91 - Ash-Shams ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߍߦߊ.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(4) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(5) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬.

(6) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫.

(7) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߣߌ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.

(8) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߞߣߐ߬ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫.

(9) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߕߊ ) ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(10) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ( ߕߊ ) ߡߊߣߐ߯ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫.

(11) ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬.

(12) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫.

(13) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߟߊߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߲߬ ߟߏ߲.

(14) ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߊߝߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߎߜߋ߫ ، ߞߵߊ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߞߢߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߞߏߛߐ߲߬.

(15) ( ߊߟߊ߫ ) ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ( ߛߎ߮ ) ߞߐߝߟߌ ߟߊ߫.