30 - Ar-Room ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߛߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸

(3) ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(4) ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߞߘߐ߫ ، ߞߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߯ ߤߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫.

(5) ( ߞߊ߬ ߛߍߥߊ߫ ) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(6) ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫.

(8) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫.

(9) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߍ߲ߓߍ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߣߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߰ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬.

(10) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(11) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߫.

(12) ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߥߘߊߎ߫.

(13) ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߍߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(14) ߟߐ߬ߓߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߫ ߘߟߊ߬ ߞߣߍ ߘߐ߫.

(16) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߣߊ߬ߕߐ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫.

(17) ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫.

(18) ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߋ߲ߖߋ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(19) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߓߐ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ( ߞߊߓߙߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ).

(20) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߛߎߋ߯.

(21) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(22) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߰ߡߊ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(23) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߟߏߡߊߣߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(24) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߦߌ߬ߘߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(25) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߥߎߛߊߦߌ߫.

(26) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߟߏߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߎߓߍ߫.

(27) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߟߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(28) ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߢߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߢߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬.

(29) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߖߍߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(30) ߌ ߢߘߊ ߓߍ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߐ߲ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(31) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(32) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߝߘߊߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ ߊ߬ ߘߐߜߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫.

(33) ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߘߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߎߙߍ߫ ، ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(34) ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

(35) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬؟.

(36) ߊ߲ ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߎ߲߬ߛߎ߲߬ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߥߘߊߎ߲߫.

(37) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߕߌ߬ ߝߣߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(38) ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߛߐ߫ ߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(39) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߓߎ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߎ߯ ߟߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߝߋߎ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ( ߞߍߓߊ߮ ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊߟߌߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(40) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟ ، ߤߋ߯ߦߌ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫߹.

(41) ߕߌߢߍߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߜߙߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߞߊ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߟߏ߫ ، ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߣߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ( ߓߌ߲߬ߓߊߏ ) ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.

(42) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(43) ߌ ߢߘߊ ߓߍ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߊߣߌ߬ ߟߏ߲߫ ߕߍ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊߝߘߊ߫.

(44) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(45) ( ߝߘߊߝߘߊߟߌ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߊ߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(46) ߊ߬ ߟߊ߫ ( ߛߋߓߊ߯ߦߊ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ ߘߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߎ߲߬ߛߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫.

(47) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(48) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߌ߲ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߓߕߐ ߦߴߏ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ( ߛߊ߲ߖߌ ) ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߥߎߘߞߊߥߎߘߞߊ߫.

(49) ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ( ߛߊ߲ߖߌ߫ ) ߓߎߘߎ߲ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(50) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ( ߛߊ߲ߖߌ ) ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(51) ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ( ߛߣߍ߬ ߛߎߡߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ( ߖߊ߬ߕߐ߬ߟߊ ) ߛߊߦߌߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ( ߛߊ߲ߖߌ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ) ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

(52) ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߕߍ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߟߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫.

(53) ߌ ߜߎ ߕߍ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ، ߌ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(54) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߞߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߜߍ߫ ߕߌ߯ߦߊ ߓߎߥߊ߲߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫.

(55) ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߞߕߐߡߊߛߊߦߌ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(56) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊߕߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߬ ، ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߥߟߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߴߏ߬ ( ߟߋ ) ߟߐ߲߫.

(57) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ ( ߝߐ߫ ) ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߌߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(58) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߤߊߟߵߌ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊ߬ߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬.

(59) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߬ ) ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(60) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߲߬ߡߊߕߎ߬ ߘߋ߬.