92 - Al-Lail ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߊ߲߫ ( ߊ߰ ߒ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ )

(4) ߤߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ( ߟߎ߬) ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(5) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߐߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫

(6) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫

(7) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߦߋ߫

(8) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫

(9) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(10) ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߦߋ߫

(11) ߏ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߏ߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ ߘߐ߫

(12) ߓߊ ߞߊ߲ߘߦߊ ( ߦߌ߬ߘߊ ) ߦߴߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߛߏߟߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(14) ߒ߬ߓߊ߬ (ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߋߟߋ߲߬) ߒ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߫ ߡߢߊߞߌ ߟߊ߫

(15) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏ߬ߓߊ

(16) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬

(17) ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊߟߓߊ ߟߋ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫

(18) ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߏ߬ߞߎ߬ߣߊ߲߬ߦߊ ߡߊ߬ )

(19) ߥߊߟߢߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߴߏ߬ ߕߊ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫

(20) ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ ߣߵߊ߬ ( ߛߊ߬ߥߏ ߣߴߊ߬ ) ߘߌ߬ߢߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ( ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ )߶