9 - At-Tawba ()

|

(1) ߣߍ߰ߓߐ߬ ( ߞߊ߲߫ ) ߠߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(2) ߊߟߎ߯ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߘߐ߫ ( ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߬ ) ߘߋ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫

(3) ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ( ߞߊ߲߫ ) ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫، ߣߴߊߟߎ ( ߣߍ߰ߓߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ) ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊߞߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(4) ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߖߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߊߖߊ߯ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫، ߓߊ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߟߊߕߏߕߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߯ ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߭ ߡߍ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬

(6) ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߟߏ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲߫، ߌ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫، ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(7) ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߟߐ߬ߕߐ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߘߐߛߘߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߟߊ߫ ߘߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߏ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫

(8) ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰ ߣߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߡߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߖߐߡߌ߲ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(9) ߊ߬ߟߎ ߣߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߊߕߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߡߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߖߐߡߌ߲ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬

(11) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߐ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(12) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߞߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐߝߏ߲߰ߓߌ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߘߊ߲߬

(13) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߜߍ߲ߞߏ ߞߊ߲߬؟، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߛߐ߰ ߘߴߊߟߎ (ߞߍ߬ߟߍ) ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߎ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(14) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ߫

(15) ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߡߐߣߍ ߓߍ߯ ߟߊߓߐ߫ ߞߐߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(16) ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߣߐߘߝߐߢߐ߲߯ ߜߘߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(17) ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߬ߤߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(18) ߒ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫ ( ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ) ߞߍ߬ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(19) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߖߌߘߋ߲߫ ߟߊߡߌ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߢߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(20) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(21) ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ( ߖߍ߬ߘߍ ) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߎߘߊߌ߫ ߣߍߡߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߜߍ߲߫

(22) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫، ߤߊ߲߫߸ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(23) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(24) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߓߏ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߫ ߜߊ߬ߟߊ ߢߍߛߌߟߊ߲ߒߢߍ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(25) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߟߊߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߎ߬ߣߊ߬ߦߣߌ߬ ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߤߣߍ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߖߍ߬ߘߍ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫

(26) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫

(27) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(28) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߱ ߢߍ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߕߍ߰ ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ )߸ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߣߊ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߣߴߏ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫. ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(29) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊߟߊߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲߫

(30) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߎ߬ߖ߭ߊߌߙߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫، ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߝߟߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊߘߍ߲߰ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߓߐߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲

(31) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(32) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߝߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(33) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(34) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬-ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߎ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߞߏ߲ߣߍ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߟߊ߫߸ ߌ ߦߴߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߟߊߦߊߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߟߎ߫ ߞߙߐ߬ߢߐ߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߏ߲ߣߍ߰ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߣߍ߯ߟߌ ( ߞߎ߲߬ߞߏ ) ߡߊߜߙߏ߬

(36) ߛߊ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߕߊ߲-ߣߌ-ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߟߏ߲ ߊ߬ ߓߟߏ߫، ߟߊߕߏߕߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߕߐ߬ߢߍ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(37) ߞߏ߬ߞߏ߫ (ߟߊߕߏߕߊ ) ߘߐߝߐ߬ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߕߏߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߏߕߊ ߦߙߌߞߊ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߡߊ߬߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߊߘߊ߬ߤߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(38) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߜߘߌ߫ ( ߖߘߍ߬ߘߌ ߘߐ߫ ) ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߣߊߙߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬؟ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߏ߫ ߢߊ߲ߕߊߣߍ߲߫

(39) ߤߎ߲ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߜߘߌ߫ ߸‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߓߊ߮ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(40) ߤߎ߲ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ‹ ߞߋߟߊ › ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߔߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߴߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߲ ߝߍ߬، ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߔߙߐߔߙߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߞߎߟߋߞߎߟߋ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(41) ߊߟߎ߫ ߝߍ߲ߡߊ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(42) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲߫ ( ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ߫ ) ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߋ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߣߐ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߎ߯، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬

(43) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ߫ ߌ ߡߊ߬ ߞߏߌ߫ ߸ ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫

(44) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߝߋߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ ߟߋ߬ (ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫)

(45) ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߵߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߣߍ ߟߎ߫ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲߬ߞߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߝߙߌߝߙߌ߫

(46) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐߟߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߟߋ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߡߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(47) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߎ߯ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲߬ߘߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫

(48) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ( ߟߊ߬ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߕߌ߬ߟߌ ߘߐ߫) ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߞߴߌ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߏߡߊ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(49) ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߘߐߓߐ߫ -ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߊ߫-߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߐ߫ -ߞߘߐߓߐߟߌ ߘߐ߫- ߞߍ߬؟، ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬

(50) ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߜߏߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߜߊ߬ߟߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߘߐߖߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫

(51) ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫

(52) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߡߋ߬ߘߋ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫؟ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߯ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(53) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߘߏ߲߬ߒ߬ߘߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߘߌߦߊߒߧߋ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߜߏߦߊߒߧߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(54) ߝߏߦߌ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߒ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߐߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߟߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ߒ߬ߘߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߡߊߞߓߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫

(56) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫

(57) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߠߎ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߓߏ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߔߙߊߎ߫

(58) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߵߌ ߕߐ߯ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߌ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(59) ( ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߥߛߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߲ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(60) ߖߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߡߞߊߘߊ߲ ) ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲، ߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߟߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߓߦߊ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(62) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߟߊߒߠߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(63) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߟߍ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫

(64) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬-ߘߐ߬-ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߦߟߍߓߐߒߘߐ ߡߊ߬ ߖߐ߫، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߊߓߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߗߐ߫

(65) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ( ߦߟߍߓߐ ߏ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬߸) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ߓߊ߬ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߥߍ߲ߖߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߍߓߐ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(66) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߛߌ߫ ߝߐ߫ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߐ߫، ߣߴߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(67) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߗߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߐߟߌ ߡߊ߬ )، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫، ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(68) ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߗߍ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߛߊ߬ ߓߐ߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ ߞߎߘߊߌ߫ ߖߊ߲߯ߞߕߊ ߟߊ߫

(69) ߊ߬ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(70) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊߘߌ߬ߦߣߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߦߟߍߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬

(71) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(72) ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍߛߌ߰ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ( ߖߍ߬ߘߍ ) ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫

(73) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߌ ߦߴߌ ߕߍ߯ߟߊߛߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫

(74) ߊ߬ߟߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߞߎߡߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߟߍ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߬ ߟߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߍ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫

(75) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߕߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߘߟߊߝߊ߮ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߏߦߌ߲߫

(76) ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߬ߞߎ߬ߣߊ߲߬ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߐ߬ (ߛߐߟߌ ߟߊ߫) ߞߐߘߏ߲ߓߟߏߡߊ߬ ߔߏ߲߫

(77) ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߏ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߞߊ߲߫ ߝߘߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߵߊߟߊ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߟߋ߫ ߝߍ߬

(78) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߘߌ߫؟

(79) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߓߐߒߖߘߍߘߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߓߊ ߟߎ߬ ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߔߐ߬ߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

(80) ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߤߊߟߵߌ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߤߊߟߵߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߝߋߎ߫، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(81) ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߍߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߕߐ߫، ߖߘߍ߬ߘߌ ߜߏߦߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߐ߫ ߕߙߊߓߊ-ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߟߊߦߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߓߊߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߡߊ߬

(83) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߓߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߒߠߋ ߝߍ߬ ( ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ) ߝߋߎ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߎ߯ ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ ߒߠߋ ߝߍ߬ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߱ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߍߣߍ߲߬

(84) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߴߏ߬ ߡߛߊߟߌ߫ ߝߋߎ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߌ ߟߐ߬ ߏ ߛߊ߬ߙߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߡߊߞߓߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߕߏ߫

(86) ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߞߏߕߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߫

(87) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(88) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߤߙߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(89) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫

(90) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߯ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߕߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ )߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐߘߐ߲߫ ߛߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯

(91) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߜߊ߲߬ߘߌ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ( ߕߊ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫ )، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߜߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ‹ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ › ߛߌߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(92) ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߣߵߌ ߕߘߍ߬ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߝߋ߲߬ ߞߏ ߢߊߓߐ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߖߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߡߊ߬ ߦߙߐߕߐߕߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫ ( ߞߟߍ߬ߞߏ ߘߐ߫ )

(93) ‹ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ › ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߣߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊ ( ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߮ ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(94) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ߝߐ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߴߊ߲ ߧߋ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ، ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬

(95) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߞߛߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߡߊ߬

(96) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫

(97) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߊ߯ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(98) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬ ( ߜߊ߬ߟߏ) ߞߏ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߏ߰ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߔߘߋߞߎ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫

(99) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫߸ ߊ߰ ߏ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(100) ߞߐ߲߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(101) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߰ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߞߣߐ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߞߊ߲߬، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬ ߌߞߐ߫

(102) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(103) ߘߟߊߝߊ߯ߝߋ߲ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫

(104) ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߊ߯ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬؟

(105) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬

(106) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߒߞߘߐߟߡߊ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬، ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(107) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߊ߬ߟߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬

(108) ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߐ߬ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߕߘߎߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߊ ߗߍ߬ ߟߎ߯ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫، ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫

(109) ߤߐ߲ ߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߊߡߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߡߊ߬ ( ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߟߊ߫ )߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߰ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ߓߏ߲ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߕߐ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(110) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߕߏߕߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(111) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߝߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(112) ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߝߎ߲ߘߌ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߊߕߊ߲ߕߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(113) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߤߊߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(114) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߓߊ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(115) ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߢߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(116) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߏߕߌ߯ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫

(117) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߸ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߡߊ߬ߢߌ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(118) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߫ ( ߛߏ ߞߣߐ߫ ) ߝߏ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߢߡߊߘߏ߲߯ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(119) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(120) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߛߞߊߣߌ߲ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߡߌ߲߬ߟߐ߯ ߣߌ߫ ߛߍ߰ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߟߐ߬ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߛߋߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫

(121) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ߘߟߊ߬ ߝߋ߲ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߰ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ( ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫

(122) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߛߎ߲߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ )߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߛߎ߲߬ߓߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ (ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ) ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬

(123) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ (ߛߌ߱ ߘߐ߫)߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߦߴߊߟߎ߫ ( ߢߊ ) ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬

(124) ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

(125) ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߛߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߛߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫

(126) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬

(127) ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ ߡߊߝߟߍ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫

(128) ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߞߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߰ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(129) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߡߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫