62 - Al-Jumu'a ()

|

(1) ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߸ ߓߍ߬ߛߍ ߟߋ߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(2) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߣߊ ߘߐ߫ ) ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫

(4) ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫

(5) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߲߬ ߟߊߒߡߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(6) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍߟߍ߲ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊߟߎ߯ ߛߊ߬ߦߊ ߣߕߊ߬ ߥߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ ߣߕߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ ߟߋ߬

(8) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߏ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߊߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ ߓߟߏߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(10) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊߟߎ߯ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫

(11) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߘߌ߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߞߵߌ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߏ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߢߣߊߕߍ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫