100 - Al-Aadiyaat ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߣߐ-ߘߐ-ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߤߙߌߓߊߤߙߌߓߊ߫

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߏ߬ ߕߐߙߐ߲-ߕߊߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߙߎ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߗߊߙߏ߫

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߏ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߔߙߌ߫

(4) ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߘߎ߬ߙߎ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߕߎߕߎ߫

(5) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߊ߬ ߔߙߊߎ߫

(6) ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߬

(7) ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫

(8) ߊ߬ ( ߣߌ ) ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߘߐ߫

(9) ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߊ ) ߟߐ߲߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ( ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ )

(11) ߤߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߋ߬؟