26 - Ash-Shu'araa ()

|

(1) ߕ߭. ߛ. ߡ. ( ߕ߭ߊ߯ߘ. ߛߌ߯ߣ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߌ ߦߴߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߎ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ( ߤߊߡߌ߲ ߠߊ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫߹.

(4) ߊ߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߙߐߕߐߕߐ߫.

(5) ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߞߎߘߦߊߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ ) ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫.

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߦߟߍ߫ ߟߊ߫.

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߗߋ߲߱ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬؟.

(8) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߖߊ߯ߕߋ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫.

(9) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(10) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߊ߯ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(11) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(12) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬.

(13) ߒ ߛߌߛߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߣߍ߲߭ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߬.

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߝߊ߰.

(15) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊߏ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ ߘߐ߫.

(16) ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(17) ߞߴߌ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬.

(18) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߴߌ ߢߋߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߊߞߟߏ߫ ߒ߬ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬؟ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߕߍߡߊ߬ ߌ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߐ߫؟.

(19) ߌ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߞߵߊ߲ ߞߐ ߘߐߞߏ߬ ߥߢߊߞߊ߫ ߝߌߘߊ ߟߊ߫) ، ߞߵߌ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫؟.

(20) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߒ ߧߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(21) ߒ ߞߊ߬ ߒ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߛߌߟߊ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(22) ߢߌ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߎ߲߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߣߊ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫؟.

(23) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟.

(24) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(25) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߟߏ߫ ߕߍ߫؟.

(26) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬.

(27) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߍ߲ ߗߋߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߝߊ߬ߕߐ ߟߋ߬.

(28) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫.

(29) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߘߴߌ ߞߍ߫ ߥߛߎߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(30) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫߹ ߤߊߟߌ߬ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߘߌ߫؟

(31) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(32) ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߡߟߏ߬ߞߏ߬ߡߟߊߞߊ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߘߌ߫.

(33) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߝߣߊ߫ ߓߏ߬ߛߌ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߍߡߊ߲߫ ߥߟߊߥߟߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߘߐߜߍߟߊ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫.

(34) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(35) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߘߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫؟.

(36) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ( ߡߐ߰ ) ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ) ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(37) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ ߞߎߛߊ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߘߴߌ ߡߊ߬.

(38) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߋߟߋ߲ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(39) ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߬؟.

(40) ߛߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(41) ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߵߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(42) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߝߊ߲߭ ߞߍߕߐ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫.

(43) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫.

(44) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߞߏ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߜߟߌߦߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋߚߋ߫.

(45) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊߝߟߌ߬ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫.

(46) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌ߫.

(47) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(48) ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(49) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߖߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߒ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߞߐߘߍ߫.

(50) ‹ ߛߎߓߊ߮ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫.

(51) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߒ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߫ ߦߊ߬ߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ، ߓߊ ߒ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫.

(52) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߒ ߞߏ߫ ߛߎ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊߕߐ߫ ߟߋ߬.

(53) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߬ ( ߗߍ߬ ) ߟߊ߬ߘߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(54) ( ߞߏ߫ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ( ߖߡߊ߬ߣߍ߲߬ ) ߜߍ߲ߛߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߍ߲߫ ߕߜߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(55) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߐߣߍ ߘߏ߲߭ ߞߊ߲߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߕߋ߲߬.

(56) ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ).

(57) ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(58) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(59) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(60) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߜߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

(61) ߖߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߊ ߟߊ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߗߍ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(62) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(63) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߓߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ‹ ߓߊ › ߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ، ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߕߌ߲ߘߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬.

(64) ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬.

(65) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߐߘߍ߫.

(66) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫.

(67) ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(68) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(69) ߌ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(70) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫؟.

(71) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߕߎ߬ߙߍ߬ߕߎ߬ߙߍ߬ ߟߊ߫.

(72) ‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫؟

(73) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫؟.

(74) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬.

(75) ‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߸ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬؟.

(76) ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(77) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ( ߞߋߟߋ߲߫ ).

(78) ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(79) ߏ߬ ߟߋ ߒ ߠߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߒ ߠߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫.

(80) ߣߌ߫ ߒ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߒ ߠߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫.

(81) ߏ߬ ߟߋ ߒ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߣߌߡߦߊ߫.

(82) ߒ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߒ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߦߝߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲.

(83) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(84) ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߛߋߟߎ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(85) ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߍ߫ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(86) ߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߒ ߝߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(87) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߟߊߡߊ߬ߟߏ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߏ߲ ߘߋ߬.

(88) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(89) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߞߟߏߣߍ߲ ߘߌ߫.

(90) ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߌ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(91) ߞߊ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(92) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟

(93) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߟߊ߫؟.

(94) ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߘߌ߲ߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߎ߬.

(95) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߘߍ߫.

(96) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊߞߟߍ ߞߊ߲߬.

(97) ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ) ߊ߲ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(98) ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߢߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(99) ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߒ߬ ߠߊߝߟߌ߬ ߝߏ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬.

(100) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫.

(101) ߕߋߙߌ߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫.

(102) ߣߌ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߢߊ߫ ߓߴߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߝߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(103) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(104) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(105) ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬.

(106) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߣߎߤߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬.

(107) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(108) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(109) ߒ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߛߙߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(110) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(111) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߌߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߌ ߣߐ߬ߟߊ߫؟.

(112) ‹ ߣߎߤߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߒߠߋ ߟߐ߲ߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫؟.

(113) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(114) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ( ߏ߬ ) ߟߎ߬ ߜߍ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(115) ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߞߐ߫.

(116) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߌߟߋ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(117) ‹ ߣߎߤߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߋ߬.

(118) ߒ߬ߓߊ߬ ߞߕߌ߫ ߒߠߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊߞߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬.

(119) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߣߐ߫.

(120) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫.

(121) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(122) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(123) ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(124) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߤߎ߯ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(125) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(126) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(127) ߒ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(128) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊߣߐ ( ߟߎ߫ ) ߟߐ߭ ߘߌ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߢߣߊߜߍ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫؟.

(129) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߙߎߕߎ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߎߡߊ߫؟

(130) ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ( ߞߏߟߊߕߐ߲ ) ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ ߛߊ߰ߣߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߞߍߢߊ ߡߊ߬.

(131) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(132) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ (ߡߊ߰ߙߌ) ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߌߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(133) ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(134) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(135) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(136) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ ( ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ) ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(137) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ.

(138) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

(139) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋߎ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(140) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(141) ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(142) ߕߎ߬ߡߊߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(143) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(144) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(145) ߒ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(146) ( ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߕߏߕߐ߫ ߟߋ߫ ߦߊ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(147) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(148) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߡߊ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߘߏ߲ߘߏߙߏ߲߫.

(149) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߛߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߊ߫.

(150) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(151) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬.

(152) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(153) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(154) ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ( ߟߎ߬ ߘߏ߫ ) ߘߌ߫.

(155) ‹ ߛ߫ߊߟߌߤߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߢߐ߯ߡߍߛߡߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ( ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ) ߸ ߊ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ( ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߫ ) ߡߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߌ߫.

(156) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(157) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߡߌߛߊߣߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߛߊ ߟߊߜߍ߫.

(158) ߓߊ ߏ߬ ߞߍ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߗߐߡߘߍ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ( ߟߎ߫ ) ߘߌ߫.

(159) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(160) ߟߎ߯ߕߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(161) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(162) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(163) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(164) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(165) ߌ߬ߦߏ߯ ߖߊ߯ߓߊ ( ߘߊ߲ߝߋ߲ ) ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߤߌߟߍ ߘߌ߫؟.)

(166) ߞߵߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߓߏ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(167) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߌߟߋ߬ ߟߎ߯ߕߌ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߓߣߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(168) ( ߟߎ߯ߕߌ߫ ) ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߜߏߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(169) ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߡߊ߬.

(170) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߓߍ߯ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߐߘߍ߫.

(171) ߝߏ߫ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߘߐߕߏߕߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

(172) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋߎ߫.

(173) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߘߏ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߋ߬.

(174) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ (ߟߎ߫) ߘߌ߫.

(175) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(176) ߛߓߋ߬-ߕߎ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(177) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߊߦߌߓߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(178) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(179) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬.

(180) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߛߊ߬ߙߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(181) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ߟߊ߲ ߓߎߟߋߓߎߟߋ ߞߍ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(182) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌߘߊ߲ߕߊ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(183) ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(184) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ) ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫.

(185) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߌߟߋ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(186) ߌߟߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(187) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߋ߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߓߊ߫ ߸ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(188) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(189) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߓߘߌߞߊ ߟߏ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(190) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ( ߟߎ߫ ) ߘߌ߫.

(191) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(192) ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߯.

(193) ߛߟߐߡߌ߲߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߫ ߖߌ߰ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸

(194) ߌߟߋ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(195) ( ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ) ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(196) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ( ߞߘߐ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬.

(197) ߊ߬ ߟߐ߲ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.

(198) ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸

(199) ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(200) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(201) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫.

(202) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.

(203) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(204) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߍ߬؟.

(205) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߒ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ( ߛߌ߬ ) ߟߊ߫.

(206) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(207) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ (ߛߌ߭) ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߎ߲߬ ߠߋ߬ ߢߊ߬ߟߴߊߟߎ߫ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫؟.

(208) ߊ߲ߡߊ߫ ߘߎ߰ ( ߘߏ߲߬ߞߏ߬ ) ߛߌ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(209) ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(210) ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(211) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߋ߬.

(212) ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ( ߛߊ߲ ) ߕߟߏߡߊߟߐ ߟߊ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫.

(213) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ، ߓߊ ߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(214) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(215) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߡߊߖߌ߰ ߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(216) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(217) ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(218) ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߌ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ ( ߟߊ߫ ).

(219) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߕߐ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(220) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ( ߊߟߊ߫ ) ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(221) ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ( ߠߎ߫ ) ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߴߏ߬ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(222) ( ߒ߬ߓߊ߬ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߊ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(223) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߒߞߊ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ( ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߟߞߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(224) ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߒߕߋ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.

(225) ߌ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ( ߞߎߡߊ) ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫؟.

(226) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(227) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲.