10 - Yunus ()

|

(1) ߊ ߟ ߙ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(2) ߊ߬ ߞߓߊߞߏߦߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߏ߬ ) ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߛߋ߲߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(3) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬، ߊ߰ ߞߏ ( ߟߎ߫ ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫، ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߐ߫ ( ߘߏ߫ ߦߋ߫ )، ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫، ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(4) ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߕߎ߬ߢߊ߬߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬.

(5) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߞߣߍߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߞߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߛߌ߯ߛߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߟߐ߲߫، ߊߟߊ߫ ߡߴߏ߬ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(6) ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߓߐߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߏ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߒ߬ߤߤߎ߲߮)

(8) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(9) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߐ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(11) ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߟߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߐߕߐߢߊ ߞߊ߲߬ ߤߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߖߌ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߞߌߛߊ߲߫

(12) ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߞߟߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߍ߬ߙߍ ߞߊ߲߬߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲، ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߏ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߞߍߞߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ) ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߲ ߞߟߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(13) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߟ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(14) ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߕߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(15) ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߊ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߕߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߬ߡߊ߬، ߓߊ ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬، ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߬

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(17) ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫؟ ߝߋߎ߫ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫

(18) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߵߊ߲ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߓߵߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫؟ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߥߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(19) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߟߋ߬، ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐߞߏ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߥߍ߫ ߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(21) ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߎ߬ߡߎ߲ߛߎ߬ߡߎ߲߬ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߊߣߊ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߜߊߣߊ߲ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߜߊߣߊ߲ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߌߞߘߐ߫

(22) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߖߌ ߞߊ߲߬، ߤߊߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߘߊ߫ ߝߢߐ߫ ߘߌߡߊ߲ ߓߟߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ‹ ߞߎߟߎ߲ › ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߎ߰ߓߎ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߏߘߊ߫، ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(23) ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊߕߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߎ߯، ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫

(24) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߌ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫، ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ‹ ߘߎ߱ › ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߗߋ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߗߋ߲߬ߧߊ߬ߢߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߛߎ߫ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ( ߜߊ߲߭ ߘߐ߫ ) ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫

(25) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߐ ߛߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߙߐߚߐ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫

(26) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߊߝߏ، ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߟߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߯ ߟߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬

(27) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߊ߬ ߢߐ߲߱ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߡߊߣߐ߯ ߟߊ߫߸ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߎ ߘߓߌ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(28) ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߝߟߐ߫، ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߍߝߘߴߊ߬ ߞߏߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(29) ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫ ߞߍ߬

(30) ߦߋ߲߬ߘߐ ߟߋ߬ ߛߊ߫߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߘߍ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬߸ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ (ߥߎߦߊ߫ ߡߊ߯ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫)

(31) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫؟ ߥߟߊ߫ ߖߐ߲ߕߌ߰ ߦߋ߫ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߓߐ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߋ ߦߋ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬

(32) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߘߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߡߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߕߍ߫؟ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰؟

(33) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ ) ߞߊ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(34) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߯ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟

(35) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬، ߐ߲ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰؟

(36) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ، ߖߌ߰ߟߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(37) ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ( ߏ߬ ߕߍ߫ ) ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ( ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬، ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(38) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ( ߞߍ ) ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫

(39) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߝߏ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(40) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ › ߟߊ߫، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫

(41) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߊߟߎ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒߠߋ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߘߐ߫.

(42) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫، ߤߐ߲ ߸ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߤߊߟߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫؟

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߐ߲ ߸ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

(44) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(45) ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ( ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ) ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(46) ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߒ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊ߲ ߧߴߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ( ߏ߬ ߞߍ ߢߍ߫ )، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(47) ߞߙߎߝߊ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ( ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ )، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫

(48) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫؟

(49) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߛߕߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߛߕߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߝߣߊ߫.

(50) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟)، ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟

(51) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߟߊߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߋ߫ ߞߋߟߋ߲߬؟߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߞߌߢߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫

(52) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߊߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߫.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߘߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ( ߛߙߊ߬ߟߌ ) ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߐ߲߬ߞߍ߬ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯، ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ( ߊߟߊ߫ ) ߟߊߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ( ߏ߬ ߟߊ߫).

(54) ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌߡߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߍ߬ߟߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߡߊߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߡߌߛߊ ߘߏ߲߰ ߗߙߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߕߌ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߋߎ߫

(55) ߤߊߕߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐߝߋ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߤߊߕߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫

(56) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߟߌ ߞߍ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(57) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߛߌ ߛߌߛߌ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(58) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(59) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟

(60) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(61) ߌߟߋ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߐߟߌ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߝߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߞߏߢߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ( ߢߐ߲߰ߣߍ߲ ) ߜߎ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߕߊߦߌ߫

(62) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫

(63) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(64) ߘߟߊߝߎߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߢߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫

(65) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߜߟߌߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(66) ߒ߬ߒ߬ߒ߫߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰؟ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߱ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(67) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫، ߤߊ߲߫߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߟߏߡߊߣߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(68) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟

(69) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫

(70) ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬

(71) ߣߎߤߎ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߊߟߎ߫ ߢߊߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߜߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ( ߒ ߞߊߡߊ߬ ) ߞߋߟߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߣߐߜߊ߫ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋߎ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߠߋ߬

(72) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ (ߞߟߌߟߌ ߟߊ߫) ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊ߫ ߒ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(73) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(74) ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ( ߣߎߤߊ߲߫ ߕߊ ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߒ߬ߓߵߊ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(75) ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߗߋ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(76) ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(77) ߡߎߛߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߋߦߌ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟ ߌ߬ߦߏ߯ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߍ߫

(78) ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߣߊ߬ߣߴߊ߲ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߒ߬ ߢߟߊߛߋ߬ߦߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫؟ ߤߊ߲߫߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯

(79) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߓߍ߯ ߡߊߟߐ߬ ߒ ߠߊ߫ ߘߍ߫

(80) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߟߌ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߬

(81) ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߖߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍߣߵߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߢߊ߬ ߟߊ߫

(82) ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߏߢߊ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(83) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫، ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߤߊ߲߫߸ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(84) ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߌ ߞߣߊ߫ ߒ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(86) ߊ߲ ߠߊߞߛߴߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ( ߕߙߐߦߊ) ߡߊ߬

(87) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߦߴߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(88) ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߌ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߞߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߫ ߖߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ

(89) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߓߘߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬

(90) ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߖߌߘߐߕߏ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬

(91) ߔߔߎߚߎ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬؟ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(92) ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߌ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߞߛߌ߫ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߘߴߌ ߞߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(93) ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(94) ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(95) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊߒߕߋߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(96) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ( ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߫ )߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫

(97) ߤߊߟߌ߫ ( ߟߊߒߠߦߊ ) ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫

(98) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߞߊ߬ ߞߏߢߵߊ߬ ߦߋ߫؟ ( ߊ߬ߦߌ߫ ) ߝߏ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߍ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍߞߍ߭ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫

(99) ߣߴߊ߬ ߞߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟

(100) ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߣߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߸ ߊ߰ ߞߛߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ( ߖߎ߬ߛߎ ) ߘߐ߫

(101) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߦߋ߫

(102) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߫ ߢߐ߲߱ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(103) ߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(104) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߝߋߎ߫، ߒ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫، ߒ ߘߏ߲߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(105) ߞߏ߫ ߌ ߢߊߘߐߟߊ ߟߐ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ( ߞߊ߬ ߒ ߟߐ߬)

(106) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߟߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊ߬ ߢߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߌ ߕߙߐ߫، ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(107) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(108) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫ ( ߏ߬ ߡߊ߬ ) ߏ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫

(109) ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌߕߍ߰ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ