58 - Al-Mujaadila ()

|

(1) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߟߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(2) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߝߋ߫ ߛߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߏߦߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߲߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߝߋ߫ ߛߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ( ߖߐ߲߬ ) ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߟߴߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(4) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߛߎ߲߫ ߠߴߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߣߐ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߘߐ߰ߕߐ߫ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ߓߊ߯ ) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(5) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߡߐߣߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊߕߐ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(6) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫.

(7) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ( ߡߐ߰ ) ߛߓߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߟߏ߯ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ( ߏ߬ ߘߌ߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ، ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(8) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߏ ߏ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߣߵߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߝߏ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߴߌ ߝߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߒ߬ ߝߐߕߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

(10) ߢߐ߲߯ߦߋ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߙߐߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(11) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߥߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߙߌߥߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߦߙߌߥߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߌ߬ߟߌ߫ ߘߋ߬ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(12) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߘߊߞߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(13) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߍߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߥߎ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߥߎߦߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲.

(15) ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߫ ) ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(18) ߊߟߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߟߏ߫ ) ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(19) ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߵߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(20) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߡߐߣߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(21) ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߋ ߓߍߣߊ߬ ߕߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(22) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߢߍ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߡߐߣߍߓߐߓߊ߮ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬ ، ߤߊߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߓߏ߲߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟.