63 - Al-Munaafiqoon ()

|

(1) ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߵߌ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߗߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(2) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ( ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ )، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߤߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(3) ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(4) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߤߣߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊߡߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߐ߰ߡߐ߰ߣߍ߲߫ ߖߐ߯ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ( ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ) ߘߌ߬؟

(5) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߡߙߎ߫ ، ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߘߐߓߦߊ ߘߌ߫

(6) ߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(7) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߏߦߌ ߘߏ߲߬ ߘߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߟߊߘߍ߬ߟߌ ) ߓߊ߯ ߥߊ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ( ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߭ )߸ ߜߟߌߦߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߜߟߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߘߐߜߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(10) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߊ߮ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߒ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߛߎߘߎ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߞߊ ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(11) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߴߊ߬ ߛߕߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫