83 - Al-Mutaffifin ()

|

(1) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߋ߫

(2) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߝߊ߫ ߞߏ ߢߌߣߌ߲߫

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ ) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ ߖߊ߭ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫

(4) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߞߏ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(5) ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫

(6) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ( ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ) ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲

(7) ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߦߋ߫ ߔߊ߬ߔߊߟߌ߬ߔߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(8) ߡߎ߲߬ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߔߊ߬ߔߊߟߌ߬ߔߊ ߟߊ߫؟

(9) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(10) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(11) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(12) ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߯ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ߕߐ ߘߊ߬ߡߊ

(13) ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬

(14) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ( ߖߎ߮ ߛߊ߬ߣߊ߲ ) ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߢߍߡߊ߬

(15) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߲߭ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ( ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ) ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(16) ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(17) ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬

(18) ߢߌ߬ߡߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎ߬ߟߋߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(19) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎ߬ߟߋߞߎ߬ߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ( ߞߎߟߋߞߎߟߋ߫ )؟

(20) ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(21) ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬

(22) ߢߌ߬ߡߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(23) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߟߊ߫

(24) ߌ ߘߌ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߡߊ߬ߣߍ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏߟߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(25) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫ ߘߊ߫ ߣߘߐߣߍ߲ ߠߊ߫

(26) ߏ߬ ߘߊߕߎ߲߮ ߦߋ߫ ߛߎߡߊߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ( ߢߌߣߌ߲ ) ߘߐ߫ ߛߊ߫

(27) ߏ߬ ߘߞߐߟߌ߲ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߌߥߊ߬ߛߊߥߊ߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(28) ߞߐ߬ߢߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫

(29) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߔߙߏ߫

(30) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߥߎߟߎ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫

(31) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߝߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(32) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߌߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߋ߫ ߸ ߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(33) ߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߥߍ߫

(34) ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(35) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߊߞߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߟߊ߫

(36) ( ߞߏ߫ ) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟