ) ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(24) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ( ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߛߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬؟) ߸ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߝߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ( ߓߌ߲߬ߓߊߏ ) ߡߊߜߙߏ߬ ߛߊ߫.

(25) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(26) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߜߙߏ߬ ߘߐ߯ߦߊߒߡߊ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߏ߲߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(27) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫.

(28) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߘߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(29) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ( ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ) ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ) ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ( ߓߊ߯ߙߝߊ߫ ) ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫.

(30) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߛߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬.

(31) ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(32) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߓߊ߬؟.

(33) ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(34) ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(35) ( ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬.

(36) ߦߊ߯ߟߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߥߛߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߌߟߋ ߘߐߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ( ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߸ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫.

(37) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.

(38) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫؟ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ، ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.

(39) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߊߟߎ߬ ) ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ، ..

(40) .. ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߖߎߙߊ߲ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬.

(41) ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(42) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ، ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߕߎ߬ߡߊ ، ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߕߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߐ ߕߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(43) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߋ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫؟.

(44) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߘߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(45) ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߞߏߝߐ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲߫ ߥߎߘߞߊߥߎߘߞߊ߫.

(46) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߸ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߕߌ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(47) ߤߊߟߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߞߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߟߊ߫.

(48) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ ߓߌ߲߬ߓߊߥߏ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߡߊߕߙߊ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߡߊ߬ ( ߒ ߠߊ߫ ) ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߏ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(51) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(52) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߕߌ߬ ߝߣߊ߫؟ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(53) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(54) ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(55) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߓߙߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(56) ( ߊ߬ ߣߌ߫ ) ߣߌߺ(ߺߡߊ ) ߣߊ߬ߡߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߡߌߛߊ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߏߣߍ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍߓߐߒߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(57) ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߌ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(58) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߦߌߟߊ߫ ߓߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭.

(59) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߣߊ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߌ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(60) ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߕߍ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.

(61) ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߰ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(62) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(63) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(64) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߡߐ߰ ߞߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬؟.

(65) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߍߣߴߌߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߕߌߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(66) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(67) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ ߕߎ߬ߢߊߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߘߎ߱ ߡߎ߰ߡߍ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߙߐ߬ߡߢߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߟߋߞߋߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߢߐ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߘߍߜߍ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(68) ߓߘߎ ߘߌߣߊ߬ ߝߍ߫ ( ߝߟߐ ߞߍ߫ ) ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߰ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߯ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ߕߎ߲߯ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߬ ߜߛߎߞߙߎ߬.

(69) ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߌ߫ ߞߣߍߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ( ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ) ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ( ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(70) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߝߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ( ߛߊ߬ߙߊ) ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(71) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߡߊ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬ ، ߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ( ߘߏ߫ ) ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫؟ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(72) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(73) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߞߊߕߙߍ߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߡߊ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬ ، ߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߥߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎߡߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.

(74) ( ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߡߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߗߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬߹.

(75) ߌ ߘߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߌߣߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ( ߘߊ߲ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.