92 - Al-Lail ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫.

(4) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߬ ) ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(5) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߐߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫.

(7) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߣߐ߰ߦߊ ( ߜߎ ) ߟߊ߫.

(8) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫.

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(10) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߌ߫.

(11) ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(12) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ( ߦߌ߬ߘߊ ) ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫.

(14) ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߫ ߡߢߊߞߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(15) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߓߊ.

(16) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬.

(17) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊߟߓߊ ߘߌߣߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(18) ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.

(19) ߥߊߟߢߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߏ߬ ߕߊ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫.

(20) ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫.

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ( ߛߊ߬ߥߏ ߣߴߊ߬ ) ߘߌ߬ߢߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.