83 - Al-Mutaffifin ()

|

(1) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߟߋ߫.

(2) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ( ߟߝߊ߫ ) ߓߎߟߋߓߎߟߋ ߞߍ߫.

(3) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߕߊ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ ߖߊ߭ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߝߐߍ߲߫.

(4) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬؟.

(5) ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫؟.

(6) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲.

(7) ߤߊ߲߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߔߊߟߌ߬ߔߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(8) ߡߎ߲߬ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߔߊ߬ߔߊߟߌ߬ߔߊ ߟߊ߫؟.

(9) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(10) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(11) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(12) ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߊ߬ߡߊ.

(13) ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(14) ߍ߲߬ߍ߲߫ ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߞߏ߬ߙߌ߬ߞߏߙߌ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߢߍߡߊ߬.

(15) ߊߜߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߕߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲.

(16) ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ( ߜߍ ߘߐ߫ ) ߣߌ߲߬.

(18) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎ߬ߟߋߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬.

(19) ߡߎ߲߬ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎ߬ߟߋߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.

(20) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(21) ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬.

(22) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߢߌ߬ߡߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߍߡߊ ߘߐ߫.

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫.

(24) ߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߡߊ߬ߣߍ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߜߋߣߎ߲ ߘߊ߫ ߣߘߐߣߍ߲ ߠߊ߫.

(26) ߏ߬ ߘߟߊߕߎ߲߮ ߦߋ߫ ߛߎߡߊߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ( ߢߌߣߌ߲ ) ߘߐ߫.

(27) ߏ߬ ߞߏߟߏ߲ߛߏ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߜߋߣߎ߲ߜߋߣߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫.

(28) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(29) ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(30) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߥߎߟߎ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(31) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߝߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(32) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(33) ߊ߬ߟߎ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ) ߘߏ߲߬ ߜߎ ߡߊ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߊ߲߫ ߡߊ߬.

(34) ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ( ߝߣߊ߫ ) ߟߋ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊߕߊ߯ߡߊ ߟߊ߬ ߸

(36) ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ( ߞߏ߫ ߊߜߊ߫ ߸ ߤߐ߲߬ߞߍ߬ ).