100 - Al-Aadiyaat ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߜߛߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߣߐ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߤߙߌߓߊߤߙߌߓߊ߫.

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߕߊ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߙߎ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߗߊߙߏ߫.

(3) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߝߏߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߔߙߌ߫.

(4) ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߘߎ߬ߙߎ߫ ߏ ( ߕߎ߬ߡߊ ) ߟߊ߫ ߞߙߎߕߎߕߎ߫.

(5) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߕߍߡߊ߬ ߏ ( ߕߎ߬ߡߊ ) ߔߙߊߥߎ߫.

(6) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(7) ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߛߙߋߕߋߕߋ߫.

(8) ߊ߬ ( ߣߌ ) ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߘߐ߫.

(9) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟.

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫.

(11) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲؟.