88 - Al-Ghaashiya ()

|

(1) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟

(2) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߌߛߐ߫

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߛߍ߮ ߘߐ߫

(4) ( ߡߍ߲ ߦߋ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫

(5) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߐ߬ ߝߊ߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫

(6) ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߲߬ߝߛߊߞߊ߭

(7) ߏ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߕߟߐ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߓߊ߬ߟߌ߬

(8) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߏ߲

(9) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߡߊ߬

(10) ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ( ߣߊߞߐ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ) ߦߙߐ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫

(11) ߣߊ߰ߣߊ߰ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬

(12) ߞߐ߬ߢߊ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬

(13) ߜߡߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߯ ߦߋ߲߬

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ߫ ߟߊߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬

(15) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߬ߝߙߏ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬

(16) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߓߍ߲߫ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬

(17) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟

(18) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲؟

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߘߎߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟

(20) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲؟

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߌ ߦߋ߫ ߦߟߌߓߌߟߊߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(22) ߌ ߕߍ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ) ߖߊߟߌߞߦߊߟߊ߫ ߘߌ߫

(23) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߜߊߘߌ߫

(24) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫

(25) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߗߐ߫

(26) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬