12 - Yusuf ()

|

(1) ߊ ߟ ߙ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐߜߍ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(2) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫

(3) ߒ߬ߠߎ߬ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߌ ߦߟߌߘߏ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߞߴߌ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫

(4) ߦߛߎߝߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬߸ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ߫ ߕߊ߲-ߣߌ-ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߧߋ߫

(5) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߢߊߝߐ߫ ߌ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߖߎ߰ߦߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߌ ߞߊߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(6) ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍߣߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߝߊ߫ ߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߌ ߝߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߘߌ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(7) ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(8) ߊ߬ ߞߐ߬ߘߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߞߏ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊߘߋ߲ߡߊߘߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌߡߴߊ߲ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫، ߊ߲ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(9) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߝߊ߰ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫، ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߓߟߏߡߊߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(10) ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߝߊ߰ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߥߎߟߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌߘߌ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫ (ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬)

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߌ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߴߊ߬ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(12) ߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߥߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߣߊߕߍ߰ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߲ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(13) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߥߊ ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫، ߓߊ ߒ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߥߘߊ ߞߊߣߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߥߘߊ ߞߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߙߎߓߊ ߢߣߊ߫߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߥߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߥߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߣߌ߲߬ ߖߐ߲ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߏ߲ߘߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߎ߬ߙߊ ߟߊ߫

(17) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬߸ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߛߊߜߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߥߘߊ ߞߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߟߋ ߕߍߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߤߟߴߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫

(18) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߖߋߟߌ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߔߎߚߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫، ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߕߙߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߘߐ߫

(19) ߕߊ߯ߡߊߛߘߍ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ-ߕߟߊ ߗߋ߫، ߏ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߝߍ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߛߐߍ ( ߒ ߛߌߘߌ߲߫ ) ߒ ߕߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߹ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߘߏ߲߰ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫

(20) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߘߙߐߡߍ߫ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߝߋߎ߫

(21) ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋ߬ߡߎ߲߫ ( ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ )߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊߘߌߦߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߢߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߟߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ߬ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߝߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲߫ ߛߌ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(22) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐ߮ ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(23) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߏ ߞߊ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߒ ߕߊ߲߬ߞߊ߲߫߹ ߓߊ ߒ ߡߊߕߌ߮ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊߘߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬-ߦߙߐ߬ߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫

(24) ߡߏ߬ߛߏ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ )، ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲߰ ߘߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߝߙߴߊ߬ ߞߕߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߊ ߟߊ߫، ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߌߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߟߐ߬ ߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߬ ߏ ߛߊ߬ߙߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߘߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ ߥߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲

(26) ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߟߋ߫، ߡߏ߬ߛߏ ߓߘߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߝߙߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߍߕߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߥߎߦߊ߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫

(27) ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߘߏ߲߬ ߝߙߊߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߥߎߦߊ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߘߌ߫

(28) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߝߙߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߴߊߟߎ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߬ ߸ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(29) ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߸ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߏ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫، ߌߟߋ ߡߏ߬ߛߏ ߝߣߊ߫ ߦߴߌ ߡߊߞߕߏߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߐ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(30) ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߠߊߘߋ߲ ߠߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߦߙߊ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(31) ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐߡߊߕߍ߯ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߠߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߎ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߦߛߎߝߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ) ߞߏ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߥߙߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߕߍ߰ߕߍ߰ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߟߋ߫߹ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߋ߲ߛߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߐ ߞߐ߫

(32) ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߒߠߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߐ߲߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߒ ߧߴߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߝߘߊߖߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߯ߦߊߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(33) ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߝߘߊߖߌ߲߫ ߠߊߕߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߒ ߞߟߌߞߎ߲ߧߊ ߞߊ߲߬߸ ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߒ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߍ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(34) ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫

(35) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߴߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߊ߭ ߞߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߝߘߊߖߌ߲ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫

(36) ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߘߊߖߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߧߋ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߛߏߟߌ߲ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߙߎߘߍ߯ ߘߏߣߌ߲ ߦߋ߫ ߒ ߞߎ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߛߌ߬ߓߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߝߐ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊ ߊ߲ߠߎ߬ ߢߊ߯ ߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(37) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߧߴߏ߬ ߛߎ߮ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߊ߬ ߒ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߡߊ߬

(38) ߒ ߞߊ߬ ߒ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(39) ߞߏ߫ ߒ ߝߘߊߖߌ߲ߠߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ( ߊߟߊ߫ ) ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ؟

(40) ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߐ߯ ߟߎ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߍ߫، ߞߕߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߏ ߣߊ߬ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(41) ߞߏ߫ ߒ ߝߘߊߖߌ߲ߠߊߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ߸ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߋߟߋ߲ ߘߌߣߵߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߟߊߡߌ߲߬ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌߣߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߸ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫. ߞߏߢߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߊߟߎ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ) ߡߍ߲ ߘߐ߫

(42) ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߫ ߘߏ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߛߌߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߞߏߝߐ߫ ߌ ߡߊߕߌ߮ ߓߘߊ ߞߟߋ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌ߬ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ ߞߐ߫ ، ߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߘߊߖߌ߲ ߠߊ߫ ( ߏ߬ ߞߐ߫ ) ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫

(43) ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߛߌ߬ߓߏ߬ߣߍ߲߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊ߫ ߓߙߊߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ( ߞߍ߲ߘߍ߫ ) ߝߙߌߛߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫، ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߊߟߎ߯ ߒ ߠߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟

(44) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߟߐ߲߫

(45) ߡߍ߲ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫ ( ߝߘߊߖߌ߲-ߠߊ-)ߺߡߐ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ ߞߵߊ߬ ߛߌߡߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߘߴߊ߬ ߞߘߐ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߞߋߟߦߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫

(46) ( ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ) ߦߛߎߝߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߸ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ߫ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߙߊߣߍ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲ ߞߊ߲߬ ( ߛߌ߬ߓߏ ߘߐ߫)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲߫ ߝߙߌߛߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫

(47) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߌ߲ߛߐ߲ ߠߊ߫، ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߜߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫

(48) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߖߊߙߊ߲߫ ( ߞߐ߯ߟߐߡߊ߫ ) ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߍߛߌ߯ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߜߋߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫

(49) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߖߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߏߟߌ߲߫

(50) ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊ߬ ( ߞߘߐߝߐߟߊ ) ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߓߊ߫ ߸ ߗߋߘߋ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ( ߦߛߎߝߎ߫ ߞߐ߫)߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߌ ߡߊߕߌ߮ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߓߍ߫ ߘߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߕߍ߰ߕߍ߰؟ ߓߊ ߒߠߋ ߡߊߕߌ߮ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫

(51) ‹ ߡߊ߲߬ߛߊ › ߞߊ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬؟ ‹ ߡߏ߬ߛߏ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߋߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫߹ ߊ߲ ߡߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߏߕߌ߮ ߘߌ߫

(52) ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ( ߦߛߎߝߎ߫ ) ߡߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫

(53) ߒߠߋ ߕߍ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߣߌ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫، ߝߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߯ ߤߌߣߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߓߊ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫

(54) ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߞߍ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߵߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ߫ ߘߌ߫

(55) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߓߊ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߊ߲ߞߟߊ߫ ߞߎߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(56) ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߝߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫

(57) ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊߒߘߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(58) ߕߙߍ߫ ߸ ߦߛߎߝߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬

(59) ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ ߝߋߎ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߘߐ߯ߞߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ( ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߜߘߍ߫ )، ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߠߝߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߟߊ߬ߖߌ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫߹؟

(60) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߓߘߊ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ ߢߌߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(62) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬

(63) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߸ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߌ ߦߴߊ߲ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߞߟߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (ߏ ߣߎ߬ߡߊ߬)، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(64) ‹ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߣߊߞߋߟߋ߲ߡߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߜߎ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫

(65) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬؟ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬، ߕߏ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߒ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߒ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߎ߯ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߓߍ߫

(66) ‹ ߝߊ߭ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߴߊ߬ ߗߋ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߝߏ߬ ߘߋ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߵߊ߲ ߝߐߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫

(67) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߞߕߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߓߟߏ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(68) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ( ߊ߬ ߣߊ߬ ) ߡߊ߬ߞߏ ߡߍ߲ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߣߌߘߐ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫

(69) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߊߘߋ߲ߡߊ-ߘߐ߯ߞߍ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߟߵߌ ߣߊߘߋ߲ߡߊ-ߞߘߐߞߍ ߘߌ߫، ߌ ߞߣߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߘߋ߬

(70) ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌߟߊߝߍ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߣߊߘߋ߲ߡߊ-ߘߐ߯ߞߍ ߕߊ ߘߐ߫، ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߯߹ ߖߊ߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(71) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫؟

(72) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߞߍ ߟߊ߫ ߖߌߟߊߝߍ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߏ߬ ߓߟߏߡߊ ߘߌ߫

(73) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ ߠߎ߫ ߘߌ߫

(74) ‹ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍߟߊ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߞߍߕߐ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬؟

(75) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(76) ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߐߥߟߏߡߊ ߡߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߕߊ ߢߍ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߘߌ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ) ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߣߴߏ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߟߋ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ، ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߌ߮ ߝߋ߲-ߏ-ߝߋ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫

(77) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ( ߓߌ߬ )߸ ߊ߬ ߣߊߘߋ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߵߏ ߘߏ߲߰ ߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߗߏ߯ߦߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߐ߲߫

(78) ‹ ߞߐ߬ߘߐ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲߸ ߝߊ߬ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߰ߣߌ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(79) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߒ ߞߛߌ߫ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬، ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(80) ߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ : ߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߠߋ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟، ߏ ߡߊ߬ ߒߠߋ ߕߍߣߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߝߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߘߌߦߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫

(81) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬߸ ߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߊ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ( ߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߍ߫ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(82) ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߕߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߯ߡߍ-ߕߌ߯-ߛߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߯

(83) ‹ ߝߊ߭ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫، ߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߕߎ߲߫، ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫

(84) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߏ߲߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߛߎߝߎߞߏ ߟߊ߫ ߞߟߋ߫ ߹، ߜߍ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫

(85) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߏߝߐ ߞߊ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߌ ߞߍ߫ ߖߐ߲߬ߜߍ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߕߏߒߘߐߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫

(86) ‹ ߝߊ߭ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߟߊ߬ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊߟߎ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫

(87) ߤߍ߲߬ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߥߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬

(88) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߫ ߛߌ߬ߘߌ߲߬ߞߊ߲ ߸ ߕߙߐ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ ߒ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߝߣߊ߫߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߟߝߴߊ߲ ߧߋ߫ ߏ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐߒߝߘߎߘߐ ߞߍ߫ ߊ߲ ߧߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߐߒߝߘߎߘߐߟߊ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫

(89) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬؟

(90) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲ߤߤߍ߲߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߕߍ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߦߛߎߝߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬، ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߣߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(91) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(92) ‹ ߦߛߎߝߎ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬، ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫

(93) ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߒ ߝߊ߬ ߢߘߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߒ ߝߍ߬ ߦߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫

(94) ߕߊ߯ߡߊߛߘߍ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߦߛߎߝߎ߫ ߛߎߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߋ߲߬

(95) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߰ ߒ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ ߞߘߐ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬

(96) ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߢߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߢߡߊߦߊ ߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߐ߲߫؟

(97) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߊ߬߸ ߊ߲ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏߟߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߊ߰ߣߌ߫، ߓߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(98) ‹ ߝߊ߭› ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬

(99) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߛߎߝߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߘߍ߬ߙߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߘߏ߲߬ ߞߋ߬ߡߎ߲߫ ( ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ )߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬

(100) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߞߘߐ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߢߊ߬ ߒ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߘߊߖߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫، ߤߋ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬

(101) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߞߘߐ ߟߊ߫، ߌߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߰ߟߊ߬ߡߊ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

(102) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫

(103) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߞߵߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(104) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߥߍ߫ ߸ ߓߊ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(105) ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫؟

(106) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(107) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߜߎ߬ߕߙߎ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫؟߸ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߓߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(108) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߢߟߊߞߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬߸ ߒߠߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯، ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߒ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫

(109) ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߌ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬، ߊ߲ ߧߋ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊ ߘߐߜߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟

(110) ߝߏ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬، ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߘߌߦߊߣߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߘߊ߫، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ߣߍ߲ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(111) ߕߊ߰ߛߌ߬ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫