82 - Al-Infitaar ()

|

(1) ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(2) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(3) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(4) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߖߍ߯ߙߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(5) ߣߌߡߊ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߕߡߊߣߊ߫.

(6) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߡߊ߬؟.

(7) ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߌ ߘߊ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߞߢߊ߫ ߞߵߌ ߟߊߕߋߟߋ߲߫.

(8) ߊ߬ ߞߵߌ ߛߌ߰ ߢߐ߲߮ ߘߟߊ߫ ߛߊߥߎߙߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫.

(9) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߟߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫؟.

(10) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(11) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(12) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.

(13) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߍߡߊ ߘߐ߫.

(14) ߖߊߡߙߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ( ߥߊߕߐ߫ ) ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫.

(15) ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲.

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߘߏ߬ߕߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߬.

(17) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫؟.

(18) ߏ߬ ߞߐ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߠߊ߫؟.

(19) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߣߌߡߊ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߥߊߟߌߢߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ( ߘߐߙߐ߲߫ ) ߓߟߏ߫.