44 - Ad-Dukhaan ()

|

(1) ߤ߭. ߡ. ( ߤ߭ߊ߯ߎ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߕߍ߫.

(3) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߛߎ߫ ߓߙߊߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(4) ߞߏߢߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ( ߛߎ ) ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(5) ߞߏߢߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ( ߞߋߟߦߊ ) ߗߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(6) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(7) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(8) ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(9) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߜߊߛߌ ߘߌ߫.

(10) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ، ߛߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߌ߬ߛߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߙߎߕߎߕߎ߫.

(11) ߞߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߝߌ߲߬ ߡߌߡߐ߫ ، ( ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(12) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߒ߬ ߞߊ߲߬ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫.

(13) ( ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ) ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߝߊ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߞߋߟߊ߫ ߘߐߜߍ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(14) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(15) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߖߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫.

(16) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ، ߒ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(17) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߘߐߓߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ، ߓߊߏ߬ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(18) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒߠߋ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ( ߖߍ߬ߘߍ ) ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(19) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߒ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(20) ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ ߕߙߊ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߫.

(21) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߥߍ߫.

(22) ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(23) ‹ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ › ߞߏ߫ ߛߎ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊߕߐ߫ ߟߋ߬.

(24) ߌ ߦߋ߫ ߓߊ ߡߝߊߣߍ߲ ߥߊ߲ߛߊ߲ߣߍ߲ ߕߏ߫ ( ߌ ߞߐ߫ ) ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߕߏߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ ߘߐ߫.

(25) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟.

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߐ߫؟.

(27) ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߘߞߊ߬ߥߎߘߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟.

(28) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(29) ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ( ߡߊ߬ߤߌߣߊ) ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߕߡߊߣߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫.

(30) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬.

(31) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߥߙߎ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(32) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(33) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߘߐߜߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(34) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸

(35) ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߦߊ߬ ߝߟߐ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߲ ( ߛߎ߭ ߟߎ߬ ) ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(36) ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(37) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߕߎߓߊߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬؟ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߟߋߎ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(38) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߕߏߟߏ߲ߕߐ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߘߋ߬.

(39) ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(40) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߕߌߕߍ߮ ߟߏ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫.

(41) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(42) ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(43) ߒ߬ߓߊ߬ ߝߘߎ߬ߡߐ ߦߙߌ ߛߊ߫ ߸

(44) ߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫.

(45) ߊ߬ ߕߟߎߟߡߊ ߟߋ߫ ߥߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(46) ߦߏ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߦߋ߫ ߥߙߌ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(47) ( ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߏߙߏ߲߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߕߍߡߟߊ ߡߊ߬.

(48) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊߛߏ߰ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߛߊ߲ߘߐ߫.

(49) ( ߞߏ߫ ) ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ( ߌ ߖߘߍ߬ ߓߟߏ߫ ) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߘߌ߫.

(50) ߒ߬ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(51) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ( ߠߎ߫ ) ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(52) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߕߣߐߣߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߝߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߔߊ߫.

(54) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ( ߡߛߏ߬ ) ߕߊߛߌ߫ ߢߊߥߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ( ߛߎ߮ ) ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲ߛߊ߲߫.

(56) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߛߦߊ߬ ߝߟߐߡߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬.

(57) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(58) ߊ߲ ߣߊ߬ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.

(59) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߖߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.