77 - Al-Mursalaat ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ( ߝߢߐ߫ ) ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߎ߯ߞߎߞߎ߫.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ( ߛߊ߲ߖߌ߫ ) ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ( ߝߢߐ ) ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎߋ߯.

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߘߋߥߘߋ߫.

(5) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߡߊ߬ߟߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

(6) ߟߐ߬ߦߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(7) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬.

(8) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫.

(9) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߛߊ߲ ߓߘߊ߫ ߥߏ߬ߡߊ߬ߦߊ߫.

(10) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫.

(11) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߥߊ߯ߕߌ ߓߘߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(12) ߏ߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߟߏ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫؟.

(13) ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߬.

(14) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߠߊ߫؟.

(15) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(16) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߓߊ߬؟.

(17) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(18) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(19) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(20) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊ߲ ߡߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߖߌߣߍ߲߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(21) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

(22) ߞߊߕߙߍ߬ ( ߥߊ߯ߕߌ߫ ) ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬.

(23) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߓߊ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ).

(24) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(25) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟

(26) ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫؟

(27) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߖߌ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߊ߫.

(28) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(29) ( ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߕߊ߯ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(30) ߊߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߎߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߙߏ߲߬ ߛߓߊ߬ ߕߌ߮ ߡߊ߬.

(31) ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߎߟߋ߲ߦߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬.

(32) ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊߝߙߍߢߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߯ ߞߎߘߎ߲ߓߊߟߡߊ ߟߋ߬.

(33) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߗߍ߫ ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(34) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(35) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ( ߡߍ߲ ߘߐ߫ ).

(36) ߘߌ߬ߢߍ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߦߙߌ߫ ߝߐ߫.

(37) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(38) ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬.

(39) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߛߊߦߌ߫.

(40) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(41) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(42) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߋ߬ߦߌ߬ߣߊ߲߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬.

(43) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߐ߲߬ߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬.

(44) ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(45) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(46) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(47) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(48) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߛߊߟߌ ) ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

(49) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(50) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ ߖߍߣߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫؟.