26 - Ash-Shu'araa ()

|

(1) ߕ߭ ߛ ߡ

(2) ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫

(3) ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߌ ߦߴߌ ߖߘߍ߬ ߣߌ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫߹

(4) ߊ߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫

(5) ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߞߎߘߦߊߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ( ߗߋ߭ ) ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬؟

(8) ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫

(9) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(10) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬

(11) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(12) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߤߊ߫߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(13) ߒ ߛߌߛߌ ߦߋ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߣߍ߲߭ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬

(14) ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߝߊ߰

(15) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߧߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ ߘߐ߫

(16) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(17) ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߒ߬ ߝߍ߬

(18) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߴߌ ߢߋߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ߓߊ߬ ؟߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߕߍߡߊ߬ ߌ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߐ߫؟

(19) ߌ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߌ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߘߋ߬؟

(20) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߒ ߧߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(21) ߒ ߛߌߟߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(22) ߢߌ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߣߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߖߐ߲߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߍ߬؟

(23) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟

(24) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬

(25) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ؟

(26) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬

(27) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߍ߲ ߗߋߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߕߐ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(28) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߕߍ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫

(29) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߒ ߘߴߌ ߞߍ߫ ߝߘߊߖߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(30) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫߹ ߤߊߟߌ߬ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߌ߫؟

(31) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(32) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߟߏ߬ߞߏ߬ߡߟߊߞߊ ߘߌ߫ ߜߍ ߘߐ߫

(33) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߝߣߊ߫ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߍߡߊ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫

(34) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(35) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟

(36) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ ߞߌ߲߬ߞߌ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߌ߫

(38) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊ߬

(39) ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߊߞߎ߲߫ ߓߊ߬؟

(40) ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߰ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(41) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(42) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߥߐ߫ ߸ ߊߟߎ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ

(43) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߬

(44) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߜߟߌߦߊ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(45) ߡߎߛߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߋ߬ߞߋ ߝߟߌ߬ ، ߏ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫

(46) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(48) ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(49) ‹ ߝߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏߘߌ߬؟ ߖߊ߰ ߊ߬ߟߋ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫، ߒ ߞߍߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߞߐߘߍ߫

(50) ‹ ߛߎߓߊ߮ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(51) ߊ߲ ߧߋ߫ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߒ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫

(52) ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߒ ߞߏ߫ ߛߎ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊߕߐ߫ ߟߋ߬

(53) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߬ ( ߗߍ߬ ) ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(54) ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߐ߰ ) ߜߍ߲ߛߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߕߜߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(55) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊߡߐߣߍ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬

(56) ߊ߲ߠߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߣߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ( ߞߏ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ )

(57) ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߛߊ߯ߘߊߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ )

(58) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(59) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(60) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߜߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬

(61) ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߟߊ߸ ߡߎߛߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߗߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(62) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫

(63) ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߓߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ‹ ߓߊ › ߝߙߊ߫ ߘߊ߫، ߊ߬ ߖߓߌߟߌ߲ߓߌߟߌ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬

(64) ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫

(65) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߞߛߌ߫ ( ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߊ ߞߐ߫ )

(66) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫

(67) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(68) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(69) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(70) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟

(71) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫

(72) ‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟

(73) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߕߙߐ߫ ߞߍ߫؟

(74) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬

(75) ‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟

(76) ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(77) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ

(78) ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫

(79) ߏ߬ ߟߋ ߒ ߠߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߡߌ߲߬

(80) ߣߌ߫ ߒ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߒ ߠߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫

(81) ߏ߬ ߟߋ ߒ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߣߌߡߦߊ߫

(82) ߒ ߧߋ߫ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲

(83) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(84) ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߍ߲߭ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(85) ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߍ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(86) ߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߊ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(87) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߠߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(88) ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲

(89) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߓߘߍ ߘߌ߫

(90) ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(91) ߞߊ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(92) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟

(93) ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ )، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫؟

(94) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߎ߬ߝߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯

(95) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ ߡߎ߰ߡߍ

(96) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߡߊߞߟߍ ߞߊ߲߬

(97) ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(98) ߒ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(99) ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߠߊߝߟߌ߬ ߝߏ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬

(100) ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(101) ߥߟߊ߫ ߕߋߙߌ߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫

(102) ߣߌ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߢߊ߫ ߓߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(103) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(104) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(105) ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(106) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬

(107) ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(108) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(109) ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(110) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߌ ߣߐ߬ߟߊ߫؟

(112) ‹ ߣߎߤߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߐ߲ߕߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߐ߫؟

(113) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(114) ߒߠߋ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߜߍ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(115) ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߞߐ߫

(116) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߌߟߋ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(117) ‹ ߣߎߤߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߋ߬

(118) ߒ߬ߓߊ߬ ߞߕߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߕߌߕߍ߮ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߞߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬

(119) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(120) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫

(121) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(122) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(123) ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(124) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(125) ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(126) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(127) ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(128) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߊ߲߬ ( ߢߣߊߜߍ ) ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߬ߡߎ߲߬ ߞߊߡߊ߬؟

(129) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߏߒߡߕߊ ߘߌ߫؟

(130) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲߬ߘߋ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬

(131) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(132) ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫

(133) ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߎ߯ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(134) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(135) ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(136) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬

(137) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߏ߮

(138) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫

(139) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(140) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(141) ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(142) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(143) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(144) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(145) ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(146) ߊߟߎ߫ ߕߏߕߐ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬ ߓߊ߬؟

(147) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟

(148) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߡߊ߲߰ߡߊ߲߰ߓߊ ߦߋ߫ ߘߏ߲ߘߏߙߏ߲߫؟

(149) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߛߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߊ߫؟

(150) (ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(151) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߬ߕߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬

(152) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(153) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ )

(154) ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߘߌ߫

(155) ‹ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߢߐ߯ߡߍߡߛߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߊ߫ ߡߌ߬ߠߌ߲߬ ߟߏ߲߫ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߏ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫

(156) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(157) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߣߡߌߛߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(158) ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߐߞߎ߬ߡߐ߬ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(159) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(160) ߟߎ߯ߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(161) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(162) ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬

(163) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(164) ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(165) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(166) ߞߵߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߵߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(167) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߌߟߋ߬ ߟߎ߯ߕߎ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߓߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(168) ( ߟߎ߯ߕߎ߫ ) ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߜߏߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(169) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߡߊ߬

(170) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߞߛߌ߫

(171) ߝߏ߫ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߐߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬

(172) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬

(173) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(174) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(175) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(176) ߛߓߋ߬ߕߎ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬

(177) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(178) ߒߠߋ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫

(179) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(180) ߒ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߒ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(181) ߊߟߎ߯ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ߟߊ߲ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(182) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌߘߊ߲ߕߊ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߟߊ߫

(183) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(184) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫

(185) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(186) ߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(187) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߋ߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߓߊ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(188) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߗߐ߫

(189) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߓߘߌߞߊ ߟߏ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(190) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫

(191) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬

(192) ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(193) ߛߟߐߡߌ߲߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߫ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫

(194) ߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(195) ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(196) ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(197) ߊ߬ ߟߐ߲ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟

(198) ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߡߊ߬

(199) ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫

(200) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(201) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫

(202) ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(203) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(204) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟

(205) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(206) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(207) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(208) ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫

(209) ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߟߌ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(210) ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߖߌ߰ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(211) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߴߛߋ߫ ߟߋ߬

(212) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫

(213) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(214) ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߴߌ ߓߊߓߏ߲߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬

(215) ߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߡߊߖߌ߰ ߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(216) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߋ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(217) ߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߤߌߣߟߊ ߟߊ߫

(218) ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߌ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ

(219) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߐ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(220) ߊߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(221) ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߞߏߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟

(222) ߊ߬ߟߎ߯ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߊ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(223) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߒߞߊ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(224) ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫

(225) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߎ߮ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫؟

(226) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

(227) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲