84 - Al-Inshiqaaq ()

|

(1) ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(2) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫.

(3) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(4) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߛߊߙߌ߫ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫.

(5) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫.

(6) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߸

(8) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߣߐ߲߮ ߘߌ߫.

(9) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߍߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(10) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߕߐ߫ ߛߊ߫.

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߞߟߌ߫ ( ߢߊߣߌ߲ ߡߊ߬ ).

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌߖߌ ߘߐ߫.

(13) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߕߍߡߊ߬.

(14) ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ).

(15) ߤߊ߯ߟߌ߫ ( ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߐ߫ ) ߸ ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߊ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߚߋ߫.

(16) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲ߥߎ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫.

(17) ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߞߏ߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(18) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߔߊ߲ߔߊߘߊ߲߫.

(19) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߦߟߍ߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߞߐ߫.

(20) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫؟.

(21) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ ߓߌߘߌ߲߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.

(22) ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫.

(23) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫.

(24) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(25) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ، ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.