88 - Al-Ghaashiya ()

|

(1) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߟߊ߲ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(2) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߌߛߐ߫.

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߰ߣߍ߲߫ ߞߐߝߌ߫.

(4) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫.

(5) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߬ ߝߊ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

(6) ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߲߬ߝߛߊߞߊ߭.

(7) ߏ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߕߟߐ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߜߍ߲߫.

(8) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫.

(9) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߡߊ߬.

(10) ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ) ߣߊߞߐ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

(11) ߣߊ߰ߣߊ߰ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(12) ߞߐ߬ߢߊ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬.

(13) ߜߡߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߯ ߦߋ߲߬.

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ߫ ߟߊߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

(15) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߬ߝߙߏ߫ ߛߝߊߛߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

(16) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߓߍ߲߬ ߘߐߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬.

(17) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(18) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߘߎߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(20) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟.

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(22) ߌ ߕߍ߫ ߛߙߊߕߌߓߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(23) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߝߊߦߌ߲߫.

(24) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(26) ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.