84 - Al-Inshiqaaq ()

|

(1) ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ( ߟߐ߬ߓߊ ߛߋ ߟߊ߫ )

(2) ߞߵߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫

(3) ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(4) ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߝߏ߬ߦߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߝߏߦߊ߲߫

(5) ߞߵߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߯ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߊ߫

(6) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߛߍ߰ߞߍ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ( ߛߊ߬ߙߊ ) ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(7) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬

(8) ߏ ߣߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߣߐ߲߯ ߠߊ߫߶

(9) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߛߍߥߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(10) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߕߐ߫ ߛߊ߫

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߕߏߒߘߐ ߡߊߞߟߌ߫ ( ߢߊߣߌ߲ ߡߊ߬ )߶

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߌ߯ߖߌ߮ ߘߐ߫

(13) ߏ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߠߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߕߍߡߊ߬

(14) ߓߊ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ( ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߞߏ ߘߐ߫ )

(15) ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߢߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫

(16) ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲ߥߎ߬ߟߋ߲ ߠߊ߫ ( ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ ߕߎߡߊ )

(17) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߏ߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬

(18) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߲ߘߊ ߡߊ߬ )

(19) ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߝߣߍ߬ߝߣߍ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߘߋ߬

(20) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫؟

(21) ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(22) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬

(23) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߗߐ߫

(24) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(25) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߛߙߊ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫