58 - Al-Mujaadila ()

|

(1) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߘߊߘߐߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߟߋ߬

(2) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߞߐߟߞߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߜߏߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(3) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߞߐߟߞߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߬ ߸ ( ߖߐ߲߬ ) ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ߫ ߟߴߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߱ ߡߊ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(4) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߴߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊߙߏ߫ ߝߌߟߊ߫ ߛߎ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߴߏ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊߣߐ߬ ߸ ߘߐ߰ߕߐ߫ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ( ߏ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߯ ) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(5) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(6) ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫

(7) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫؟ ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ، ߥߟߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߕߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߴߏ߬ ߘߎ߰ߟߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ( ߦߙߌߞߊ ) ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(8) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲ߞߏ ߏ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߝߏ߬ ߝߋ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߡߴߌ ߝߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߒ߬ ߝߐߕߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬

(10) ߢߐ߲߯ߦߋ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߙߐߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(11) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߓߐ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߓߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(12) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(13) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߍߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(14) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߛߌ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߐߣߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߋ߲߫

(15) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(16) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(18) ߊߟߊ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ( ߏ߬ ߘߌ߫ )، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߗߐ߫

(19) ߜߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߵߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(20) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(21) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(22) ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌߦߊߢߍ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߟߏߡߊߜߟߍߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߤߊߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߓߏ߲-ߞߣߐ-ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬