91 - Ash-Shams ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߍߦߊ

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ( ߞߣߍߦߊ ߘߐ߫ ) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(5) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬

(6) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫

(7) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߣߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫

(8) ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߣߐ߬ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(9) ( ߒ߬ߓߊ߬ ) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߕߊ ߏ߬ ) ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߟߋ߫

(10) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߕߊ ߏ߬ ) ߡߊߣߐ߯ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߞߟߋ߫

(11) ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬

(12) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߓߐ߫ ( ߜߐ߲߬ߝߛߊ ߕߍ߰ ߞߊ߲ ߡߊ߬ )

(13) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߟߊߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߲߬ ߟߏ߲

(14) ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߓߎ߲ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߘߎ߱ ) ߘߊߝߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋߎ߫

(15) ( ߊߟߊ߫ ) ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ( ߛߎ߮ ) ߞߐߝߟߌ ߟߊ߫