71 - Nooh ()

|

(1) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(2) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(3) ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(4) ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߦߝߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߕߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(5) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߟߌ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫.

(6) ߒ ߠߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬.

(7) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߏ߬ߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߙߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ߫ ( ߥߏ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߔߊߦߌ߫.

(8) ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫.

(9) ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߜߍ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߌ߲߭ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߌߞߘߌ߫.

(10) ߒ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(11) ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐߟߊ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫.

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߘߏߜߊߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(13) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߖߌ߰ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫؟.

(14) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߕߎߜߍ߫.

(15) ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(16) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߞߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ( ߛߊ߲ ) ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߝߕߌ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫؟

(17) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߖߏߙߏ߲ߕߊ߲߫.

(18) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߥߎߛߊߦߌ߫.

(19) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߝߋ߲ߜߋ߲߫.

(20) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߙߎ߬ ߕߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(21) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߒߠߋ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߡߴߊ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߐ߬ߣߐ.

(22) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߞߍ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(23) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋߎ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߥߊߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߎ߬ߥߊ߯ߊ߳ߊ߲߫ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߦߊ߬ߜ߭ߎ߯ߛ߳ߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߦߊ߬ߊ߳ߎ߯ߞ߫ߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߣߊߛߌߙߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬.

(24) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ( ߡߐ߰ ) ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߞߟߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߌ.

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫.

(26) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(27) ߓߊ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ( ߘߋ߲߫ ) ߛߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߊߡߙߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ.

(28) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߛߊ.