10 - Yunus ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߙ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߙߊ߯ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߟߍߙߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(2) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ) ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߛߋ߲߬ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߘߐߜߍ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ( ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ، ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ( ߡߍ߲ ߦߋ߫ ) ، ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(4) ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ، ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬.

(5) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߞߣߍߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ ߞߍ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ߫ ߛߌ߬ߛߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߟߐ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߡߴߏ߬ ( ߟߎ߬ ) ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(6) ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸

(8) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬.

(9) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ( ߛߓߊߓߎ߫ ) ߟߊ߫ ، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫.

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߞߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(11) ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߌߢߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߟߊ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߍ߰ ߖߏߣߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫ ߔߍߘߍ߲ߞߍ߲ߛߍ߲߫.

(12) ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߞߟߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߎ߬ߘߎ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ ߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߗߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߲ ߞߟߌ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(13) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ ߡߍ߲ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(14) ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(15) ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߴߊ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ، ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߒߠߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߒ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ ߘߐ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ‹ ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ › ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߒ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(17) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߐ߱ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬؟ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(18) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ( ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊߟߌߦߊ ) ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߸ ߊ߬ ( ߓߊ߬ߕߏ ) ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߵߊ߲ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫؟ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߕߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫.

(19) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ، ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߞߕߌ ߓߘߊ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫.

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ‹ ߞߋߟߊ › ߡߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(21) ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߛߎ߲߬ߛߎ߲߬ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߡߊ߰ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߣߊߡߙߊ ߟߊ߫ ( ߓߍ߯ ߘߌ߫ ) ، ߓߊ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(22) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߖߌ ߞߊ߲߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐ߫ ߘߌߡߊ߲ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ‹ ߞߎߟߎ߲ › ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ( ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ) ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߔߋߕߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߘߊ߫ ، ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(23) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(24) ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߌ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߘߎ߱ ߝߍߘߍ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ‹ ߘߎ߱ › ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߏ ߡߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߜߟߋߞߎ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(25) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߖߐ ߛߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߓߐߚߐ ߞߊ߲߬.

(26) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߢߌ߬ߡߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߊߝߏ ، ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߟߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߯ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(27) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߛߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ ߢߐ߲߱ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߡߊߣߐ߯ ߟߊ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߎ ߘߓߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߘߎ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(28) ߊ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(29) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫.

(30) ߏ߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߘߍ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߋߎ߲߫.

(31) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫؟ ߥߟߊ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߓߐ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍߣߍ߲ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߍ߲ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߰ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(32) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߓߘߍ ߘߌ߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߜߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߕߍ߫؟ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߬ ߛߊ߫؟.

(33) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ ) ߞߊ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߕߏ߫.

(34) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߓߐ߫ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߏ߲߰؟.

(35) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߯ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬. ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰؟.

(36) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫ ، ߖߌ߰ߟߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(37) ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ، ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(38) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߠߊߣߐ߬ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(39) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߝߏ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(40) ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߡߊ߬ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ .

(41) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߎ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.

(42) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(44) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(45) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ( ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ) ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(46) ߊ߲ ߣߊ߬ ߒ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߲ ߞߵߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(47) ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ( ߟߐ߬ߓߊ ߓߏ߲ ) ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߸ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(48) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(49) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߙߐ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߝߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ، ߛߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߕߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ( ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ).

(50) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߎ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟) ، ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰؟.

(51) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߟߊߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߋ߫ ߞߋߟߋ߲߬؟ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߌߢߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(52) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ( ߛߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ) ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯ ، ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߓߟߏߡߓߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(54) ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߸ ߤߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߐߚߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߘߏ߲߰ ߗߙߎ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߕߌ ߘߌ߫ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫.

(55) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ( ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲) ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫.

(56) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(57) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߓߊߛߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(58) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(59) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߴߏ߬ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫؟.

(60) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߟߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲؟ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(61) ߌߟߋ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߥߊߟߌߢߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߝߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲߫ ߢߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߜߎ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߌ߫ ߞߣߐ߫ ، ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߝߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߘߐ߫.

(62) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߣߌ߫ ߖߘߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬؟.

(63) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(64) ߘߟߊߝߎߟߌ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߢߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߭ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

(65) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߜߟߌߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(66) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌߡߊ ( ߓߍ߯ ) ߘߌ߫ ߞߍ߬؟ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫.

(67) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߟߏߡߊߣߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(68) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ( ߊߟߊ߫ ߘߋ߲߫ ߞߏ) ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫؟.

(69) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

(70) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߝߍ߬.

(71) ߌ ߦߋ߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ( ߒ ߞߊ߲ߡߊ߬ ) ، ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߣߐߜߊ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߘߋ߬.

(72) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ( ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ) ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(73) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߎߟߎ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߟߋߎ߫ ، ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(74) ߣߎߤߎ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߒ߬ߓߵߊ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߘߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊߣߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(75) ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߗߋ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(76) ߓߊߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(77) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߝߴߏ߬ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߫؟ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߥߍ߫.

(78) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߌ ߣߊ߬ߣߴߊ߲ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߒ߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(79) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ ߞߎߛߊ߲ ߓߍ߯ ߡߊߟߐ߬ ߒ ߠߊ߫.

(80) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫.

(81) ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߛߐߞߐ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߢߊ߬ ߟߊ߫.

(82) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߴߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(83) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߘߐ߬ߕߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(84) ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫) ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߴߊ߲ ߞߊ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(86) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߠߊߞߛߌ߫ ߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(87) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐߘߐ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߦߴߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(88) ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߓߊ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߌ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߫ ߖߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(89) ‹ ߊߟߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߓߘߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.

(90) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߜߍߞߟߐ ߟߊ߫ ، ߝߏ߫ ߖߌߘߐߕߏ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(91) ( ߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ) ߋ߫ ߞߋߟߋ߲߬؟ ߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߕߊ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫؟.

(92) ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߲ ߘߴߌ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߞߛߌ߫ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߘߴߌ ߞߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߟߋ߫ ، ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(93) ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߘߐ߫.

(94) ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߖߌ߰ ) ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߫ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߝߊߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(95) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(96) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ( ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ ) ߞߎߡߊ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

(97) ߤߊߟߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫.

(98) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߎ߰ ( ߘߏ߲߬ߞߏ ) ߘߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫؟ ( ߏ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߋߎ߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫.

(99) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߐߘߍ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(100) ߒ߬ߓߵߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ، ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߒߕߊ߲ ߠߎ߫ ( ߛߣߐ߬ߡߍ ) ߟߊ߫.

(101) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(102) ߊ߬ߟߎ߯ ߡߋ߬ߘߋ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߫ ߢߐ߲߱ ߕߍ߫؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ، ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(103) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߡߐ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(104) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ( ߢߌ߲߬ ) ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߧߴߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߒ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(105) ( ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߧߋ߫ ߸ ) ߞߏ߫ ߌ ߢߊߘߐߟߊ ߟߊߟߐ߬ ( ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ) ߘߌ߯ߣߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(106) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߟߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߴߌ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߌ ߕߙߐ߫ ، ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(107) ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(108) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(109) ߦߟߌߘߏ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.