62 - Al-Jumu'a ()

|

(1) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ، ߓߍ߬ߛߍ ߟߋ߬ ، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.

(2) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߞߵߊ߬ ߗߋ߫ ) ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(4) ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(5) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߟߊߒߡߊ߫ ߖߎ߯ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(6) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߊ ߣߕߊ߬ ߥߍ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(7) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߣߕߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(8) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߸ ߏ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߖߎߡߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߬ߙߋ ߓߟߏߞߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(10) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫.

(11) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߘߌ߫ ߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߌߟߋ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.