44 - Ad-Dukhaan ()

|

(1) ߤ߭ ߡ

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߕߍ߫

(3) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߛߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(4) ߞߏߢߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(5) ߟߐ߬ߓߟߏߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߗߋߟߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(6) ߤߌߣߊߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(7) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(8) ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(9) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߛߎ߲ ߘߐ߫ ߕߏߟߏ߲ߞߍ ߟߊ߫ ߌߦߋ߫

(10) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߗߐ߫ ߸ ߛߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲

(11) ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߝߌ߲߬ ، ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(12) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߲߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߵߊ߲ ߘߌ߫

(13) ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߞߍߕߐ߫ ߞߏߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ ߞߋߟߊ߫ ߘߐߜߍ ߣߊ߭ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬؟

(14) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߰ ) ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(15) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊ߬ ߟߋ߬

(16) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߒ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(17) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߘߐߓߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(18) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߕߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(20) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫

(21) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫

(22) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(23) ‹ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ › ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߎߝߍ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊߕߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(24) ߌ ߦߋ߫ ߓߊ ߥߊ߲ߛߊ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ )، ߓߊߏ߬ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߖߌ-ߘߐ-ߕߏߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬

(25) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߐ߫؟

(27) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫؟

(28) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(29) ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ ) ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫

(30) ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(31) ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(32) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(33) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߘߐߜߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(34) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸

(35) ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߛߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫

(36) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(37) ߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߕߎߓߊߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬؟ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(38) ߒ߬ ߕߏߟߏ߲ߕߐ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߘߋ߬

(39) ߒ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫

(40) ߞߕߌߕߍ߮ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫

(41) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫

(42) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(43) ߒ߬ߓߊ߬ ߝߙߎ߬ߡߐ ߦߙߌ ߛߊ߫ ߸

(44) ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫

(45) ߦߏ߫ ߕߟߎ߫ ߞߊߟߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߰ ߥߙߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(46) ߦߏ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߦߋ߫ ߥߙߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(47) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߊ߰ߢߊ߬ߜߊ߯ߢߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߕߍߡߟߊ ߡߊ߬

(48) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߛߏ߰ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߛߊ߲ߘߐ߫

(49) ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ( ߌ ߖߘߍ߬ ߓߟߏ߫ ) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߘߌ߫

(50) ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߗߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬

(51) ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎߋ߫

(52) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߕߣߐߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲ߣߍ߲-ߢߐ߲߰-ߠߊ ߦߋ߫

(54) ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߦߙߐߕߐߕߐ߫ ߢߊߥߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(55) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬

(56) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߦߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬

(57) ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(58) ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ) ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߞߍ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫

(59) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫