63 - Al-Munaafiqoon ()

|

(1) ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߛߋߚߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߵߌ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߣߊ߬ ߝߎ߯ߝߊߕߌ߫.

(2) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߜߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ߫ ) ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(3) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߜߟߋߞߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(4) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߤߣߍ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߡߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߦߙߌߡߐ߰ߣߍ߲߫ ߝߙߏ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲ߞߐ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߥߍ߫߹ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(5) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߡߙߎ߫ ߥߟߊߞߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߔߏ߲߫.

(6) ߌ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߊ߫ ߦߝߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(7) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ ߸ ( ߟߊ߲߬ߔߊߛߌ߫ ) ߜߟߌߦߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߕߎ߲ߞߙߊߒߞߋ߫ ) ߘߐ߯ߦߊ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߜߟߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߋ߬ߥߎ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(10) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߛߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߘߊߞߊ ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(11) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߴߊ߬ ߛߕߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.