20 - Taa-Haa ()

|

(1) ߕ߭ߤߊ߫ ߟߋ߬.

(2) ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ( ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ) ߛߴߌ ߘߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫.

(3) ( ߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ) ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ߲ߓߊ߮ ߢߍ߫.

(4) ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߛߊ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫.

(5) ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߊߞߢߊߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߡߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(6) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߞߘߐ߫.

(7) ߤߊߟߵߌ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߸ ߓߊ ‹ߊߟߊ߫› ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߬ߓߊ ( ߓߍ߯) ߟߐ߲߫.

(8) ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߕߐ߯ ߢߌߡߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫.

(9) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߏ ߓߊ߬ߘߏ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟.

(10) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ( ߟߊߕߌ߲ ) ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߐߙߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߘߍ߫ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ( ߒ ߧߋ߫ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ) ߸ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߟߊߡߊߟߐ߮ ߘߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫.

(11) ߊ߬ ߛߋ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߋ߬.

(12) ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߏ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߌ ߟߊ߫ ߔߋߕߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐ߫ ߘߍ߫ ، ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߕߎߥߊ߫ ߞߐ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬.

(13) ߒߠߋ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫.

(14) ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߒ ߞߏߝߐ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬.

(15) ߛߋߚߋ߫ ߸ ߟߐ߬ߓߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߱ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ( ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߎ߲ ߠߋ߬) ߸ ߛߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫.

(16) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊߣߵߌ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ ߞߏߢߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(17) ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߞߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߎߛߊ߫؟.

(18) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߐ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߝߌߘߊ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߊ߬ߡߛߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫.

(19) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ߡߎߛߊ߫.

(20) ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߭ ߘߌ߫ ߡߟߏߞߏߡߟߊߞߊ߫.

(21) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ، ߒ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߛߍ߲.

(22) ߌ ߦߴߌ ߓߟߏ ߘߙߍ߬ ߌ ߞߓߊ߬ߞߘߐ߬ߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߥߟߊߥߟߊ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߛߍ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(23) ߓߊ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫.

(24) ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫.

(25) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߛߌߛߌ ߦߙߌߥߊ߫ ߒ ߧߋ߫.

(26) ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߢߊ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߒ ߧߋ߫.

(27) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ߟߌ ߝߎߟߋ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߣߍ߲߭ ߘߐ߫.

(28) ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߝߊ߰ߡߎ߲߫.

(29) ߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߘߐߛߌ߯ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߒ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(30) ߒ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(31) ߌ ߦߋ߫ ߒ ߛߍ߲ߓߍ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.

(32) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߏ ߕߘߍ߬ ( ߒ ߝߍ߬ ) ߒ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(33) ߛߴߊ߲ ߘߴߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫.

(34) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߌ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫.

(35) ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߫.

(36) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߕߙߊߟߌ߫ ߝߋ߲ ߓߘߊ߫ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߡߎߛߊ߫.

(37) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߢߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

(38) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߌ ߣߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(39) ߒ ߞߏ߫ ‹ ߘߋ߲ › ߠߊߝߟߌ߬ ߞߊ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߘߐ߫ ، ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߖߎ߮ ߣߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎ߮ ߘߴߊ߬ ߕߊ߬ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߌߦߊ ߟߊߝߌ߬ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߟߊߡߐ߬ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊߞߘߐ߫.

(40) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߞߘߐ߬ߡߛߏ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߞߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߞߟߏߞߟߏ߫ ( ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ )؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߞߵߌ ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߣߊ߫ ߡߊ߬ ( ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߴߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߛߎߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ، ߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߡߊ ߘߏ߫ ߝߊ߰ ، ߊ߲ ߞߵߌ ߟߊߞߛߌ߫ ߏ߬ ߞߣߐߜߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߌ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߥߛߎ߬ ߞߍ߫ ߡߊߘߌߦߣߊߞߊ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߌߟߋ ߡߎߛߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ (ߒ ߠߊ߫) ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬.

(41) ߒ ߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(42) ߌ ߣߴߌ ߞߘߐ߬ߞߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߒ ߞߏߝߐ ߘߐ߫ ߘߋ߬.

(43) ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߊ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫.

(44) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߣߐ߲߯ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫.

(45) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߣߊ߫ ߞߐ߲߰ ( ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ) ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫.

(46) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ( ߞߘߊߎ߫ ) ߒ ߕߟߏ ߣߌ߫ ߒ ߢߊ ߘߌ߫.

(47) ߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߐ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬.

(48) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬.

(49) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߖߍߣߍ߲ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫؟.

(50) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߊ߬ ߢߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ).

(51) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߦߋ߫ ߘߌ߬؟.

(52) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬.

(53) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ، ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(54) ( ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ، ߤߊ߲߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(55) ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߘߎ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫.

(56) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߓߍ߯ ߦߌ߬ߘߊ߬ ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߝߊߦߌ߲߫.

(57) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ( ߘߊ߬ߓߊߙߌ ) ߟߊ߫؟.

(58) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌߣߵߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߛߍ߲ ، ߌߟߋ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߣߴߌߟߋ ߕߍ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߣߴߌߟߋ ߛߌ߫ ߞߊߣߵߏ ߝߘߏ߬ ، ( ߒ߬ ߧߋ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߬ ) ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫.

(59) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߏ ߡߊ߬ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߟߊ߫.

(60) ߏ߬ ߝߐ ߸ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬.

(61) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߟߏ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫߹ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߎߦߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߖߌ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߝߏߦߊ߲߫.

(62) ߊ߬ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߞߍ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߐ߫.

(63) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߐ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߊߕߊ߯ ߔߏ߲߫.

(64) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߥߙߎߞߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎߘߊ߲ߕߐ߫.

(65) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߝߟߐ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ؟.

(66) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߢߊߞߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(67) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߡߎߛߊ߫ ߡߛߌ߬ߡߛߌ߬ ߘߴߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߛߌߟߊ߲ ߘߌ߫.

(68) ߊ߲ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫.

(69) ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߛߍ߲ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ ߘߓߊߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߛߎߓߊ߮ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߋߎ߫.

(70) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߛߎߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(71) ‹ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ‹ߡߎߛߊ߫› ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߖߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߫ ߕߍ߰ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߐ߬ߛߐ߲߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߫ ߕߡߊߙߏ߫ ߜߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲߫.

(72) ‹ ߛߎߓߊ߮ › ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߔߊߞߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߞߵߊ߲ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߲ ߕߴߌߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߌ ߕߊ߫ ߞߍߟߌ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫.

(73) ߊ߲ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߕߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߣߐ ߟߎ߫ ߦߊ߰ߝߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߲ ߞߘߊߡߊ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߎߡߊߕߐ߫.

(74) ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߐ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߟߴߏ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫.

(75) ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߣߵߊ߬ ‹ ߡߊ߰ߙߌ › ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫.

(76) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߘߌ߫.

(77) ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߓߐ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߖߊߙߊ߲ ߕߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߣߐ߫ ، ߌ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߫ ߞߍߕߐ߫ ߓߴߌ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߘߐ߬ ߟߊ߫.

(78) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߓߊ߫ ߞߎߣߊ߲ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߔߎ߫.

(79) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(80) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߋ߲߬ߕߙߋ߬ߟߋ߲߬ ( ߛߓߏ ) ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(81) ( ߒ ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߓߋ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫.

(82) ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(83) ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌ ߞߌߢߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߕߋ߲߬ ߡߎߛߊ߫؟.

(84) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߣߐ߭ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ، ߒߠߋ ߞߌߢߍߣߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ( ߒ ߡߊ߬ ).

(85) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߘߐߓߐ߫ ߌ ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬߹ ߏ߬ ߞߍ ߛߊ߬ߡߙߌ߬ߞߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬.

(86) ߡߎߛߊ߫ ߡߐߣߍߡߍߣߍ߲ߕߐ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߹ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫؟ ߏ߬ ߞߍ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߝߘߏ߬؟.

(87) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߴߌ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߝߏ߬ߘߏ߫ ߒ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߓߏ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߠߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ߬ ( ߛߊߣߌ߲ ) ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ( ߕߊ ߘߐ߫ ) ߸ ߛߊ߬ߡߙߌ߬ߞߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ( ߕߊ ߘߐ߫ ) ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(88) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߎߙߊߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߲߬ߓߏ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬.

(89) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߕߎߙߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߖߋ߬ߓߟߌ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫؟.

(90) ߤߊߙߎߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐߣߍ߲߫ ( ߕߎߙߊߣߍ߲ ) ߠߊ߫ ߟߋ߬ ، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(91) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ( ߓߊ߬ߕߏ ߟߊ߫ ) ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߓߊ߯ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߲ ߡߊ߬.

(92) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߸ ߌ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߸

(93) ߌ ߡߊ߫ ߒ ߛߊ߯ߘߊ߫؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬؟

(94) ‹ ߤߊߙߎߣߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߫ ߘߋ߲ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߒ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߓߏ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߣߌ߫ ߒ ߞߎ߲߬ߛߌ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߞߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ( ߒ ߡߊ߬ ) ߞߴߌ ߓߘߊ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬.

(95) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߵߌߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߙߌ߬ߞߊ؟

(96) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ، ߒ ߣߊ߬ ߞߋߟߊ ( ߛߋ߲߬ ) ߣߐ ߕߙߐ߬ߡߢߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߒߠߋ ߣߌ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߢߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬.

(97) ‹ ߡߎߛߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߞߏߕߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߔߏ߲߫ ، ߡߍ߲ ߦߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ ߞߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ، ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߢߍ߫ ߸ ߌ ߕߍߣߵߏ ߝߘߏ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߦߴߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߓߊ߫ ߸ ߌ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߛߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߎ߲ߖߎ߲߫ ߓߊ߫ ߖߌ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫.

(98) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫.

(99) ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߴߌ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߵߌ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(100) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߕߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.

(101) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߞߟߋ߫.

(102) ߓߘߎ ߝߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߢߊ ߟߎ߬ ) ߓߊ߯ߦߊߣߍ߲߫ ߡߏߟߊߟߊ߫.

(103) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ( ߛߎ߫ ) ߕߊ߲߫.

(104) ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߥߛߎ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫.

(105) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߖߎ߲ߖߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫.

(106) ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߛߊߞߙߊߟߡߊ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߝߟߊߞߘߊ߫.

(107) ߌ ߕߍ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߌ߫ ߜߎߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߛߌ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(108) ߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߍ߯ ) ߘߌ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߴߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߏ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߖߌ߰ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߗߐ߰ߓߍ߬ߗߐ߰ߓߍ߬ ߞߊ߲ ߘߊ߬ߡߊ.

(109) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߍ߫ ( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ) ߣߝߊ߬ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫.

(110) ߓߊ ߊ߬ ߞߊ߬ ‹ ߡߐ߱ › ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߏ ( ߓߍ߯ ) ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫.

(111) ߢߊߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߟߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ ߣߌߡߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߎߙߍ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߓߊ߮ ߓߘߊ߫ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫.

(112) ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߘߛߏ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߥߙߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫.

(113) ߒ߬ߓߵߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ ( ߞߊ߲ ) ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊߞߎߘߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(114) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߟߋ߫߹ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߞߌߛߍ ߟߋ߬ ، ߌߟߋ ߞߊߣߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߓߊ߲ ߟߊߛߋ ߢߍ߫ ߌ ߡߊ߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߒ ߖߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫.

(115) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߌ߫ ߊߘߡߊ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫.

(116) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ( ߓߍ߯ ) ߞߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߓߙߌ߬ߛߌ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬.

(117) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߣߴߌ ߝߘߎߡߊ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߐ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ߫ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߵߌ ߢߊߜߊ߬߹.

(118) ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߦߋ߫ ( ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ) ߸ ߌ ߕߍ߫ ߞߐ߲ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߝߊߘߌߦߊ߫.

(119) ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߲߬ߟߐ߯ ߦߋ߲߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ ߟߊ߫.

(120) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߘߊ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߘߎߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߬ߓߊߟߌ ߦߙߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(121) ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߝߌߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߙߐߡߙߐ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ، ߊߘߡߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ ߥߊ ߟߊ߫.

(122) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(123) ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ( ߣߊߞߐ ) ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߬ ߖߎ߯ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ، ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߲߬ߜߏߦߊ߫.

(124) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߸ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߛߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߛߌ߰ߣߴߏ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߎߦߋ߲ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲.

(125) ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߝߎߦߋ߲ߠߡߊ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟.

(126) ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߌ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߞߍߣߴߌ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߌ߬.

(127) ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߊߛߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߟߊߞߌߙߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲߫ ߝߣߊ߫.

(128) ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(129) ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߝߐߟߌ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߕߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߛߕߊ ߘߏ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(130) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߋ߭ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߕߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(131) ߌ ߞߊߣߊ߬ ߌ ߢߊߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߝߍ߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߛߐ߰ߡߊ߬ ߘߊ߬ ߝߙߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ( ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߘߊ ) ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫.

(132) ߌ ߞߐߙߍ ( ߟߎ߫ ) ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߕߎߜߍ߫ ، ߒ߬ߠߎ߬ ߕߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ( ߒ߬ ) ߖߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߦߴߌ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߘߌ߫.

(133) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߏ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ‹ ߞߋߟߊ › ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߋ߫ ߸ ߔߊߞߌ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

(134) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߌ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߣߊ߭ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߒ߬ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߲ ߞߎ߲߬ߘߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫.

(135) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫.