12 - Yusuf ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߙ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߙߊ߯. ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(2) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ( ߞߊ߲) ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬.

(3) ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߣߵߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߌ ߖߊ߲߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(4) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߸ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲߫ ߒ ߧߋ߫.

(5) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ( ߣߌ߲߬ ) ߘߐߛߊߙߌ߫ ߌ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(6) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ( ߞߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ) ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ( ߢߊߝߐ ) ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߊ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߌ ߝߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(7) ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(8) ߊ߬ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ( ߘߐ߮ ) ߟߋ߬ ߘߌߡߴߊ߲ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ، ߊ߲ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(9) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߝߊ߰ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߓߟߏߡߊߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߟߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߥߎߟߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߌߘߌ߲ߎ߲߬ ، ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌߘߌ߲߫.

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߌ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߴߊ߬ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(12) ߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊߜߍ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(13) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߟߋ߫ ߓߏ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߥߘߊ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߥߘߊ ߞߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߡߊ߬ߓߊ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߍ߬؟.

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߣߍ߲ ߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߥߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ߞߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߥߘߊ ߞߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫.

(18) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߖߋߟߌ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߒ߬ߒ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߏߢߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߕߎ߲߫ ، ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߘߍ߲߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߕߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬.

(19) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߫ ߕߟߊ ߞߋߟߦߊ߫ ، ߏ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߝߍ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ ߕߋ߲߬ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߛߐߍ ߒ ߕߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫߹ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫.

(20) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ، ߘߙߐߡߍ߫ ߦߙߌߞߕߊ߫ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߋߎ߫.

(21) ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊߘߌߦߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߲ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߸ ߥߟߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߝߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ( ߞߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ) ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ( ߢߊߝߐ ) ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߯ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(22) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߮ ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ( ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ) ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(23) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߯ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߲߫߹ ߓߊ ߒ ߡߊߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊߘߌߦߊ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

(24) ߡߏ߬ߛߏ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߦߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߛߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊߕߐߦߊ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬.

(25) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲߰ ߘߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߝߙߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߛߏߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ، ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߐ߲߬ ߖߎ߮ ߟߐ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߹.

(26) ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫ ، ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߝߙߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫.

(27) ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߘߏ߲߬ ߝߙߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߥߎߦߊ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߘߌ߫.

(28) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߝߙߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬.

(29) ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߸ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߌߟߋ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(30) ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߠߊߘߋ߲ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߤߌߟߍ߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫ ، ߊ߲ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߘߋ߬.

(31) ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߙߎ߬ߕߟߌ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߦߛߎߝߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߓߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߛߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߓߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐߢߋߙߋ߲ߞߎ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߋ߯ߦߌ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫߹ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ( ߗߋ߲߰ ) ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ.

(32) ߊ߬ߟߋ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ ، ߒߠߋ ߟߋ߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߧߴߊ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(33) ( ߦߛߎߝߎ߫ ߘߎߓߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߥߛߎ߫ ( ߟߊ߫ ߘߏ߲ ) ߠߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߒ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߤߌߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߞߍߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(34) ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߓߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߎ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(35) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ( ߊ߬ ߟߊߜߍ ) ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߦߋߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(36) ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߘߐߓߌߘߌ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߙߎߘߍ߯ ߘߏߣߌ߲ ߦߋ߫ ߒ ߞߎ߲߬ ߸ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ، ߛߌ߬ߓߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߖߊ߰ߣߌ߫ ، ߓߊ ߊ߲ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(37) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߧߴߏ߬ ߛߎ߮ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߒ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

(38) ߒ ߞߊ߬ ߒ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(39) ߞߏ߫ ߒ ߥߛߎߟߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ؟.

(40) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߝߏ߫ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ، ߞߕߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߏ ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(41) ߞߏ߫ ߒ ߥߛߎߟߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲ ߸ ( ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ) ߏ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߟߊߡߌ߲߬ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊ߫ ( ߞߏߞߎߘߊ߫ ) ، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߊ߫ ߸ ( ߏ߬ ߕߊ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ) ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߸ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫. ߞߏߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(42) ߦߛߎߝߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߛߌߕߐ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߏߝߐ߫ ߌ ߡߊߕߌ߮ ߦߋ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫.

(43) ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߙߊߣߍ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߘߏ߲ߓߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ( ߝߣߊ߫ ) ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ، ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(44) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊߙߌ߫ ߟߐ߲߫.

(45) ߡߍ߲ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߛߌߡߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߋߟߦߊ߫.

(46) ( ߏ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ) ߦߛߎߝߎ߫ ߸ ߌߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߸ ߊ߲ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߣߛߌ߬ߡߛߏ߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ( ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ) ߘߐ߫ ߸ ߓߙߊߣߍ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߘߏ߲ߓߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ، ( ߊ߲ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ) ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(47) ‹ ߦߛߎߝߎ߫› ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߌ߲ߛߐ߲ ߠߊ߫ ، ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߜߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫.

(48) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߞߐ߯ߟߐߡߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߛߌ߯ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߜߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫.

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(50) ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ‹ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߝߛߊ߬ߙߌ߬ߟߊ › ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߓߊ߫ ߸ ߗߋߘߋ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ( ߦߛߎߝߎ߫ ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߌ ߡߊߕߌ߮ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐߢߋߙߋ߲ߞߎ߫؟ ߒߠߋ ߡߊߕߌ߮ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߟߐ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(51) ‹ ߡߊ߲߬ߛߊ › ߞߊ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬؟ ‹ ߡߏ߬ߛߏ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߋ߯ߦߌ߬ ߛߋ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫߹ ߊ߲ ߡߊ߫ ( ߛߐ߲߬ ) ߖߎ߰ ߛߌ߫ ߟߐ߲߫ ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߟߊ߫ ، ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߏ߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫.

(52) ( ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ) ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫.

(53) ߒߠߋ ߡߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߣߌ ߟߊߜߍ߫ ( ߞߊ߲߫ ߝߐ߫ ߣߌ߲߬ ) ߘߋ߬ ، ߓߊ ߣߌ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ، ߝߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(54) ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߘߌ߫.

(55) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߓߊ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߊ߲ߞߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(56) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߝߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫.

(57) ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(58) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߦߛߎߝߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߭ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍߣߍ߲ߎ߲߫.

(59) ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߠߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߟߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫؟.

(60) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ( ߊߟߎ߫ ߘߐ߯ߣߍ߲ ) ߏ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߋ߬.

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ ߢߌߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(62) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ( ߛߐ߲߬ߞߐ ) ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ، ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.

(63) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߲ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߓߌ߬ߟߴߊ߲ ߝߍ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ( ߒ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ) ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(64) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߓߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(65) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ( ߛߐ߲߬ߞߐ ) ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ( ߛߐ߲߬ߞߐ ) ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ، ( ߊ߬ ߕߏ߫ ) ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ( ߠߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ) ߦߋ߫ ߖߘߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߓߍ߫.

(66) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߊ߬ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ( ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ) ߞߵߊߟߎ߫ ( ߓߍ߯ ) ߟߊߝߏ߬ ߞߘߍߜߍ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߵߊ߲ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫.

(67) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ( ߥߊ߫ ) ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ، ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߞߕߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(68) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߟߌ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߣߌ ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫.

(69) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߊߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߮ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߟߵߌ ߣߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߞߘߐߞߍ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ( ߢߊ߲ߜߏߦߊ ) ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߖߘߐ߬ ߏ߬ ( ߛߌ߫ ) ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(70) ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߣߊߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߯ߞߍ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ ߟߐ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߋ߯ ߊߟߎ߬ ߢߐ߯ߡߍ߫ ( ߘߏߣߌ߲߫ ) ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ ߖߊ߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(71) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߎ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫؟.

(72) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߏ߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫.

(73) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ ߓߊߘߋ߲ › ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߯ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߟߊߥߛߎߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫.

(74) ‹ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬؟.

(75) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߓߊ߬؟ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(76) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߐߥߟߏߡߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߢߍ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߘߌ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ( ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ) ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ، ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߌ߮ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫.

(77) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߵߏ߬ ( ߜߊ߬ߒߠߊ ) ߘߏ߲߰ ߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ، ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߦߋ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫.

(78) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ ߓߊߘߋ߲ › ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߸ ߝߊ߬ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ( ߘߋ߲ߣߍ߲ ) ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(79) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߒ ߞߛߌ߫߹ ߸ ߒ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ ، ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(80) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬؟ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߝߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߘߌߦߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(81) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߊ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ ߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߍ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(82) ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯.

(83) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߕߎ߲߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ‹ ߒ ߘߋ߲ › ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(84) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߥߍ߫߹ ، ߜߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲߫ ߞߊߘߌߞߊߘߌ߫.

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߏߝߐ ߞߊ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߵߌ ߞߍ߫ ߜߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߌ ߞߍ߫ ߕߏߒߘߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(86) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߟߊ߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫.

(87) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(88) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ( ߦߛߎߝߎ߫ ) ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߸ ߕߙߐ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ ߊ߲ ߣߌ߫ ߒ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߓߎߟߋߓߎߟߋ ߞߍ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߋߦߌ ߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߋ߬ߦߌ߬ ߓߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߙߊ߬ߖߌ߬ ߟߊ߫.

(89) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߡߊ ߦߋ߫؟.

(90) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߣߊߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊߣߍ߲߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬.

(91) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(92) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߦߝߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(93) ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߥߴߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߒ ߝߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߥߟߍߟߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߒ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫.

(94) ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߘߍ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߛߎߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߎߋ߯ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲.

(95) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫.

(96) ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߢߡߊߦߊ ߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫؟.

(97) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(98) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(99) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߞߢߐ߬ߡߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫.

(100) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߝߊ߬ߛߊߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߐߡߐߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(101) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ( ߞߏ߫ ߣߊ߬ߕߐ ) ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߘߐߡߊߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ( ߢߊߝߐ ) ߟߊ߫ ، ߌߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(102) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߐߛߘߊ ߞߊ߲߬.

(103) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(104) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߥߍ߫ ߸ ߓߊ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߟߊߛߋ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(105) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߏ߲߫؟.

(106) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(107) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߜߎ߬ߕߙߎ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫؟ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.

(108) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲߬ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

(109) ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ، ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(110) ( ߕߏ߫ ߞߍߣߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߘߊ߫ ، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

(111) ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߋ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.