9 - At-Tawba ()

|

(1) ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߎ߫ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(2) ( ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߸ ) ߞߏ߫ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊߝߍ߬ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ( ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ) ߞߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫.

(3) ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߓߘߊ߫ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߖߌ ߥߘߎ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߣߴߊߟߎ ( ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ) ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߓߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(4) ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߤߊߞߍ ߣߊ߰ߛߌ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߟߊߕߏߕߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(6) ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߞߛߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.

(7) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߟߐ߬ߕߐ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬؟ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߝߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(8) ߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߛߍ߲ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊߟߎ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߖߐߡߌ߲߫ ߞߊ߲ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߊߦߌ߲߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(9) ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬߹.

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߊߕߏ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߖߐߡߌ߲߫ ߞߊ߲߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(11) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(12) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߕߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐߝߏ߲߰ߓߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ، ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߬.

(13) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߜߍ߲߫ ߞߏ ߞߊ߲߬؟ ، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߒߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(14) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲߫.

(15) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߡߐߣߍ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(16) ߊ߰ ߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߣߐߘߝߐߢߐ߲߯ ߜߘߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߤߊ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(18) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(19) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߖߌߘߋ߲ ( ߠߎ߬ ) ߟߊߡߌ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߢߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߞߟߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(20) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߓߏ߲߬ߓߵߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(21) ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߣߍߡߊ߫ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫.

(22) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߛߊ߬ߙߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(23) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(24) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊߓߏ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߜߟߊ߬ ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߟߊߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߎ߬ߣߊ߬ߦߣߌ߬ ( ߞߟߍ ) ߟߏ߲ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߤߣߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߝߊ߲߭ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߟߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫.

(26) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ، ߓߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߟߴߏ߬ ߛߎ߮ ߘߌ߫.

(27) ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(28) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߛߙߌ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߘߋ߬. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߱ ߢߍ߫ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߣߊ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߏ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫. ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(29) ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߊߕߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߟߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߜߟߏ ߞߊ߲߬.

(30) ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߎ߬ߖ߭ߊߌߙߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߘߌ߫ ، ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ) ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊߘߐߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊߘߍ߲߰ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߓߐߣߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲.

(31) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(32) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߝߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(33) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(34) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߟߍߙߊߟߞߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߬ߡߎ߲߬ߣߊ߲ߞߊߡߎ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߥߊߘߌ ߞߏ߲ߣߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߛߞߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(35) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߊߦߊߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߏ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ ߟߎ߬ ߡߊߖߋ߬ߣߌ߲߬ ، ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߏ߲ߣߍ߰ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߣߍ߯ߟߌ ߏ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߡߊߜߙߏ߬ ߛߊ߫.

(36) ߛߊ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߟߏ߲ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߏߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

(37) ߛߊ߲߬ߓߏߟߏ߲߫ ߕߍߘߏ߲ߕߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߏߕߊ ߟߊߕߏߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߓߍ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߏߕߊ ߦߙߌߞߊ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߊߘߊ߬ߤߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(38) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߜߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ) ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߣߊߙߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬؟ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.

(39) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߜߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ) ߸ ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߙߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߋ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(40) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ‹ ߞߋߟߊ › ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߜߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߔߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߝߊߟߊ߲ ߠߊ߫ ، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߲ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ߕߊ ߘߌ߫ ߔߙߐߔߙߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(41) ߊߟߎ߫ ߝߍߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߌߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߓߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߜߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(42) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߡߎ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߥߴߌ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߣߐ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ( ߞߊ߬ ߥߊ߫ ) ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߎ߯ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(43) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߴߌ ߡߊ߬ ߸ ( ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ) ߡߎ߲߬ߠߊ߫ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߝߏ߫ ߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲߫.

(44) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ( ߠߊ߫ ) ߝߋߎ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬.

(45) ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߵߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߛߌߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߍߡߊ߬.

(46) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐߟߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߟߋ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(47) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߡߍ߲߬ߘߍ߬ߦߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(48) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߎߕߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(49) ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߐ߫ ߞߍ߬؟ ، ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߔߘߋߞߎ߬.

(50) ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߖߎ߯ ߟߋ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߛߍߥߊ ߘߌ߫.

(51) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.

(52) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫؟ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(53) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(54) ߝߏߦߌ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߟߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߏߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ.

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߡߊߞߓߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(56) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫.

(57) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߰ ߦߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߊߟߊ߲߫ ߠߎ߫ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ߓߏ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(58) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߵߌߟߋ ߕߐ߯ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐߣߍ ߟߊ߬ ߞߊߘߌߞߊߘߌ߫.

(59) ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߐߟߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ ߥߛߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߲ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߣߊ߫ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(60) ߖߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߡߞߊߘߊ߲ ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ، ߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߟߏߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߕߟߏߓߦߊ ߦߋ߫ ߤߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(62) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(63) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߡߐߣߍߓߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߎߡߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫.

(64) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߎ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߦߟߍߓߐߒߘߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊߟߎ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏ ߟߊߓߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߖߐ߫.

(65) ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߸ ( ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߦߟߍ߫ ߟߊ߫؟) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߢߊ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߡߊߦߟߍ ߞߊ߲߬߹.

(66) ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߛߌ߫ ߝߐ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ، ߣߴߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(67) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߐߟߌ ߡߊ߬ ) ، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(68) ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߛߊ߬ ߓߐ߫ ( ߛߙߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ) ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫.

(69) ߊ߬ߟߎ߯ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(70) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߡߊߘߌ߬ߦߣߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߦߟߍߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߓߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬.

(71) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߤߌߣߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(72) ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߟߊߣߍ߲߫ ߘߌ߬ߢߍ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(73) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(74) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߎߡߊ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߐߦߌ߲ߝߐߦߌ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߬ ߟߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߛߊ߲ ߡߊ߬ ).

(75) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߘߊߞߊ߫ ߓߐ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(76) ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߔߏ߲߫.

(77) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߝߎߚߎ߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐ ߝߍ߬.

(78) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߞߣߐߘߐ߫ ) ߜߎ߲ߘߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫؟.

(79) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ ߓߐߒߖߘߍߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߋ߰ߙߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߞߊ( ߓߊ) ߟߎ߬ ߓߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߙߐ߬ߓߐ߬ߞߙߐ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߍߣߊ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(80) ߌ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߌ ߡߊ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߤߊߟߵߌ ߞߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߦߊ߬ߝߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߋ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(81) ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߍߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߕߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߐ߫ ߕߙߊߓߊ߫ ߕߟߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߟߋ߬ ߞߟߊߦߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫.

(82) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߓߊߞߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߡߊ߬.

(83) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߌ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߓߐ ߘߐ߫ ( ߞߊ߬ ߥߴߌ ߝߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ) ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߒߠߋ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߎ߯ ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ ߒߠߋ ߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߱ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߍߣߍ߲߬.

(84) ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߛߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߴߏ߬ ߡߛߊߟߌ߫ ߝߋߎ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߭ ߞߴߌ ߟߐ߬ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߦߋ߫.

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߣߵߌ ߡߊߞߓߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(86) ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߴߌ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(87) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(88) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߤߙߊ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(89) ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(90) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߯ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߬ߘߌ߬ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߮ ߡߊ߬ ) ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߓߍߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߍ߯.

(91) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ( ߞߟߍ߬ ߘߐ߬ ߕߊ߰ߓߊߟߌߦߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߛߊ߲ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ ߜߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ، ‹ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ › ߛߌߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(92) ( ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ) ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߣߵߌ ߕߘߍ߬ ߸ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ، ( ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߖߌ ߦߋ߫ ߛߣߍߣߍ ߟߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫.

(93) ‹ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ › ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊߣߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(94) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ ߡߊ߬ߘߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ ߛߌ߫ ߝߐ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߲ ߧߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(95) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊ ߞߛߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(96) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫.

(97) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ( ߓߍ߯ ߘߌ߫ ) ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(98) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߘߌߣߍ߲ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲ ߞߊ߲߬ ߜߊ߬ߟߏ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߏ߰ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߔߘߋߞߎ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(99) ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߫ ( ߛߐ߲߬ߞߐ ) ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߓߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(100) ߞߐ߲߰ߓߊ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߖߌߢߊ ߟߎ߯ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(101) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ߬ ߞߣߐ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬.

(102) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(103) ߌ ߦߋ߫ ߛߘߊߞߊ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߫ ߛߏߘߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫.

(104) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(105) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߕߎ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߖߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(106) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߡߊߣߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ، ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(107) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߘߌ߲߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߟߍ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߬ߟߌ ߞߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(108) ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߐ߬ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߛߙߌ ߡߍ߲ ߕߘߎߣߍ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߌ ߦߴߌ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߗߍ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ، ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫.

(109) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߰ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߕߐ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߕߊ ߘߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(110) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߕߏߕߐ߫ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ، ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(111) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߝߊ߰ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߝߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߢߊ߯ߟߋ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(112) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߎ߲ߘߌ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߊߕߊ߲ߕߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߝߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫.

(113) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߤߊߟߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ( ߛߏߡߊ ) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(114) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ‹ ߊ߬ ߝߊ߬ › ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(115) ߊߟߊ߫ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߢߊ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(116) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߏߕߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫.

(117) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߣߐ߬ߡߍ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(118) ( ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ) ߛߓߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߯ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ ߟߎ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(119) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(120) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߐߡߊߝߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߎߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߡߌ߲߬ߟߐ߯ ߣߌ߫ ߛߍ߰ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ( ߕߊ߯ߡߊ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ߬ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫.

(121) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߤߊߟߌ߫ ߞߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߰ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(122) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߛߎ߲߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ( ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫) ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߛߎ߲߬ߓߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫.

(123) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬.

(124) ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߖߘߌ߫؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߖߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫.

(125) ߒ߬ߓߊ߬ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߯ߙߐ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߛߐ ߖߘߌ߫ ߞߛߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(126) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫.

(127) ߝߐߘߊ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߏ߫ ߡߊߝߟߍ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߝߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߘߐߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(128) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߞߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߌߣߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫.

(129) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߡߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.